Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Chúa Jêsus Là Đền Thờ

Ngày 05 – Chúa Jêsus Là Đền Thờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 2:13-25

13 Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Ngài thấy trong đền thờ có những kẻ bán bò, chiên, bồ câu, và những người đổi tiền đang ngồi. 15 Ngài bện một cái roi bằng dây, đuổi tất cả ra khỏi đền thờ, luôn cả chiên, bò; đổ tiền của người đổi tiền và lật bàn của họ. 16 Ngài bảo những người bán bồ câu rằng: “Hãy dẹp bỏ những thứ nầy khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha Ta thành nhà buôn bán.” 17 Các môn đồ Ngài nhớ lại lời đã chép: “Lòng nhiệt thành về nhà Chúa thiêu đốt tôi.” 18 Người Do Thái hỏi Ngài: “Thầy có dấu lạ nào để chứng tỏ cho chúng tôi thấy Thầy có quyền làm điều nầy?” 19 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” 20 Người Do Thái lại nói: “Người ta xây dựng đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà Thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày sao?” 21 Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài. 22 Vì vậy, khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đồ nhớ Ngài đã nói điều nầy, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã nói.

23 Đang lúc Đức Chúa Jêsus ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Vượt Qua, nhiều người thấy các dấu lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. 24 Nhưng Đức Chúa Jêsus không phó thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người. 25 Ngài không cần ai làm chứng về người nào cả, vì chính Ngài biết rõ mọi điều trong lòng người.

SUY GẪM

C.12-17 Khi Lễ Vượt Qua đến gần, Chúa Jêsus đi lên đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Ngài đã tức giận với việc người ta không thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng lại dùng đền thờ để kinh doanh, kiếm lợi. Ngài đã đuổi kẻ buôn bán khỏi đền thờ. Giăng nói rằng thái độ này của Chúa Jêsus ứng nghiệm điều đã được viết trong Thi Thiên 69:9 rằng “lòng sốt sắng cho nhà của Chúa thiêu đốt tôi”.

C.13-22 Cuộc đối đầu quan trọng đầu tiên với các lãnh đạo Do Thái trong Phúc âm Giăng diễn ra vào dịp Chúa Jêsus dọn dẹp đền thờ Giê-ru-sa-lem tại lễ Vượt Qua của người Do Thái. (Các sách Phúc âm cộng quan có ghi chép lại lần dọn dẹp đền thờ thứ hai ngay trước khi Chúa bị đóng đinh, xem Mác 11:15-19).

Bằng cách dọn dẹp đền thờ, Chúa Jêsus bày tỏ sự nhiệt tình tiên tri cho nhà Chúa (Giăng 2:17; xem Thi Thiên 69:9) và báo hiệu sự phán xét cho các nhà lãnh đạo Do Thái là những kẻ đã cho phép việc thờ phượng bị tha hóa thành thương mại, gây khó khăn cho sự cầu nguyện trong đền thờ.

C.18-22 Chúa Jêsus phán Ngài sẽ phá hủy đền thờ hữu hình và sau đó dựng lại nó trong ba ngày. Chúa Jêsus đã không nói đến việc xây dựng mà nói đến thân thể Ngài. Ngài đang miêu tả các sự kiện của thập tự giá và sự phục sinh mà sẽ sớm xảy ra.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đền thờ là nơi dân Y-sơ-ra-ên gặp gỡ Đức Chúa Trời. Qua Chúa Jêsus, Đấng đã chết vì cớ tội lỗi của chúng ta và đã phục sinh, chúng ta có thể tới gần Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi đâu. Tôi có gặp gỡ Đức Chúa Trời trong danh của Chúa Jêsus không?

Cầu nguyện: Con sẽ hầu việc Đức Chúa Trời, Đấng mà chúng con chỉ đến qua Chúa Jêsus chứ không phải qua điều gì khác.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 14-17

Bình Luận:

You may also like