Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Thẩm Quyền Của Chúa Jêsus

Ngày 24 – Thẩm Quyền Của Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 18:1-11

1 Sau khi cầu nguyện, Đức Chúa Jêsus đi với các môn đồ sang bên kia suối Kết-rôn; tại đó có một khu vườn, Ngài cùng các môn đồ đi vào đó. 2 Giu-đa, kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy vì Đức Chúa Jêsus và các môn đồ thường nhóm họp tại đây. 3 Vậy, Giu-đa dẫn một toán lính cùng với thuộc hạ của các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đến đó, cầm đèn, đuốc và vũ khí. 4 Đức Chúa Jêsus biết tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình, nên bước tới và hỏi: “Các ngươi tìm ai?” 5 Họ đáp: “Jêsus, người Na-xa-rét.” Đức Chúa Jêsus nói: “Chính Ta đây!” Giu-đa, kẻ phản Ngài, cũng đứng đó với họ. 6 Khi Đức Chúa Jêsus nói: “Chính Ta đây” thì họ đều lùi lại và ngã xuống đất. 7 Ngài lại hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ đáp: “Jêsus, người Na-xa-rét.” 8 Đức Chúa Jêsus nói: “Ta đã bảo các ngươi, chính Ta đây. Vậy, nếu các ngươi tìm bắt Ta thì hãy để cho những người nầy đi.” 9 Điều nầy ứng nghiệm lời Ngài đã nói: “Con không để mất một ai trong những người Cha đã ban cho Con.” 10 Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, liền rút ra, đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, chém đứt tai phải của người nầy. Đầy tớ đó tên là Man-chu. 11 Đức Chúa Jêsus bảo Phi-e-rơ: “Hãy nạp gươm của con vào vỏ! Chén mà Cha đã ban cho Ta, Ta lại không uống sao?”

Suy ngẫm

C.3 Quân lính của thầy Cả Thượng Phẩm và người Pha-ri-si chủ yếu là quân lính đi bắt người (lính canh trong đền thờ). Đèn lồng và đuốc cần được dùng đến để lần theo dấu vết một ý định đáng ngờ lẩn trốn trong các ngóc ngách tối tăm của khu vườn, còn vũ khí được cần đến để uy hiếp bất kỳ một sự chống cự có vũ trang nào.

C.5 Việc tự nhận của Chúa Jêsus, “chính Ta đây” có những nghĩa rộng về thần tính. Điều này được gợi ý bởi những phản ứng của quân lính trong những câu tiếp theo. 18:6 Ngã xuống đất là một phản ứng phổ biến đối với một sự mặc khải thánh (Ê-xê-chi-ên 1:28, Đa-ni-ên 2:46, 10:9, Công Vụ Các Sứ Đồ 9:4, 26:14, Khải Huyền 1:7, 19:10, 22:8)

C.1-11 Được dẫn dắt bởi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, các quân lính La-mã và Do thái đã đến bắt Chúa Jêsus. Ngài bày tỏ chính mình và nói “Chính Ta đây” cho những kẻ đến để giết Ngài. Nói điều này, Chúa Jêsus đã công bố rằng Ngài là Đức Chúa Trời và tất cả những điều sẽ xảy ra là đối tượng của trong kế hoạch và ý muốn Ngài (c.1-6). Chúa Jêsus đã ngăn cản Phi-e-rơ, người rút kiếm ra và bảo những người đến bắt Ngài hãy để các môn đồ của Ngài đi và chỉ bắt một mình Ngài thôi. Bằng việc bảo vệ các môn đồ, Chúa Jêus đã bảo vệ các hội thánh sẽ được xây dựng qua họ (c.7-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Vì tình yêu đối với Chúa Jêsus, Phi-e-rơ đã rút kiếm để bảo vệ Ngài. Tuy nhiên, sự tức giận hay lòng sốt sắng không đúng chỗ, mà hăng say hành động từ những hoạch định riêng của chúng ta chứ không phải ý muốn Đức Chúa Trời, có thể là chướng ngại vật gây vấp ngã cho Vương Quốc Đức Chúa Trời. Thật tốt khi hành động một cách hăng hái cho Chúa. Tuy nhiên, hãy cẩn thận để niềm hăng say này phụ thuộc vào ý muốn của Đức Chúa Trời để bạn mang những kết quả tích cực cho nước Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy để con phục vụ Ngài với niềm đam mê, nhưng phải là niềm hăng say đúng đắn mà vâng theo hay có ích cho Nước của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like