Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Sự Giáng Sinh Và Công Việc Của Đấng Mê-Si-A

Ngày 25 – Sự Giáng Sinh Và Công Việc Của Đấng Mê-Si-A

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mi Chê  5:1-14

1 Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng nghìn Giu-đa là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi, một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra; Nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. 2 Vì thế, Ngài sẽ phó chúng cho đến lúc người đàn bà chuyển dạ đã sinh con, và kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên. 3 Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va, với oai phong của danh Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình và chúng sẽ ở bình an, vì bây giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến tận cùng trái đất. 4 Chính Ngài sẽ là sự bình an của chúng ta. Khi người A-si-ri sẽ đến trong đất chúng ta và giày đạp trong cung đền chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên bảy người chăn và tám thủ lĩnh của dân để chống lại nó. 5 Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất A-si-ri và các cửa của đất Nim-rốt. Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người A-si-ri khi nó sẽ vào xứ chúng ta và giày đạp bờ cõi chúng ta. 6 Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt sương đến từ Đức Giê-hô-va, như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta cũng không mong gì ở con trai loài người. 7 Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa các nước, và ở giữa nhiều dân như sư tử ở giữa những thú rừng, như sư tử tơ ở giữa các bầy chiên; Khi nó đi qua thì chà đạp và cắn xé không ai giải cứu được. 8 Nguyện tay Chúa giơ lên trên những kẻ thù Ngài, và những kẻ thù của Ngài sẽ bị tiêu diệt! 9 Đức Giê-hô-va phán: “Xảy ra trong ngày đó Ta sẽ hủy diệt ngựa của ngươi khỏi ngươi và hủy diệt hết chiến xa của ngươi. 10 Ta sẽ hủy phá các thành trong đất ngươi và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi. 11 Ta sẽ hủy diệt đồng bóng khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không còn những thầy bói nữa. 12 Ta sẽ tận diệt những tượng chạm và trụ tượng khỏi ngươi, ngươi sẽ không còn quỳ lạy trước công việc của tay mình làm ra. 13 Ta sẽ nhổ trụ tượng Át-tạt-tê khỏi ngươi và hủy diệt các thành của ngươi. 14 Trong cơn giận dữ, thịnh nộ Ta sẽ thi hành sự báo thù trên những nước không vâng lời Ta.”

Suy ngẫm

C.3 Ngài sẽ chăn bầy mình. Việc Y-sơ-ra-ên mất vua và việc phải đầu phục kẻ thù sẽ kéo dài đến khi Chúa, là Chúa Tể giáng sinh. Các anh em của Ngài sẽ trở về. Câu này nhấn mạnh sự thống nhất của dân sự Đức Chúa Trời dưới sự tể trị của Đấng Mê-si.

C.5-6 Sự bình an thực sự ở giữa dân sự đạt được bởi Đấng Mê-si, Đấng chiến thắng sự xung đột (Ê-phê-sô 2:14). Người A-si-ri trong những ngày của Mi-chê đại diện cho những kẻ thù nghịch dân sự Đức Chúa Trời ở mọi độ tuổi. bảy người chăn…tám hoàng tử. Đây là công thức theo truyền thống (Truyền đạo 11:2) diễn tả một điều diễn ra song song giữa những hành động của Đấng Mê-si-a và  những người trung tín dẫn dắt thay thế Ngài. Điều này có bằng chứng trong những động từ chính họ sẽ chăn dắt…Ngài sẽ giải cứu, mở rộng sự tể trị của Đấng Mê-si thậm chí giữa những dân ngoại.

C.1-15 Y-sơ-ra-ên phải trả giá cho hậu quả của việc đi theo các thần tượng và phạm các tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không rời bỏ dân Ngài hoàn toàn. Đức Chúa Trời sẽ gửi đến một Đấng Cứu Thế cho Y-sơ-ra-ên, và Chúa Cứu Thế sẽ mang hòa bình đến cho dân Ngài và sẽ đánh bại các kẻ nghịch thù. Trong câu 2, Bết-lê-hem được nhắc đến và nói rằng theo những lời tiên báo, một Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra ở đó; và điều này là biểu tượng về Chúa Jêsus, Đấng Mê-si. Chúa Jêsus sẽ chăn dắt chiên của Ngài và giữ gìn họ an toàn, và danh thánh của Ngài sẽ được rao truyền trên khắp thế giới.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Các vương quốc thật hùng mạnh và đã chinh phục thế giới được biết đến (như Ba-by-lôn, A-si-ri, và La-mã) không còn tồn tại ngày nay, nhưng danh của Chúa Jêsus, Đấng đã chết trên cây thập tự, sẽ được rao truyền cho đến các đầu cùng đất. Danh Ngài sẽ chinh phục toàn thế giới. Vì vậy, chúng ta những người trông cậy nơi Ngài và đi theo đường lối của Ngài đã giành được chiến thắng. Mong sao chúng ta trông cậy và quay lại với Chúa, Đấng đã đắc thắng, và tìm kiếm Ngài.

Cầu nguyện: Cám ơn Cha đã ban Chúa Jêsus để con có thể đi con đường đắc thắng.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 28-30

Bình Luận:

You may also like