Home Dưỡng Linh Ngày 3 – Hai Người Trái Ngược Nhau

Ngày 3 – Hai Người Trái Ngược Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 18:28-19:3

28 Vậy vua Y-sơ-ra-ên và Giô-sa-phát, vua Giu-đa, cùng tiến đánh Ra-mốt Ga-la-át. 29 Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sa-phát: “Tôi sẽ cải trang rồi ra trận, còn ngài cứ mặc vương bào.” Thế là, vua Y-sơ-ra-ên cải trang, rồi hai vua cùng ra trận. 30 Trước đó, vua A-ram đã ra lệnh cho các quan chỉ huy chiến xa rằng: “Đừng áp đánh ai, hoặc nhỏ hay lớn, nhưng chỉ tấn công một mình vua Y-sơ-ra-ên mà thôi.” 31 Khi các quan chỉ huy chiến xa thấy Giô-sa-phát thì nói rằng: “Đó là vua Y-sơ-ra-ên!” Họ liền quay sang tấn công vua. Giô-sa-phát kêu cứu và Đức Giê-hô-va giải cứu người. Đức Chúa Trời khiến họ rời khỏi người. 32 Vì khi các quan chỉ huy chiến xa thấy không phải là vua Y-sơ-ra-ên thì dừng lại, không đuổi theo nữa.  33 Bấy giờ, có một người tình cờ giương cung bắn trúng vua Y-sơ-ra-ên, nhằm ngay chỗ mối áo giáp đâu lại. A-háp nói với người đánh xe mình rằng: “Hãy quay cương lại, đem ta ra khỏi chiến trường vì ta bị thương nặng.” 34 Thế trận hôm ấy trở nên ác liệt, nhưng vua Y-sơ-ra-ên vẫn đứng vịn trên xe mình, đối mặt với quân A-ram cho đến chiều tối. Vào lúc mặt trời lặn thì vua chết.

1 Giô-sa-phát, vua Giu-đa, trở về cung điện tại Giê-ru-sa-lem cách bình an. 2 Nhà tiên kiến Giê-hu, con của Ha-na-ni, đi ra đón vua Giô-sa-phát và nói: “Có phải vua đã giúp đỡ kẻ gian ác và yêu kẻ ghét Đức Giê-hô-va không? Vì việc đó mà cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên vua. 3 Nhưng trong vua còn có điều lành vì vua đã quét sạch khỏi xứ các thần A-sê-ra, và chuyên tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời.”

Suy ngẫm

A-háp và Giô-sa-phát phớt lờ Lời của Đức Chúa Trời được phán với họ qua Mi-chê, và tấn công Ra-mốt-Ga-la-át. Những lời nói ra bởi Mi-chê dường như khiến cho A-háp sợ, vì vậy tự ông đã cải trang và đi ra chiến trường, nhưng cuối cùng đã bị bắn bởi một mũi tên và chết. Mặt khác, Giô-sa-phát ra trận với áo choàng của mình, điều xác định ông là một vị vua, vì thế quân thù đã cố giết ông, nhưng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, ông đã được an toàn (18:28-34). Về sau, Đức Chúa Trời đã quở trách Giô-sa-phát vì liên minh với A-háp gian ác (19:1-3).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18:31-32 Đức Chúa Trời đã nghe tiếng kêu cứu của Giô-sa-phát và đã giải cứu ông khỏi tay kẻ thù của ông. Đức Chúa Trời không bao giờ phớt lờ tiếng kêu cứu của dân Ngài khi họ ở trong hoạn nạn. Thậm chí Đức Chúa Trời trả lời cả tiếng kêu cầu nhỏ nhất của chúng ta, chính là tiếng gọi Ngài là “Chúa” trong nỗi đau khổ tột cùng của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19:2 Giê-hu, vị tiên tri của Đức Chúa Trời đã quở trách Giô-sa-phát, nói rằng việc hiệp lực với A-háp là đã giúp đỡkẻ gian ác và yêu kẻ ghétĐức Chúa Trời. Bạn không nên mang ách với kẻ chẳng tin, như ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại được. (II Cô-rinh-tô 6:14). Hãy chắc chắn không được hiệp với kẻ ác mà dùng sự hài hòa như một cái cớ.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin giúp con vâng theo lời Ngài một cách trung tín.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 21-23

Bình Luận:

You may also like