Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Âm Mưu Giết Chúa Jêsus

Ngày 06 – Âm Mưu Giết Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 11:45-57

45 Nhiều người Do Thái đến thăm Ma-ri, thấy điều Đức Chúa Jêsus làm thì tin Ngài. 46 Nhưng có vài người trong số đó đi đến với người Pha-ri-si, kể cho họ những gì Đức Chúa Jêsus đã làm. 47 Vì vậy, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si họp Hội đồng Công luận, và nói rằng: “Chúng ta phải làm gì đây? Người nầy thực hiện quá nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục như thế nầy thì tất cả sẽ tin ông ta, rồi người Rô-ma sẽ đến đánh chiếm cả nơi nầy lẫn đất nước chúng ta.” 49 Nhưng một người trong số họ là Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm trong năm ấy, nói với họ: “Các ông chẳng biết gì cả! 50 Các ông không hiểu rằng, thà để một người chết thay cho dân, còn hơn cả dân tộc phải bị hủy diệt.” 51 Ông ta không tự nói điều đó, nhưng vì là thầy tế lễ thượng phẩm trong năm ấy, nên ông ta nói tiên tri về Đức Chúa Jêsus sẽ vì dân chịu chết, 52 không phải chỉ vì dân tộc nầy mà thôi, nhưng cũng để quy tụ những con cái của Đức Chúa Trời bị tan lạc lại làm một. 53 Từ ngày ấy, họ lập mưu để giết Ngài.

54 Vì thế, Đức Chúa Jêsus không đi lại một cách công khai giữa những người Do Thái, nhưng đi trong vùng gần hoang mạc, đến một thành gọi là Ép-ra-im và ở lại đó với các môn đồ. 55 Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, nhiều người từ các vùng quê đi lên thành Giê-ru-sa-lem để thanh tẩy trước kỳ lễ. 56 Bấy giờ, họ tìm Đức Chúa Jêsus và đứng bàn tán với nhau trong đền thờ: “Anh em nghĩ thế nào? Ông ấy không đến dự lễ sao?” 57 Còn các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si ra lệnh: nếu ai biết Đức Chúa Jêsus ở đâu thì phải báo cho họ biết, để họ bắt Ngài.

Suy ngẫm

C.45-46 Phép lạ của Chúa Jêsus khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết không thể được giải thích khác hơn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ngay cả khi chứng kiến phép lạ này, vẫn có những người không tin Chúa Jêsus (c.45-46). Hơn nữa, các lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã quyết định rằng họ phải giết Chúa Jêsus vì họ sợ rằng nhiều người sẽ tin Ngài và nếu những người tin Chúa Jêsus gây ra bạo động thì người La mã sẽ gây áp lực cho họ (các lãnh đạo) bằng cách lấy đi quyền lực và sự thịnh vượng của họ bằng vũ lực.

C.11:45 Ở đây, Giăng sử dụng cụm từ “Người Do Thái” theo một cách tích cực, để nhắc đến những người Do Thái tin Ngài. C.11:47 Hội đồng tương ứng với một từ Hy Lạp Synedrion: Người Cai Tri dân Do Thái (Giăng 3:1) nhắc đến một thành viên của hội đồng chính phủ Do Thái gọi là Toà Thượng Thẩm.

C.11:48 “Đánh chiếm… đất nước của chúng ta” có thể nhắc đến một sự di dời đáng sợ của tình trạng nửa tự trị của dân Do Thái bởi La-mã (I Maccabees của Kinh ngụy tác 5:19). Mỉa mai thay, điều mà Toà Thượng Thẩm tìm cách để ngăn chặn bằng việc giết Chúa Jêsus vẫn xảy ra như dự định, khi La-mã phá huỷ đền thờ và chiếm Giê-ru-sa-lem vào năm 70 sau Chúa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Lý do mà cách lãnh đạo Do Thái đã quyết định giết Chúa Jêsus là vì họ tin Chúa Jêsus sẽ lấy đi quyền lực và quyền người La-mã đã trao cho họ. Thậm chí ngày nay, những người cố gắng tin Chúa Jêsus mà không từ bỏ chính họ bị buộc phải tìm kiếm Chúa Jêsus một cách khó chịu. Hãy nhớ rằng cố gắng tin Chúa Jêsus trong khi sống một đời sống xa xỉ thì giống như cách ăn ở của những người Do Thái là những kẻ lập mưu để giết Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Xin đừng để con lảng tránh nan đề nhưng chấp nhận chúng một cách vui mừng vì Vương Quốc của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 1-3

Bình Luận:

You may also like