Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Cho A-Háp

Ngày 02 – Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Cho A-Háp

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 18:12-27

12 Trong lúc ấy, sứ giả đi mời Mi-chê nói với ông: “Nầy, các nhà tiên tri đều đồng thanh báo cho vua điều lành, vậy tôi xin ông cũng hãy lấy lời lành như họ mà báo cho vua.” 13 Nhưng Mi-chê đáp: “Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống! Ta sẽ nói bất cứ điều gì Đức Chúa Trời ta truyền phán.”

 14 Khi Mi-chê đến, A-háp hỏi: “Nầy Mi-chê, chúng ta nên tiến đánh Ra-mốt Ga-la-át hay là nên ngưng lại?” Ông đáp: “Hãy đi, vua sẽ thắng và chúng sẽ bị phó vào tay hai vua.” 15 Vua nói với ông: “Biết bao lần ta phải buộc ngươi thề là không nói với ta điều gì ngoài sự thật nhân danh Đức Giê-hô-va!” 16 Mi-chê đáp: “Tôi thấy toàn dân Y-sơ-ra-ên tản lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn, và Đức Giê-hô-va phán: ‘Những người nầy không còn chủ nữa, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an.’” 17 Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sa-phát: “Tôi đã chẳng nói với ngài rằng người nầy không bao giờ nói tiên tri lành về tôi, chỉ toàn là điều dữ đó sao?” 18 Mi-chê nói tiếp: “Vậy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi Ngài, còn toàn thể thiên binh đứng chầu bên phải và bên trái. 19 Đức Giê-hô-va phán: ‘Ai sẽ dụ A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, đi đánh Ra-mốt Ga-la-át để ngã chết tại đó?’ Rồi người nói cách nầy, kẻ nói cách khác. 20 Bấy giờ, có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: ‘Tôi sẽ đi dụ ông ấy.’ Đức Giê-hô-va phán hỏi: ‘Bằng cách nào?’ 21 Thần đáp: ‘Tôi sẽ đi ra làm thần nói dối trong miệng các nhà tiên tri của ông ấy.’ Đức Giê-hô-va phán: ‘Phải, ngươi sẽ dụ nó được. Hãy đi làm như thế.’ 22 Vậy, bây giờ xem kìa Đức Giê-hô-va đã đặt thần nói dối trong miệng các nhà tiên tri của vua, và Đức Giê-hô-va đã dự định giáng họa trên vua.”

 23 Sê-đê-kia, con của Kê-na-na, đến gần vả vào má của Mi-chê và nói: “Thần Đức Giê-hô-va từ nơi ta đã đi đường nào mà đến nói với ngươi?” 24 Mi-chê đáp: “Kìa, trong ngày ngươi chạy từ phòng nầy qua phòng kia để lẩn trốn thì sẽ biết điều đó.” 25 Vua Y-sơ-ra-ên truyền lệnh: “Hãy bắt Mi-chê dẫn đến quan cai trị thành là A-môn và hoàng tử Giô-ách. 26 Hãy nói: ‘Vua truyền bỏ tù người nầy, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an.’” 27 Mi-chê nói: “Nếu vua trở về bình an thì hẳn Đức Giê-hô-va đã không dùng tôi mà phán.” Rồi ông nói: “Hỡi toàn dân, hãy nghe điều đó!”

Suy ngẫm

Vua A-háp hỏi Mi-chê liệu ông ta có nên tấn công Ra-mốt Ga-la-át không, nhưng không giống như các nhà tiên tri khác, Mi-chê tiên đoán sự thất trận và thảm họa. Và Mi-chê nói rằng các tiên tri khác, là những người tiên đoán sự chiến thắng đã có một thần nói dối trong miệng họ (c.12-22). A-háp và các tiên tri khác đã giận dữ khi họ nghe điều này và bỏ tù Mi-chê. Mặc dù Mi-chê ở trong một hoàn cảnh không may (đáng tiếc)- bị vả vào má và bị cầm tù, ông tiếp tục một cách tự tin để nói tiên tri rằng A-háp sẽ không còn sống trở mà trở về từ cuộc chiến (c.23-27).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18-22 Đức Chúa Trời kiểm soát tất cả lịch sử từ trên trời và để đạt được kế hoạch của Ngài, đôi khi Ngài dùng nhữngác linh. Điều đó có nghĩa là mặc dù Satan dường như thống trị thế giới với sức mạnh của mình, thì quyền lực của nó vẫn ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta không cần phải sợ hãi nó, cũng không được ngã lòng bởi quyền lực của thế gian này. Thay vào đó, chúng ta nên ngửa trông Đức Chúa Trời, Đấng kiểm soát toàn bộ lịch sử và những ác linh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 14 “Hãy đi, Vua sẽ thắng” là một lời tiên tri châm biếm từ Mi-chê, nhưng thật ra, Mi-chê đã nói tiên tri về sự chết của A-háp trong trận chiến. Mi-chê rao ra Lời Chúa một cách chính xác ngay cả trong hoàn cảnh bị chống đối.

Cầu nguyện: Xin giúp con để không bị lừa dối bởi những linh dối trá và để là một đầy tớ trung tín, người rao giảng lẽ thật qua Thần Chân Lý.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 13-16

Bình Luận:

You may also like