Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Vào Ngày Cuối Cùng

Ngày 24 – Vào Ngày Cuối Cùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mi Chê  4:1-14

1 Trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập lên trên núi cao nhất, và sẽ được nhấc cao hơn các đồi. Các dân tộc sẽ đổ dồn về đó. 2 Nhiều nước sẽ đi đến đó và nói: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài để chúng ta có thể đi trong các nẻo Ngài.” Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va đến từ Giê-ru-sa-lem. 3 Ngài sẽ thi hành sự phán xét giữa nhiều dân tộc, và phân xử giữa các nước mạnh ở tận phương xa. Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; Nước nầy chẳng vung gươm chống lại nước khác và cũng không còn tập trận nữa. 4 Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình; Không ai làm cho họ sợ hãi vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. 5 Mọi dân tộc bước theo danh của thần mình, nhưng chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cho đến đời đời vô cùng! 6 Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó Ta sẽ nhóm người què lại, tập họp kẻ bị đuổi, và kẻ mà Ta đã làm cho buồn rầu. 7 Rồi Ta sẽ lấy người què làm dân sót lại và kẻ bị bỏ làm thành một nước hùng mạnh: Đức Giê-hô-va sẽ cai trị chúng trên núi Si-ôn từ bây giờ cho đến muôn đời. 8 Còn ngươi là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, sẽ đến với ngươi. Quyền cai trị ngày xưa của ngươi sẽ được phục hồi, tức là vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem.” 9 Nhưng tại sao bây giờ ngươi kêu gào than khóc? Không có vua ở giữa ngươi sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết nên ngươi quặn thắt như phụ nữ đang chuyển dạ? 10 Hỡi con gái Si-ôn, hãy đau đớn quặn thắt như phụ nữ đang chuyển dạ! Vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành phố ở trong đồng ruộng và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn. Nhưng ở đó, ngươi sẽ được giải cứu tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù ngươi. 11 Bấy giờ, có nhiều nước họp lại chống lại ngươi, chúng nói: “Cầu cho nó bị ô uế và mắt chúng ta khoái chí mà nhìn Si-ôn! 12 Nhưng chúng không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu kế hoạch của Ngài, vì Ngài đã nhóm chúng lại như những bó lúa đưa về sân đập lúa. 13 Vậy hỡi con gái Si-ôn, hãy trỗi dậy và giày đạp! Vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt, móng ngươi như đồng; Ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân và sẽ dâng của cải chiếm được cho Đức Giê-hô-va, và tài sản cho Chúa của cả thế giới.” 14 Vậy hỡi con gái của các đạo quân, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi! Chúng đã vây hãm chúng ta. Chúng lấy cây gậy đánh trên má người cai trị của Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm

C.1-7 Sự phục hồi Giê-ru-sa-lem giữa các đân: Theo lời hứa. Giê-ru-sa-lem và đền thờ của nó đã một lần bị hủy phá (3:12), được ca ngợi như một nguồn của sự hướng dẫn, công lý và sự công bình (4:1-5). Những người yếu đuối trở nên mạnh mẽ dưới sự tể trị của Đức Giê-hô-va (c.6-7). C.4:1-5 Các dân tộc đến Si-ôn trong sự bình an. Núi của Chúa bây giờ là điểm trung tâm của các dân tộc. Lời tiên tri trong sách Ê-sai 2:1-5 gần như trùng khớp.

C.4 Cây nho….cây vả. Một hình ảnh chính trong Cựu ước về sự bình an và sự thịnh vượng (1 Các vua 4:25; Xa-cha-ri 3:10). Thuật ngữ trong quân đội Đức Giê-hô-va vạn quân (nghĩa là của các đạo quân) nhấn mạnh quyền tối cao của Đức Chúa Trời khiến những sự kiện này xảy ra.

C.1-13 Dường như thể là, những người tham lam và xấu xa đang sống tốt hiện nay, nhưng cuối cùng họ sẽ bị đánh bại và sẽ gặp kết cục của mình. Mặt khác, dường như những người đi theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời đang bị tổn hại và bị áp bức, nhưng những người của Đức Chúa Trời sẽ lật đổ những người gian ác tham lam và giành được chiến thắng! Bởi vì sự phán xét cuối cùng đối với muôn loài trên thế giới này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện. Vào ngày phán xét cuối cùng, tất cả những người trung tín với Đức Chúa Trời sẽ được cất lên; còn tất cả những người đi theo đường lối của thế gian sẽ biết cách của Đức Chúa Trời là đúng đắn và sẽ cố gắng học biết điều đó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Một người chạy nước rút ở ngoài cổng một cuộc chay đua, sẽ không giành được vị trí thứ nhất. Người chạy qua vạch đích trước tiên, sẽ là người đích thực thắng cuộc. Có những lúc trên thế giới này dường như những kẻ ác thắng hơn, nhưng cuối cùng, họ không thể giành được chiến thắng thực sự trong cuộc đời mình. Vì thế, chúng ta không được trở nên mất kiên nhẫn, nhưng phải đi theo những cách của Đức Chúa Trời. Và, cuối cùng, chúng ta sẽ trở nên những người chiến thắng thực sự.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con bước đi một cách chắc chắn con đường đức tin để cuối cùng con sẽ giành được chiến thắng.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 24-27

Bình Luận:

You may also like