Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Người Đầy Tớ Được Đức Chúa Trời Dấy Lên

Ngày 29 – Người Đầy Tớ Được Đức Chúa Trời Dấy Lên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 42:1-25

1 Đây là đầy tớ Ta, Người mà Ta nâng đỡ, là Người mà Ta đã chọn, và linh hồn Ta hài lòng. Ta đã đặt Thần Ta trên Người, và Người sẽ bày tỏ công lý cho các nước. 2 Người sẽ chẳng kêu la, cũng chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. 3 Người sẽ không bẻ cây sậy đã giập, và chẳng tắt tim đèn gần tàn. Người sẽ lấy đức thành tín bày tỏ công lý. 4 Người sẽ không mòn mỏi, không ngã lòng cho đến khi thiết lập xong công lý trên mặt đất; Các hải đảo sẽ trông đợi luật pháp Người. 5 Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên và giương các tầng trời ra, đã trải rộng mặt đất, cùng với mọi vật ra từ nó, Đấng ban hơi sống cho dân trên đất, và ban thần linh cho người bước đi trên đó; Ngài phán: 6 “Ta là Đức Giê-hô-va, Ta đã gọi ngươi trong sự công chính, Ta sẽ nắm tay ngươi và gìn giữ ngươi. Ta sẽ lập ngươi làm giao ước của dân, làm ánh sáng cho các nước, 7 để mở mắt cho người mù, đem tù nhân ra khỏi ngục, kẻ ngồi trong chốn tối tăm ra khỏi nhà giam. 8 Ta là Đức Giê-hô-va, đó chính là danh Ta. Ta không nhường vinh quang Ta cho ai khác, cũng không nhường sự ca ngợi Ta cho các tượng thần! 9 Nầy, những việc trước đây đã xảy ra, nay Ta lại báo cho các ngươi những việc mới; Ta cho các ngươi biết trước khi nó xảy ra.” 10 Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, bài hát ca ngợi Ngài từ nơi tận cùng cõi đất! Hỡi những người đi biển cùng mọi vật trong biển, các hải đảo cùng cư dân của nó, hãy gầm thét lên.11 Hoang mạc cùng các thành trong nó hãy cất tiếng lên; Các làng Kê-đa sinh sống cũng vậy; Cư dân Sê-la hãy vui mừng ca hát, hãy reo hò từ trên các đỉnh núi. 12 Hãy dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va, và loan báo sự ca ngợi Chúa nơi các hải đảo.13 Đức Giê-hô-va sẽ đi ra như một dũng sĩ, như một chiến binh lòng đầy nhiệt huyết; Ngài thét lớn, hô to xung trận, và Ngài sẽ đánh bại các kẻ thù mình.14 Ta giữ yên lặng đã lâu, Ta đã nín lặng, Ta đã tự kiềm chế. Nhưng bây giờ, Ta rên la, nói hổn hển, thở chẳng ra hơi như đàn bà sinh đẻ.15 Ta sẽ tàn phá núi đồi, làm cho mọi cỏ cây đều khô héo; Ta sẽ biến sông ngòi thành hải đảo, làm cho các ao hồ đều khô cạn. 16 Ta sẽ dẫn người mù đi trên đường chưa quen, dắt họ trên các nẻo chưa biết. Ta sẽ biến bóng tối trước mặt họ thành ra ánh sáng, những chỗ gồ ghề trở thành bằng phẳng. Thật, Ta sẽ làm những điều nầy, và sẽ không từ bỏ họ. 17 Còn những kẻ tin cậy các tượng thần, nói với các tượng đúc: “Các ngài là thần chúng tôi,” đều sẽ quay lưng lại và hoàn toàn xấu hổ!18 “Hỡi những kẻ điếc, hãy lắng nghe; Hỡi những kẻ mù, hãy nhìn và thấy!19 Ai là người mù, nếu không phải là đầy tớ Ta? Ai là người điếc như sứ giả mà Ta đã sai đi?Ai là người mù như một người tận hiến của Ta, hoặc mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va? 20 Ngươi thấy nhiều điều mà chẳng lưu tâm; Ngươi có tai mở ra mà không nghe gì cả.”21 Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công chính Ngài, làm cho luật pháp được tôn trọng và vinh quang. 22 Nhưng ấy là một dân bị cướp giật và tước đoạt; Tất cả đều mắc bẫy trong hang, và bị giam trong ngục; Họ trở thành chiến lợi phẩm mà không ai giải cứu, trở thành vật bị cướp đoạt mà chẳng ai nói rằng: “Hãy trả lại!” 23 Ai trong các ngươi là người lắng nghe điều nầy, ai sẽ chú ý để hiểu những việc xảy ra về sau? 24 Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc, và phó Y-sơ-ra-ên cho kẻ tước đoạt? Chẳng phải là Đức Giê-hô-va, Đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng Ngài sao? Vì không ai muốn đi theo đường lối Ngài, chẳng tuân giữ luật pháp Ngài. 25 Thế nên, Chúa đã trút cơn giận phừng phừng và chiến tranh khốc liệt trên nó; Lửa cháy chung quanh mà nó không hiểu, lửa thiêu đốt nó mà nó chẳng quan tâm.

Suy ngẫm:

C.1-9 Đức Chúa Trời sẽ sai Con Ngài (Người Đầy tớ) để công lý của Đức Chúa Trời có thể được thiết lập và Con Ngài sẽ phục hồi lại trật tự của Đức Chúa Trời bất chấp sự sa ngã của Y-sơ-ra-ên.

C.10-17 Công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời, đã mang đến cho tất cả các dân tộc, qua Người Đầy Tớ của Ngài, là ‘việc mới’ mà trước đó chưa có. Vì thế, những ai có thể tham gia vào sự cứu chuộc lạ lùng này, phải làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

C.18-20 Dân Y-sơ-ra-ên là đầy tớ được chọn để lắng nghe Lời Đức Chúa Trời và rao truyền lời Ngài cho thế giới. Và mặc dù họ đã thấy và đã nghe nhiều điều, họ không khắc sâu những điều này trong lòng họ và hành động giống như những kẻ mù và điếc thuộc linh.

C.21-25 Chính vì lý do này mà Đức Chúa Trời đã khiến họ thành những tù nhân bị dẫn sang Ba-by-lôn. Nhưng sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên không phải là sự đoán xét đời đời, mà là một hành động kỷ luật, vì thế họ sẽ ăn năn và quay lại với Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời ban ánh sáng cho những người đang ở trong sự tối tăm và ban tự do cho những người bị áp bức qua Người Đầy Tớ được chọn của Ngài. Đây là một lời tiên tri bày tỏ chức vụ của Chúa Jêsus Christ (Lu-ca 1:79). Hôm nay, hãy nghĩ về chức vụ lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng ta qua Đấng Christ và hãy làm vinh hiển một mình Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống để phục vụ và vâng lời giống như Chúa Jêsus.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 10-12

Bình Luận:

You may also like