Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Con Của Ai?

Ngày 10 – Con Của Ai?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ga-la-ti 4:21-31

21 Hãy nói cho tôi biết: Là những người muốn sống dưới luật pháp, anh em không nghe luật pháp nói gì sao? 22 Vì có lời chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. 23 Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa. 24 Điều nầy ngụ ý rằng hai người nữ đó là hai giao ước. Một là giao ước tại núi Si-na-i, sinh con ra để làm nô lệ, đó là A-ga. 25 A-ga là núi Si-na-i trong miền Ả-rập, tương ứng với Giê-ru-sa-lem bây giờ, vì thành nầy cùng với con dân nó đều làm nô lệ. 26 Nhưng Giê-ru-sa-lem thiên thượng là tự do; đó là mẹ chúng ta. 27 Vì có lời chép:

“Hỡi người nữ hiếm muộn, không sinh con, hãy vui lên!

Hỡi người nữ chưa từng chịu đau đớn vì sinh đẻ, hãy cất tiếng reo mừng!

Vì con của người vợ bị ruồng bỏ đông hơn con của người nữ có chồng.”

28 Thưa anh em, cũng như Y-sác, anh em là con của lời hứa. 29 Nhưng như thuở ấy, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo Thánh Linh, thì bây giờ cũng vậy. 30 Nhưng Kinh Thánh nói gì? “Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai nó đi, vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được chia gia sản với con trai của người nữ tự do.” 31 Vì vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của người nữ nô lệ, nhưng là con của người nữ tự do.

Suy ngẫm:

C.22-27 Phao-lô nói về hai con trai của Áp-ra-ham để giải thích con cái thật của Đức Chúa Trời là ai, vì người Ga-la-ti đã trở nên mù lòa bởi các giáo sư giả và khiến cho con cái của họ ở dưới luật pháp (c.21). Áp-ra-ham có hai con, Y-sác và Ích-ma-ên qua Sa-ra và A-ga. Nhưng người con được chọn làm người thừa kế của Áp-ra-ham là Y-sác. Điều này là bởi vì Ích-ma-ên sinh ra bởi xác thịt của một người nô lệ (bởi sự hoạch định của con người), còn Y-sác được sinh ra thông qua lời hứa bởi một người nữ tự do (bởi kế hoạch của Thánh Linh).

C.4:26-27 Tất cả những người tin Đấng Christ đều thuộc về Giê-ru-sa-lem thiên đàng và là dân Y-sơ-ra-ên thật. Vì Ê-sai đã nói tiên tri (Ê-sai 54:1), sự lưu đày không có nghĩa là kết thúc cho dân Chúa. Đức Chúa Trời sẽ lại hành động một cách siêu nhiên để đem đến một sự sinh (mới) các con cái, nơi không hề có giữa vòng người ngoại.

C.4:30 Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai của nó đi và bằng cách ngụ ý, tất cả những người họ đại diện trong câu chuyện này, có nghĩa là những người tìm kiếm sự công chính bằng những sức riêng của họ. Điều này ngụ ý rằng những kẻ dạy Tin Lành giả mạo về sự công chính bởi việc làm không được cho phép tồn tại và hãy dạy dỗ trong một Hội Thánh đi theo Đấng Christ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Giống như người Ga-la-ti không biết ý nghĩa thật của luật pháp và trở nên mù lòa bởi các giáo sư giả, nếu ngày nay, các Cơ-đốc nhân không hiểu Kinh Thánh một cách đúng đắn, thì họ có thể trở nên mù lòa bởi những sự dạy dỗ sai trật. Hãy liên tục cố gắng suy ngẫm Kinh Thánh bằng việc dùng ‘Kinh Thánh hàng ngày’, khi đó bạn có thể kinh nghiệm rằng đức tin của bạn sẽ lớn lên một cách đúng đắn theo lời của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Trong mọi hoàn cảnh, xin hãy giúp con chiến thắng bằng cách nắm chặt lấy lời hứa vinh quang của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Nê-hê-mi 10-13

Bình Luận:

You may also like