Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Đức Chúa Trời Sẽ Tìm Thấy Bạn

Ngày 29 – Đức Chúa Trời Sẽ Tìm Thấy Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 15:1-19

1 Thần Đức Chúa Trời ngự trên A-xa-ria, con trai của Ô-đết. 2 Ông đi đón vua A-sa và nói: “Xin vua A-sa cùng toàn thể dân Giu-đa và Bên-gia-min nghe tôi nói! Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được Ngài; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. 3 Đã lâu nay, Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. 4 Nhưng trong lúc khốn khó, họ trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà tìm kiếm Ngài thì lại gặp được Ngài. 5 Trong thời gian ấy, không một ai vào ra được bình an, vì tất cả cư dân các nước đều rối loạn. 6 Nước nầy giày đạp nước kia, thành nầy giày đạp thành nọ, vì Đức Chúa Trời khuấy rối chúng bằng đủ thứ khổ nạn. 7 Nhưng các ngươi hãy vững lòng, đừng buông tay bỏ cuộc, vì công việc mình sẽ được đền đáp.”

 8 Khi A-sa đã nghe các lời nầy là lời tiên tri của nhà tiên tri Ô-đết thì vua thêm can đảm. Vua dẹp bỏ những thần tượng ghê tởm khỏi toàn cõi Giu-đa và Bên-gia-min, và khỏi các thành mà vua đã chiếm được trên miền núi Ép-ra-im. Vua sửa lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va trước hành lang của đền thờ. 9 Vua tập hợp tất cả những người Giu-đa, người Bên-gia-min và những kiều dân thuộc các bộ tộc Ép-ra-im, Ma-na-se và Si-mê-ôn đang cư trú giữa họ; vì có nhiều người bỏ Y-sơ-ra-ên đến theo vua A-sa khi thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng vua. 10 Vào tháng ba, năm thứ mười lăm đời trị vì của A-sa, họ tụ họp tại Giê-ru-sa-lem. 11 Lúc ấy, họ lấy bảy trăm con bò đực và bảy nghìn con chiên trong số chiến lợi phẩm đã mang về làm tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va. 12 Họ kết ước với nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 13 Tất cả những ai không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thì sẽ bị xử tử, bất luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ. 14 Họ lớn tiếng thề nguyện cùng Đức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn và tù và. 15 Toàn thể Giu-đa vui mừng về lời thề ấy, vì họ hết lòng thề nguyện, hết sức tìm kiếm Đức Giê-hô-va và gặp được Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho họ được bình an tứ phía.

 16 Vì Ma-a-ca, mẹ vua A-sa, đã làm một hình tượng ghê tởm cho thần A-sê-ra nên vua A-sa cách chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát rồi thiêu đốt trong thung lũng Xết-rôn. 17 Tuy các nơi cao chưa bị dẹp bỏ khỏi Y-sơ-ra-ên, nhưng A-sa vẫn trọn lòng với Chúa suốt đời. 18 Vua đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va các vật mà vua cha và chính mình đã biệt riêng ra thánh gồm vàng, bạc và các vật dụng. 19 Bấy giờ, không có chiến tranh cho đến năm thứ ba mươi lăm đời trị vì của A-sa.          

Suy ngẫm

C.1-7 Qua nhà tiên tri A-xa-ri-a, Đức Chúa Trời phán bảo A-sa đừng tuyệt vọng và hãy sống đời sống có đức tin.

C.9 Trước giả sách Sử ký nhấn mạnh một số trường hợp khi những người phía bắc được đoàn tụ với anh em người Y-sơ-ra-ên ở Giu-đa, thì luôn luôn ở trong bối cảnh thờ phượng và tìm kiếm Đức Chúa Trời (so sánh 11:6; 30:11, 18, 25; 35:18). 15:10 tháng thứ ba của năm thứ mười lăm. Có thể là tháng Năm/Sáu TCN.

C.8-9 A-sa được khích lệ bởi điều này (Lời của Đức Chúa Trời) và đã loại bỏ mọi thần tượng trong đất nước; ông cũng phục hồi lại bàn thờ nơi đền thờ. Sau đó ông bắt tất cả dân sự thề (đưa ra lời thề ước) chỉ thờ lạy Đức Chúa Trời mà thôi. Những công việc cải cách tôn giáo của A-sa cương quyết đến mức ông phế truất mẹ của mình khỏi vị trí thái hậu vì việc thờ lạy hình tượng. Đức Chúa Trời ban phước cho A-sa vì những hành động này, và trong 35 năm ông trị vì, Đức Chúa Trời đảm bảo không có chiến tranh.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời cảnh báo dân sự của Ngài bằng Lời của Ngài thông qua các nhà tiên tri. Lời Đức Chúa Trời ban cho A-sa, thông qua tiên tri A-xa-ri-a, cũng vẫn là lời cảnh báo Ngài đã phán với Đa-vít và Sa-lô-môn (7:17-22; 2 Sa-mu-ên 7:1-17). Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài được phước, và không bị rủa sả. Điều này là lý do tại sao Ngài liên tục cảnh báo. Lời Đức Chúa Trời liên tục phán với bạn thông qua Kinh thánh (bài giảng, việc suy ngâm) những ngày này là gì?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-19 A-sa không chỉ tìm được sự can đảm trong tấm lòng qua Lời Đức Chúa Trời, nhưng ông cũng áp dụng Lời Ngài trong đời sống của mình. Giống như A-sa, nếu chúng ta tìm thấy ân điển thông qua Lời Chúa (bài giảng, sự suy  ngẫm), thì chúng ta phải bày tỏ ân điển đó trong cuộc sống của mình.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đỡ các Hội Thánh của chúng con chân thành tìm kiếm Ngài, Đức Chúa Trời ôi, để chúng con có thể vui hưởng quyền năng và sự bình an của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 4-6

Bình Luận:

You may also like