Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Bởi Vì Chúng Tôi Có Tìm Kiếm Đức Chúa Trời

Ngày 28 – Bởi Vì Chúng Tôi Có Tìm Kiếm Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 14:1-15

1A-bi-gia an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong thành Đa-vít. Thái tử A-sa lên ngai kế vị. Trong thời trị vì của vua nầy, xứ sở được hòa bình mười năm. 2 A-sa làm điều thiện và ngay thẳng dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. 3 Vua dẹp bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ và phá hủy các tượng A-sê-ra. 4 Vua truyền bảo dân Giu-đa phải tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, làm theo luật pháp và điều răn của Ngài. 5 Vua cũng dẹp bỏ những nơi cao và các bàn thờ dâng hương khỏi các thành của Giu-đa. Vương quốc được hòa bình dưới thời trị vì của vua. 6 Vua xây dựng các thành trì kiên cố trong đất Giu-đa vì đất nước được hòa bình. Trong thời kỳ nầy không có chiến tranh vì Đức Giê-hô-va ban cho vua được nghỉ ngơi. 7 Vua nói với dân Giu-đa: “Chúng ta hãy xây dựng các thành nầy, đắp tường lũy chung quanh, dựng tháp, làm cửa có then cài. Đất nước vẫn còn thuộc về chúng ta vì chúng ta đã tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã tìm kiếm Ngài nên Ngài ban cho chúng ta bình an mọi bề.” Thế là họ xây dựng và đã thành công.

8 A-sa có một quân đội gồm ba trăm nghìn người Giu-đa được trang bị khiên và giáo, hai trăm tám mươi nghìn người Bên-gia-min được trang bị thuẫn và cung; tất cả đều là những dũng sĩ.

9 Xê-rách, người Cút, kéo một lực lượng gồm một triệu quân với ba trăm cỗ xe tiến đánh người Giu-đa, và họ đi đến Ma-rê-sa. 10 A-sa kéo ra nghênh chiến và dàn trận trong thung lũng Xê-pha-ta gần Ma-rê-sa. 11 A-sa cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình: “Lạy Đức Giê-hô-va! Ngoài Chúa, chẳng ai giúp người yếu thắng được người mạnh. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con! Xin giúp đỡ chúng con, vì chúng con nương cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa, chúng con đương đầu cùng đoàn quân đông đảo nầy. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, xin đừng để loài người thắng hơn Chúa!” 12 Đức Giê-hô-va đánh bại quân Cút trước mặt dân Giu-đa và vua A-sa; quân Cút bỏ chạy. 13 A-sa và quân của vua truy đuổi chúng cho đến Ghê-ra. Quân Cút ngã chết và bị quét sạch không còn một ai sống sót; chúng bị đánh tan trước mặt Đức Giê-hô-va và đạo quân của Ngài. Người Giu-đa chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm. 14 Họ cũng tiến đánh các thành chung quanh Ghê-ra vì Đức Giê-hô-va giáng sự kinh khiếp trên các thành đó. Quân của A-sa cướp lấy rất nhiều của cải trong các thành ấy. 15 Họ còn đánh chiếm các nông trại súc vật, bắt đem đi rất nhiều chiên và lạc đà, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.            

Suy ngẫm

C.3 Những nơi cao thường là những địa điểm ở địa phương liên qua đến sự thờ lạy của người ngoại (xem Phục truyền Luật lệ ký 12:2-3). ‘A-sê-rim’. Những cái trụ biểu tượng của nữ thần về việc sinh sản, A-sê-ra. Những dự án xây dựng tiếp theo, đội quân to lớn, và sự hòa bình là những phước điển hình cho sự trung tín và vâng lời trong các sách Sử ký (xem 2 Sử ký 11:5-12; 13:3; 17:10).

C.1-8 A-sa làm vua sau A-bi-gia. Ông loại bỏ tất cả mọi thần tượng và ra lệnh cho dân chúng chỉ vâng theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời đẹp lòng với điều này và đã ban sự bình an cho Giu-đa. Vào thời kỳ này, A-sa có thể củng cố quốc phòng bằng cách xây dựng các thành lũy.

C.9-15 ầu vậy, một ngày Xê-ra người Ê-thi-ô-pi tấn công Giu-đa với vũ khí và quân đội hùng mạnh của ông ta. A-sa kêu xin với Đức Chúa Trời và Ngài đã giúp cho A-sa dẫn dắt Giu-đa đến thắng lợi. Chiến thắng của A-sa là sự chiến thắng của đức tin, chứ không phải chiến thắng bằng sức mạnh quân sự.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-14 Đức Chúa Trời giúp đỡ cho những người trông cậy nơi Ngài (Thi thiên 46:1). Khi đội quân to lớn của Xê-ra đến tấn công Giu-đa, A-sa kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ. Kết quả là A-sa đã có thể chiến thắng được cuộc chiến với sự hùa giúp của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta, chúng ta là ai mà lại sợ kẻ thù của  mình (Hê-bơ-rơ 13:6)? Hãy bắt đầu ngày của bạn với đức tin mạnh mẽ như thế này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5 Sự cải cách của A-sa chính là mệnh lệnh vâng theo luật pháp và những mạng lệnh của Đức Chúa Trời (Phục truyền Luật lệ ký 12:2-3). Nơi Lời của Đức Chúa Trời hành động, thì không thể có bất cứ một thần tượng nào. Vì thế, những người yêu mến Lời Đức Chúa Trời phải tìm cách loại bỏ hết mọi thần tượng trong tấm lòng của họ, điều mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin giúp con loại bỏ tất cả mọi thần tượng trong tấm lòng của con mà Ngài gớm ghiếc. Xin giúp con vui hưởng sự bình an Ngài ban cho con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 1-3

Bình Luận:

You may also like