Home Văn Nghệ Ngài Là Đấng Ngay Thẳng

Ngài Là Đấng Ngay Thẳng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngài không tây vị một ai

vua cũng bởi chính Ngài lập nên

Đấng duy nhất, Đấng đầu tiên

Ngay lành chính trực cầm quyền tối cao.

Thẳng thừng xét lẽ nhiệm màu

Ban cho, cất lấy người đâu thể lường.

Bằng năng lực của tình thương

Đường trời Chúa mở tỏ tường qua con

Của Ngài là Đấng Trường Tồn

Người lên thập tự làm tròn cứu ân.

Công lao ấy lớn vô ngần

Bình(*)sinh tin Chúa muôn phần phước hơn.

(*):Ê-sai 26:7b                                                                       

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com                 

Bình Luận:

You may also like