Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Công Việc Của Đấng Giúp Đỡ

Ngày 18 – Công Việc Của Đấng Giúp Đỡ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 16:1-15

 1 “Ta đã bảo các con những điều nầy để các con khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội; và sẽ đến giờ mà kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. 3 Họ sẽ làm những điều nầy vì họ không biết Cha, cũng không biết Ta nữa. 4 Nhưng Ta đã nói những điều nầy cho các con để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại rằng Ta đã nói cho các con rồi. Ta không nói điều nầy với các con ngay từ đầu, vì Ta đang ở với các con. 5 Nhưng bây giờ Ta sắp về với Đấng đã sai Ta đến, và không ai trong các con hỏi Ta: ‘Thầy đi đâu?’ 6 Nhưng vì Ta đã nói những điều nầy cho các con nên lòng các con đầy đau buồn. 7 Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến. 8 Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. 9 Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; 10 về sự công chính, vì Ta đi đến với Cha, và các con không còn thấy Ta nữa; 11 về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị phán xét.

12 Ta còn nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể hiểu nổi. 13 Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. 14 Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con. 15 Tất cả những gì Cha có là của Ta, vậy nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.”       

Suy ngẫm

C.7 Ta đi là ích lợi cho các con. Bởi vì khi Chúa Jêsus ở trên đất, cùng một lúc, Ngài chỉ có thể ở một nơi, nhưng khi Đức Thánh Linh tiếp tục chức vụ của Chúa Jêsus trên khắp thế gian vào mọi lúc (xem Giăng 7:39, 1:16-17, 15:26).

Đấng Giúp Đỡ (Xem Giăng 14:16-17) nhắc lại những hoạt động trước kia của việc tuôn đổ Thần linh và sự bắt đầu vương quốc được nói trong sách tiên tri Cựu Ước (Ê-sai 11:1-10, 32:14-18, Giê-rê-mi 31:31-34, Ê-xê-chi-ên 11:17-21, 36:24-27, 37:1-14, Giô-ên 2:28-32).

C.5-14 Các môn đồ trở nên buồn bã khi Chúa Jesus bảo họ rằng Ngài sẽ ra đi. Vì họ chỉ nghĩ đến việc là Chúa Jêsus sẽ ra đi lúc đó (c.5-6). Nhưng Chúa Jesus bảo với họ, chính là vì điều ích lợi của các môn đồ mà Ngài phải đi, vì sau đó Đức Thánh Linh sẽ đến sau Chúa Jêsus. Đức Thánh Linh sẽ đến và chỉ ra rằng những hành động của thế gian không có đức tin nơi Chúa Jêsus là tội lỗi. Ngoài ra, Ngài cũng kết án thế gian liên quan đến những sự xét đoán sai trái của nó và bày tỏ sự công chính thật. Nhưng quan trọng hơn nữa là Ngài sẽ dẫn dắt các môn đồ vào chân lý và bày tỏ vinh quang của Cha và Con (c.7-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Cha và Con sẽ được tôn cao qua công việc của Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh không tự mình nói lời của riêng mình,  mà chỉ nói Lời đã nghe từ Chúa. Bởi vì Đức Thánh Linh hoàn thành công việc của Ba Ngôi để tôn cao Cha và Con, chúng ta hãy suy ngẫm chúng ta làm việc để tôn vinh ai.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy tha thứ cho con vì đã quyết định và hành động theo cách mà con muốn và xin hãy giúp con có quyết định và hành động phụ thuộc vào kế hoạch của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 14-16

Bình Luận:

You may also like