Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Ngươi Cam Kết Điều Gì?

Ngày 20 – Ngươi Cam Kết Điều Gì?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 36:1-22

1 Vào năm thứ mười bốn triều vua Ê-xê-chia thì San-chê-ríp, vua A-si-ri, lên đánh và chiếm được tất cả các thành kiên cố của Giu-đa. 2 Vua A-si-ri sai Ráp-sa-kê từ La-ki đến Giê-ru-sa-lem với một lực lượng hùng hậu đe dọa vua Ê-xê-chia. Ráp-sa-kê đứng tại cống dẫn nước ao trên, nằm trên đường cái dẫn đến cánh đồng thợ giặt. 3 Bấy giờ Ê-li-a-kim, con trai của Hinh-kia, quan quản lý cung điện, cùng với thư ký Sép-na và quan thái sử Giô-a, con trai của A-sáp, đi ra gặp Ráp-sa-kê. 4 Ráp-sa-kê nói với họ: “Hãy tâu với vua Ê-xê-chia rằng đại đế là vua A-si-ri phán thế nầy: ‘Sự tin tưởng của ngươi dựa vào đâu? 5 Ta hỏi ngươi rằng chỉ lời nói suông là có thể thay thế mưu lược và sức mạnh để chiến đấu được sao? Bây giờ, ngươi cậy vào ai mà dám nổi lên chống lại ta? 6 Nầy, ngươi dựa vào Ai Cập, là cây gậy bằng sậy đã giập, mà ai dựa vào nó thì bị đâm thủng bàn tay. Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, là như vậy đối với tất cả những ai nương cậy ông ấy. 7 Có lẽ ngươi nói với ta rằng: “Chúng tôi tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.” Nhưng chẳng phải ấy là Đấng mà Ê-xê-chia đã dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thờ Ngài, khi truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: “Các ngươi hãy thờ lạy trước bàn thờ nầy,” hay sao? 8 Vậy bây giờ, hãy đánh cuộc với chủ ta là vua A-si-ri. Ta sẽ cấp cho ngươi hai nghìn con ngựa, nếu ngươi tìm đủ số kỵ binh để cưỡi! 9 Ngay cả khi ngươi cậy vào Ai Cập để có chiến xa và kỵ binh, liệu ngươi có thể đẩy lui được một tướng kém nhất trong số các thuộc hạ của chủ ta không? 10 Hơn nữa, chẳng phải là theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ nầy để tiêu diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán với ta rằng: Hãy lên đánh xứ nầy và tiêu diệt nó đi!’” 11 Ê-li-a-kim cùng Sép-na và Giô-a nói với Ráp-sa-kê: “Xin nói với các đầy tớ ông bằng tiếng A-ram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa kẻo dân ở trên tường thành nghe được.” 12 Nhưng Ráp-sa-kê trả lời: “Có phải chủ ta sai ta truyền mấy lời nầy cho chủ ngươi và cho ngươi thôi sao? Chẳng phải cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành kia, là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân, uống nước tiểu mình sao?” 13 Thế rồi Ráp-sa-kê đứng dậy, dùng tiếng Giu-đa mà nói to lên rằng: “Hãy nghe lời phán của đại đế là vua A-si-ri! 14 Vua phán thế nầy: ‘Đừng để vua Ê-xê-chia lừa dối các ngươi, vì vua ấy không thể giải cứu các ngươi đâu! 15 Cũng đừng để vua Ê-xê-chia khiến các ngươi tin cậy Đức Giê-hô-va khi nói rằng: “Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta cùng với thành nầy, và sẽ chẳng phó nó vào tay vua A-si-ri đâu!” 16 Đừng nghe Ê-xê-chia, vì vua A-si-ri phán thế nầy: Hãy làm hòa với ta và ra hàng, thì ai cũng sẽ được ăn trái nho, trái vả, và uống nước từ hồ chứa của mình, 17 cho tới khi ta đến và đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có ngũ cốc và rượu mới, một xứ có bánh và vườn nho. 18 Hãy coi chừng, kẻo Ê-xê-chia dỗ dành các ngươi mà nói rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta!” Vậy, có thần nào của các nước đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua A-si-ri được không? 19 Các thần của Ha-mát và Ạt-bát ở đâu? Các thần của Sê-phạt-va-im ở đâu? Các thần ấy có giải cứu Sa-ma-ri khỏi tay ta được không? 20 Trong tất cả các thần của các xứ nầy, có thần nào đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta chưa? Vậy, làm thế nào Đức Giê-hô-va cứu nổi Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta!’” 21 Họ im lặng, không đáp lại một lời, vì lệnh vua đã truyền: “Các ngươi đừng đáp lại hắn.” 22 Ê-li-a-kim, con trai của Hinh-kia, quan quản lý cung điện, cùng thư ký Sép-na, và quan thái sử Giô-a, con trai của A-sáp, xé áo mình ra, trở về gặp vua Ê-xê-chia và thuật lại những lời của Ráp-sa-kê.

Suy ngẫm:

C.1-12 San-chê-ríp của A-sy-ri đã sai chư hầu của mình, là Ráp-sa-kê đến Giê-ru-sa-lem để đe dọa Ê-xê-chia và khiến Giu-đa đầu hàng. Ráp-sa-kê nhạo báng quân đội yếu ớt của Giu-đa bằng tiếng Hê-bê-rơ, chứ không nói bằng tiếng A-sy-ri và phạm tội ngạo mạn nói rằng việc đến đánh Giu-đa của quân đội A-sy-ri sẽ là ý muốn của Đức Chúa Trời.

C.13-20 Ráp-sa-kê la hét rằng những lời Ê-xê-chia nói rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Giê-ru-sa-lem là một sự dối trá, bởi vì Đức Chúa Trời không thể giải cứu họ khỏi tay A-sy-ri. Ngoài ra, ông ta cố thuyết phục mọi người bằng cách nói rằng họ sẽ sống mà không phải lo lắng gì, nếu họ nghe lời của vua A-sy-ri.

C.21-22 Nhưng mọi người đã không đáp lại một lời, vì Ê-xê-chia đã truyền lệnh và những người đại diện của Giu-đa đã xé áo mình, khi họ thuật lại những lời của Ra-sáp kê cho Ê-xê-chia.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Ráp-sa-kê hứa cho dân Giu-đa một đời sống bình yên, nếu họ đầu hàng vua A-sy-ri. Đây là một chiến lược điển hình của Sa-tan. Thậm chí Sa-tan đã cố cám dỗ Chúa Jêsus, nói rằng nó sẽ ban cho Ngài tất cả sự vinh quang của thế gian, nếu Chúa Jêsus quỳ xuống và tôn vinh nó. Ngày nay, loại trận chiến thuộc linh này vẫn tồn tại. Nếu cơ hội xuất hiện khi mà bạn có thể có lợi từ việc từ bỏ đức tin của bạn, thì bạn có kháng cự không? Hãy chấp nhận tất cả lời nhạo báng mà sỉ nhục chống lại bạn, chứ đừng làm nô lệ của Sa-tan.

Cầu nguyện: Qua Lời của Ngài, xin hãy giúp con chiến thắng được những trò gian trá của Sa-tan trong đời sống của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 21-24

Bình Luận:

You may also like