Browsing: thức tỉnh

Dưỡng Linh
0

Việc thức tỉnh phải bắt đầu trong chính đời sống bạn.  Có hai điều mà không ai khác có thể làm thay cho bạn:  “1)  Phải có đức tin, và 2)  Khao khát Đức Chúa Trời.  Những chỉ dẫn đơn giản nầy sẽ dẫn đến một kinh nghiệm của một đời sống Cơ-Đốc đắc thắng.  Lời Chúa dạy rằng người nào có hai điều ấy cuối cùng sẽ nhận lãnh phần thưởng của mình.