Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Việc Làm Của Xác Thịt Và Bông Trái Của Thánh Linh

Ngày 12 – Việc Làm Của Xác Thịt Và Bông Trái Của Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 1:1-17

1 Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, nắm vững quyền kiểm soát vương quốc của mình, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua ở với vua và làm cho vua rất cao trọng. 2 Sa-lô-môn triệu tập toàn thể Y-sơ-ra-ên, các vị chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân, các thẩm phán và tất cả trưởng tộc là các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên. 3 Rồi Sa-lô-môn và toàn thể hội chúng đều đi lên nơi cao tại Ga-ba-ôn, vì ở đó có Lều Hội Kiến của Đức Chúa Trời mà đầy tớ của Đức Giê-hô-va là Môi-se đã làm trong hoang mạc. 4 (Nhưng Đa-vít đã rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át Giê-a-rim về nơi vua đã chuẩn bị sẵn, vì vua đã dựng một cái lều cho Hòm Giao Ước tại Giê-ru-sa-lem.) 5 Trước Đền Tạm của Đức Giê-hô-va có đặt bàn thờ bằng đồng mà Bết-sa-lê-ên, con trai U-ri, cháu Hu-rơ, đã làm. Sa-lô-môn và hội chúng đến đó cầu hỏi Chúa. 6 Sa-lô-môn đến bàn thờ bằng đồng, trước mặt Đức Giê-hô-va trong Lều Hội Kiến, và dâng một nghìn tế lễ thiêu trên bàn thờ đó. 7 Chính đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến với Sa-lô-môn mà phán rằng: “Hãy xin điều con muốn Ta ban cho con.” 8 Sa-lô-môn thưa với Đức Chúa Trời: “Chúa đã bày tỏ lòng thương xót lớn lao cho Đa-vít, thân phụ con, và đã đặt con lên ngôi kế vị. 9 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện lời Chúa hứa với Đa-vít, thân phụ con, được ứng nghiệm; vì Chúa đã lập con lên làm vua một dân đông như bụi đất. 10 Vậy, xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và tri thức để con ra vào trước mặt dân nầy. Vì ai đủ khả năng lãnh đạo dân của Chúa, một dân lớn lao như thế nầy?” 11 Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn: “Ta đã lập con làm vua của dân Ta. Vì con có ước nguyện như thế, không xin sự giàu có, của cải, vinh quang, hay mạng sống của những kẻ thù con, và cũng không xin sống lâu, nhưng xin sự khôn ngoan và tri thức để cai trị dân Ta, 12 nên Ta ban sự khôn ngoan và tri thức cho con. Ta cũng sẽ ban cho con sự giàu có, của cải, và vinh quang đến nỗi không có vua nào trước con và sau con được như thế.” 13 Rời Lều Hội Kiến ở nơi cao tại Ga-ba-ôn, Sa-lô-môn trở về Giê-ru-sa-lem và cai trị Y-sơ-ra-ên. 14 Sa-lô-môn tập trung chiến xa và ngựa chiến, được một nghìn bốn trăm cỗ xe và mười hai nghìn ngựa chiến. Vua để chiến xa trong các thành chứa chiến xa và gần bên vua tại Giê-ru-sa-lem. 15 Vua làm cho bạc vàng tại Giê-ru-sa-lem trở thành tầm thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung ở miền Sơ-phê-la. 16 Còn ngựa của Sa-lô-môn đều được nhập từ Ai Cập và Si-li-si; các nhà buôn của vua mua từ Si-li-si theo thời giá. 17 Họ cũng lên Ai Cập mua xe, mỗi cỗ xe giá sáu trăm miếng bạc, còn ngựa thì giá một trăm năm mươi miếng bạc một con. Các vua dân Hê-tít và A-ram cũng nhờ những nhà buôn của vua mua theo giá ấy.   

Suy ngẫm

C.16-23 Cách duy nhất để đắc thắng dục vọng của xác thịt, không phải là tỏ ra các công việc của luật pháp, mà là bước theo Thánh Linh (c.16-18). Vì thế, những người không bước theo Thánh Linh, lại theo xác thịt, chỉ có thể sinh bông trái của tội lỗi, đó là gian dâm và thờ hình tượng. Nhưng một Cơ-đốc nhân thật phải đóng đinh các dục vọng của xác thịt vào thập tự giá, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh phải sinh bông trái của Thánh Linh, được thể hiện bằng tình yêu thương (c.19-23).

C.25-26  Đúng là những ai nhận được sự sống qua Đức Thánh Linh, thì phải đi theo và sống theo Thánh Linh. Và sự sống qua Đức Thánh Linh được bày tỏ qua việc sinh bông trái.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự dẫn dắt bằng cách sai Đức Thánh Linh xuống cho chúng ta. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, để chúng ta không chiều theo những dục vọng ích kỷ, mà giúp chúng ta sống theo hoạch định của Đức Chúa Trời. Hãy đón nhận và tuân theo kiểu dẫn dắt này của Thánh Linh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi chúng ta sống theo những dục vọng xác thịt của chúng ta, chúng ta không chỉ sinh bông trái của tội lỗi, chẳng hạn như gian dâm, mà còn cả những điều nhỏ nhặt, ví dụ như ghen tuông và ích kỷ. Nếu chúng ta tiếp nhận Đấng Christ một cách thành thật và có Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ không dính líu gì đến những tội này và bảy tỏ bản chất của chúng ta như là những người tự do.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sử dụng sự tự do mà Ngài ban cho chúng con qua tình yêu của thập tự giá để yêu thương và phục vụ lẫn nhau.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Châm Ngôn 1-3  

Bình Luận:

You may also like