Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Sự Sinh Lại (Tái Sinh)

Ngày 06 – Sự Sinh Lại (Tái Sinh)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 3:1-21

1 Trong số những người Pha-ri-si, có một người tên là Ni-cô-đem, một nhà lãnh đạo của dân Do Thái. 2 Ban đêm, ông đến với Đức Chúa Jêsus và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được những dấu lạ mà Thầy đã làm.” 3 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời.” 4 Ni-cô-đem thưa rằng: “Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao?” 5 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. 6 Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh. 7 Đừng ngạc nhiên về điều Ta đã nói với ngươi: ‘Các ngươi phải sinh lại.’ 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.” 9 Ni-cô-đem lại nói: “Làm thế nào điều ấy có thể xảy ra được?” 10 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên mà không hiểu điều nầy sao? 11 Thật, Ta bảo thật ngươi: Chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận lời chứng của chúng ta. 12 Nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi còn không tin, huống chi Ta nói những điều thuộc về trời thì làm sao các ngươi tin được? 13 Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, là Con Người. 14 Như Môi-se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, 15 để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. 18 Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. 19 Sự kết án đó là như thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20 Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. 21 Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ.”

SUY GẪM

C.1-15 Chúa Jêsus dạy Ni-cô-đem rằng chẳng có ai được vào nước Đức Chúa Trời nếu người đó không sinh lại bằng nước và Thánh Linh. Nhưng Ni-cô-đem đã không hiểu lời của Chúa Jêsus về việc sinh lại. Đáp lại điều này, Chúa Jêsus đã giải thích rằng Con Người phải bị treo lên (chết trên thập tự giá) như Môi-se treo con rắn trong đồng vắng, để cho mọi người tin Ngài có được sự sống đời đời.

C.16 Đây là bản tóm tắt Phúc âm nổi tiếng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian” là một lời tuyên bố đáng kinh ngạc trong bối cảnh đó, vì Cựu Ước và các tác phẩm khác của người Do Thái đã chỉ nói về tình yêu Thiên Chúa cho dân tộc Y-sơ-ra-ên. Tình yêu Chúa Trời dành cho “thế gian” khiến cho “bất cứ ai” tin vào Đấng Christ, không phải chỉ riêng người Do Thái thôi, đều có thể có sự sống đời đời. Mục đích việc ban cho Con Ngài là để khiến cho món quà tuyệt vời – sự sống đời đời của Đức Chúa Trời luôn dành sẵn cho bất cứ ai – bất cứ người nào tin vào Ngài, có nghĩa là bất cứ ai tin cậy cách cá nhân vào nơi Ngài. Sự sống đời đời là cuộc sống với niềm vui dư dật và phước lành vô lượng vô biên trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời đời đời.

C. 16-21 Là Con Một của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá vì loài người, là loài xứng đáng với sự chết đời đời vì tội lỗi. Vì thế hễ ai tin Chúa Jêsus sẽ không bị hư mất nhưng có sự sống đời đời. Nhưng ai không tin Ngài, sẽ đối diện với sự đoán xét đời đời vì tội lỗi của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời yêu thương con người vô điều kiện và đã ban Con Một của Ngài như là một của lễ vì tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hứa cứu tất cả những người tin vào tình yêu này khỏi sự đoán xét. Tôi có tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus không?

Cầu nguyện: Chúa ôi, cảm tạ Ngài vì sự cứu rỗi và tình yêu thương vô điều kiện trên thập tự giá của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like