Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Lời Cầu Nguyện Từ Biệt – Cho Các Cơ Đốc Nhân

Ngày 23 – Lời Cầu Nguyện Từ Biệt – Cho Các Cơ Đốc Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 17:20-26

20 Cha ơi! Con không chỉ cầu xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa, 21 để tất cả đều trở nên một; như Cha ở trong Con và Con trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến. 22 Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ trở nên một như Chúng Ta là một. 23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con. 24 Cha ơi, Con muốn Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con; vì Cha đã yêu thương Con từ trước khi sáng thế. 25 Cha công chính ơi, thế gian không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha; và những người nầy biết rằng Cha đã sai Con đến. 26 Con đã bày tỏ danh Cha cho họ, và Con sẽ còn bày tỏ nữa, để tình yêu mà Cha đã yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa.”

Suy ngẫm

C.22 “Sự vinh quang” nhắc đến sự biểu thị sự xuất sắc trong toàn bộ đặc tính của Đức Chúa Trời trong đời sống của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã ban tất cả những điều này cho những người tin. Toàn bộ đời sống, Ngài bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời, và vì thế, Ngài truyền lại nó cho những người theo Ngài và giờ đây, các Cơ-đốc nhân cũng phản ánh Đức Chúa Trời một cách xuất sắc trong đời sống của họ trong sự bắt chước Đấng Christ.

C.26 Cụm từ “Con ở trong họ” được đầy dẫy bằng giao ước và nhiều ngụ ý. Sau khi ban luật pháp ở núi Si-nai, Đức Chúa Trời ngự giữa Y-sơ-ra-ên trong đền tạm (Xuất Ai-cập Ký 40:34). Khi họ dời đến Miền Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã thường xuyên quả quyết với dân Ngài rằng Ngài ở giữa họ (Xuất Ai-cập Ký 29:45-46, Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:21; 23:14).

C.20-23 Chúa Jêsus cầu nguyện cho các Cơ-Đốc nhân được hiệp một. Các Cơ-Đốc nhân có thể tìm thấy sự màu nhiệm của sự hiệp một giữa Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus bằng việc trở nên một. Thậm chí nhiều hơn nữa là qua việc các Cơ-Đốc nhân trở nên một, thế gian sẽ nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Chúa Jêsus đến để cứu mọi người.

C.24-26 Chúa Jêsus muốn ở với các Cơ-Đốc nhân để họ có thể thấy sự vinh quang của Ngài. Sự vinh quang của Chúa Jêsus là vinh quang của vương quốc Đức Chúa Trời. Mọi người chỉ có thể vào được Vương Quốc đó bằng cách tin Chúa Jêsus; và chính Vương Quốc này mà vinh quang của Chúa Jêsus có thể được thấy.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Ngày hôm nay, Chúa Jêsus muốn chúng ta ở với Ngài nơi mà Ngài đang ở, bất cứ nơi nào có thể, dù cho đó là nơi thấp nhất của đất, nếu Chúa ở đó thì đó là một chỗ vinh quang để ở. Ngày nay, Chúa có thể ở với những người đang đau khổ sống trong các khu nhà ổ chuột của xã hội chúng ta. Chính mình hãy khiêm nhường và hãy đi đến bất cứ nơi đâu mà Chúa Jêsus muốn bạn đi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hôm nay con cầu nguyện cho những người đang sống trong nghèo đói trong xã hội của chúng con. Xin hãy ban cho con ân điển để phục vụ những người như thế.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 30-31

Bình Luận:

You may also like