Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Giê-Hô-Sa-Phát Tìm Kiếm Đức Chúa Trời

Ngày 31 – Giê-Hô-Sa-Phát Tìm Kiếm Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 17:1-19

1 Giô-sa-phát, con trai A-sa, lên kế vị; vua làm cho vương quốc cường thịnh để đối phó với Y-sơ-ra-ên. 2 Vua bố trí quân đội tại các thành kiên cố của Giu-đa, lập đồn trong xứ Giu-đa và trong các thành Ép-ra-im mà A-sa, vua cha, đã chiếm được. 3 Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát vì vua đi theo đường lối mà trước kia Đa-vít, tổ phụ mình, đã đi, không tìm kiếm thần Ba-anh, 4 nhưng tìm kiếm Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, tuân giữ các điều răn của Ngài chứ không hành động như Y-sơ-ra-ên. 5 Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến vương quốc vững chắc trong tay vua, toàn dân Giu-đa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát nên vua được nhiều của cải và danh tiếng lừng lẫy. 6 Vua vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, tiếp tục dẹp bỏ các nơi cao và những tượng thần A-sê-ra khỏi Giu-đa.

7 Năm thứ ba đời trị vì của Giô-sa-phát, vua sai các quan chức mình là Bên-hai, Ô-ba-đia, Xa-cha-ri, Na-tha-na-ên và Mi-ca-gia đi dạy dỗ trong các thành xứ Giu-đa. 8 Có mấy người Lê-vi đi với họ là Sê-ma-gia, Nê-tha-nia, Xê-ba-đia, A-sa-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giô-na-than, A-đô-ni-gia, Tô-bi-gia và Tô-ba-đô-ni-gia, cũng có hai thầy tế lễ là Ê-li-sa-ma và Giô-ram cùng đi nữa. 9 Họ đem theo sách luật pháp của Đức Giê-hô-va, đi khắp các thành xứ Giu-đa mà dạy dỗ dân chúng.

 10 Đức Giê-hô-va khiến các nước chung quanh Giu-đa kinh hãi, chẳng dám gây chiến với Giô-sa-phát. 11 Người Phi-li-tin đem lễ vật và bạc triều cống Giô-sa-phát; người Ả-rập cũng dẫn đến cho vua các bầy súc vật gồm bảy nghìn bảy trăm con chiên đực và bảy nghìn bảy trăm con dê đực. 12 Giô-sa-phát càng ngày càng cường thịnh. Vua xây cất những pháo đài và các thành có kho tàng trong xứ Giu-đa. 13 Vua có nhiều nguồn dự trữ trong các thành Giu-đa. Còn tại Giê-ru-sa-lem, vua có những chiến sĩ dũng cảm. 14 Danh sách những người ấy theo gia tộc của họ như sau: Trong bộ tộc Giu-đa, có những quan chỉ huy nghìn quân là Át-na, chỉ huy ba trăm nghìn dũng sĩ; 15 kế tiếp có Giô-ha-nan chỉ huy hai trăm tám mươi nghìn dũng sĩ; 16 rồi đến A-ma-sia, con trai của Xiếc-ri, là người tự nguyện phục vụ Đức Giê-hô-va, ông chỉ huy hai trăm nghìn dũng sĩ. 17 Trong bộ tộc Bên-gia-min có Ê-li-a-đa là một dũng sĩ, chỉ huy hai trăm nghìn quân cầm cung và khiên; 18 kế tiếp có Giê-hô-xa-bát chỉ huy một trăm tám mươi nghìn quân sẵn sàng ra trận. 19 Đó là những người phục vụ vua, không kể những người mà vua đã bố trí trong các thành kiên cố khắp xứ Giu-đa.            

Suy ngẫm

Giê-hô-sa-phát, con trai của A-sa, trở thành vị vua mới của Giu-đa. Ông đã củng cố sự phòng vệ đề phòng chiến tranh chống lại Y-sơ-ra-ên ở miền bắc. Thêm vào đó, giống như Đa-vít và A-sa trong những năm đầu của ông ấy, ông cũng loại bỏ thần tượng và chỉ phục vụ một mình Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Giê-hô-sa-phát sai các thầy tế lễ và những đầy tớ của ông đến tất cả các làng của Giu-đa để dạy Lời Đức Chúa Trời cho dân chúng (c.1-9). Bởi vì ông đã trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không một dân xung quanh nào dám tấn công Giu-đa, do nhờ sự hùa giúp của Đức Chúa Trời. Một số dân thậm chí còn dâng lễ vật và đồ cống nạp cho Giu-đa. Giu-đa dưới sự trị vì của Giê-hô-sa-phát lớn mạnh lên mỗi ngày; điều này là thực sự bởi vì Đức Chúa Trời ở với họ (c.10-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3, 5, 10-19 Đức Chúa Trời ban phước cho Giê-hô-sa-phát bởi vì ông bước đi theo con đường của Đa-vít. Con đường của Đa-vít là con đường của đức tin trung thành nơi Đức Chúa Trời trong suốt cuộc đời ông. Đó là con đường được phước, được sự hỗ trợ hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Thậm chí ngày nay Đức Chúa Trời ban các phước như Ngài đã ban cho Đa-vít, cho tất cả những ai đi trên con đường này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 1-2 Giê-hô-sa-phát tập trung vào việc củng cố sự phòng vệ cho Giu-đa. Việc có một đức tin chỉ phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, chứ không phải vào con người, không có nghĩa là người đó chỉ ngồi đó và chẳng làm gì cả. Đức tin có một niềm tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời và chuẩn bị càng nhiều càng tốt (như người đó tin) để nhận được phước Đức Chúa Trời sẵn lòng ban cho.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con, Chúa ơi, chuẩn bị cho những điều cần sự chuẩn bị trong đời, theo như mức con tin Ngài, mà không lười biếng.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 10-12

Bình Luận:

You may also like