Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Tội Lỗi Của Những Người Lãnh Đạo

Ngày 23 – Tội Lỗi Của Những Người Lãnh Đạo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mi Chê  3:1-12

1 Ta phán: “Hỡi các người lãnh đạo của Gia-cốp và các nhà cai trị của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Các ngươi không biết công lý sao? 2 Các ngươi là kẻ ghét điều lành, ưa điều dữ; Lột da dân Ta và lóc thịt khỏi xương của họ. 3 Các ngươi ăn thịt dân Ta, lột lấy da và bẻ xương ra từng mảnh, bằm nó như bằm thịt, như thịt trong chảo.” 4 Bấy giờ, những người lãnh đạo ấy sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va nhưng Ngài không trả lời. Ngài sẽ giấu mặt khỏi họ vì họ đã làm những việc gian ác. 5 Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về các kẻ tiên tri là kẻ làm cho dân Ta lầm lạc;

Nếu có ai cho chúng ăn thì chúng rao rằng: “Bình an!” Còn nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng thì chúng tuyên chiến chống lại họ.

6 Vì thế, ban đêm sẽ bao phủ trên các ngươi nên không có khải tượng; Bóng tối sẽ đến nên không có lời tiên đoán nào; Mặt trời sẽ lặn trên các kẻ tiên tri đó và ban ngày sẽ trở nên tăm tối trên họ. 7 Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ và những kẻ tiên tri sẽ bị nhuốc nhơ. Tất cả đều che môi lại vì chẳng được lời đáp nào từ Đức Chúa Trời. 8 Nhưng về phần tôi, tôi được đầy dẫy sức mạnh, công lý và lòng bạo dạn bởi Thần của Đức Giê-hô-va để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của nó, và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi của nó.

9 Hỡi các người lãnh đạo của nhà Gia-cốp và các người cai trị của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe điều nầy, các ngươi ghét công lý và làm bại hoại sự bình đẳng. 10 Các người lấy huyết mà xây thành Si-ôn và lấy gian ác mà xây thành Giê-ru-sa-lem,11 Các nhà lãnh đạo phán xét vì hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc; Rồi chúng lại nương cậy Đức Giê-hô-va mà nói rằng: “Chẳng phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta đâu!” 12 Do đó, vì các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng; Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành đống đổ nát, và núi của đền thờ sẽ trở nên như đồi cây rậm rạp!

Suy ngẫm

C.1-2a Không phải việc của các ngươi phải biết sự công nghĩa hay sao? Việc vui mừng trong luật pháp của Đức Chúa Trời và phân biệt điều gì đúng sẽ phải là niềm vui của những người được ban cho trách nhiệm xét xử (Ê-sai 5:20). 3:8 Nhưng tôi phải phân biệt để công bố Mi-chê và sứ điệp đặc biệt của ông khcác những tiên tri giả. Nhà tiên tri chân thật được đầy dẫy (nghĩa là được ban quyền năng ) bởi Đức Thánh Linh của Chúa.

C.1-12 Những người ở trong quyền lực phải sử dụng uy quyền của mình một cách khôn ngoan và công bằng. Nhưng những nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên đã quên mất điều này và chỉ làm đầy sự tham lam của mình và làm tổn hại đến chúng dân. Thậm chí những nhà tiên tri, những người phải đánh thức xã hội đồi bại  này, cũng kiếm tiền bằng cách công bố một sự bình an giả tạo. Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Ngài sẽ đưa đến sự đoán phạt trên những người hành động như thế này. Do những hành động gian ác của họ, Y-sơ-ra-ên sẽ thành đống gạch đá và bị cày như một cánh đồng và sẽ nên đống đổ nát.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Dù rằng uy quyền và quyền lực bạn có bây giờ không nhiều, bạn vẫn phải nhớ rằng đây là một trách nhiệm, bạn cầm giữ bằng uy quyền và quyền lực. Những người của Đức Chúa Trời không được sử dụng uy quyền và quyền lực của mình để thỏa mãn sự tham lam của mình, nhưng phải sử dụng sức mạnh của mình để phục vụ những người khác. Chúng ta phải sống và luôn kiểm tra, liệu những người xung quanh chúng ta có đang bị tổn thương vì chúng ta hay là được vui mừng từ chúng ta. Hãy sử dụng uy quyền bạn có một cách tốt lành, và giúp đỡ nhiều người hơn nữa.

Cầu nguyện: Con sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của con để mang đến sự vui mừng cho những người xung quanh con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục Truyền 21-23

Bình Luận:

You may also like