Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Nước Uống Hằng Sống

Ngày 23 – Nước Uống Hằng Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 7:37-52

37 Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus đứng dậy và công bố rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. 38 Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói.” 39 Ngài nói điều nầy chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được; bởi Thánh Linh chưa giáng xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được tôn vinh.

40 Khi đoàn dân nghe những lời nầy, một số người nói: “Đây thật là một nhà tiên tri.” 41 Một số khác nói: “Đây là Đấng Christ.” Nhưng một số khác nữa lại nói: “Đấng Christ mà lại đến từ miền Ga-li-lê sao? 42 Chẳng phải Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ xuất thân từ dòng Đa-vít và đến từ Bết-lê-hem, là làng của Đa-vít sao?” 43 Như thế, vì Ngài mà dân chúng chia rẽ nhau. 44 Một số người trong dân chúng muốn bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài.

45 Vì vậy, các viên chức bảo vệ đền thờ trở về với các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si. Những người nầy hỏi họ: “Sao các anh không giải ông ta về đây?” 46 Những viên chức nầy trả lời: “Chưa bao giờ có người nào đã nói như người nầy.” 47 Những người Pha-ri-si nói với họ: “Các anh cũng bị lừa dối sao? 48 Có ai trong số các quan quyền hay những người Pha-ri-si tin ông ta chăng? 49 Còn đám dân chúng nầy chẳng biết luật pháp gì cả, thật đáng bị rủa sả!” 50 Ni-cô-đem, người trước đây đã đến với Đức Chúa Jêsus, là một người trong nhóm Pha-ri-si, nói với họ: 51 “Luật của chúng ta có kết tội một người mà trước đó chưa nghe lời khai và chưa biết người ấy làm gì không?” 52 Họ đáp: “Ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông hãy tra cứu thì sẽ thấy rằng không có một nhà tiên tri nào ra từ miền Ga-li-lê cả.”

SUY GẪM

C.39 “bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống” không có nghĩa là không có công việc của Đức Thánh Linh trong thế gian trước sự phục sinh của Chúa Jêsus, vì trong Sáng 1:2 đã có chép, Đức Thánh Linh đã hiện diện trong thế giới, “vận hành trên mặt nước “(xem thêm Sáng Thế Ký 6:3; 41:38; Xuất 31:3, Dân Số Ký 11:25). Một số câu trong Cựu Ước thậm chí nói về Thánh Linh Đức Chúa Trời làm việc trong các tín hữu trước khi Chúa Jêsus đến (xem Dân số 27:18, Phục truyền 34:9, Ê-xê-chi-ên 2:2, 3:24; Đa-ni-ên 4:8-9, 18; 5:11; Mi-chê 3:8; xem Lu-ca 1:15, 41, 67). Do đó, câu này phải có nghĩa rằng “Đức Thánh Linh chưa ban xuống” trong ý nghĩa đầy đủ và quyền năng rằng điều đó đã được hứa cho thời đại giao ước mới (xem Ê-xê-chi-ên 36:26, 27; 37:14, Giô-ên 2:28-29;. Giăng 20:22, Công vụ 2:1-13).

C.40-52 Vào ngày cuối cùng của Lễ Đền Tạm, Chúa Jêsus đã công bố: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống”. Người nào tin Chúa  Jêsus sẽ bước đi bởi Đức Thánh Linh và được phục hồi tâm linh. Nhưng vì thời điểm này, trước khi Chúa Jêsus chết, phục sinh và thăng thiên thì Đức Thánh Linh chưa được ban xuống, đến tận ngày Lễ Ngũ Tuần thì sự hiện diện của Đức Thánh Linh mới được ban cho những người tin. Vì cớ Chúa Jêsus mà mọi người bị chia rẽ. Ở giữa họ, người Pha-ri-si nói những người không hiểu biết luật pháp thì mới tin Chúa Jêsus, còn những người biết về luật là người Pha-ri-si và những thầy dạy luật không tin Chúa Jêsus. Nhưng trong vòng họ, Ni-cô-đem là ngoại lệ vì ông đã tin Chúa Jêsus rồi và bảo vệ Chúa Jêsus giữa vòng người Pha-ri-si cách dạn dĩ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Người Pha-ri-si đã coi thường và thậm chí còn rủa sả những người bị xem là ngu dại; những người đã không biết luật pháp lại đi tin vào Chúa Jêsus. Tôi có xét đoán đức tin của người khác với sự hiểu biết sai trật giống người Pha-ri-si không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con để luôn luôn sẵn sàng chia sẻ Chúa Jêsus với người khác trong sự đầy dẫy của Thánh Linh Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 24-26

Bình Luận:

You may also like