Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Bí Mật Tại Đám Cưới Ở Ca-na

Ngày 04 – Bí Mật Tại Đám Cưới Ở Ca-na

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 2:1-12

1 Vào ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại thành Ca-na trong miền Ga-li-lê; mẹ của Đức Chúa Jêsus có mặt tại đó. 2 Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài cũng được mời dự tiệc. 3 Khi rượu đã cạn, mẹ của Đức Chúa Jêsus nói với Ngài: “Người ta không còn rượu nữa.” 4 Đức Chúa Jêsus trả lời: “Thưa bà, việc nầy có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Mẹ Ngài nói với những người phục vụ rằng: “Người bảo gì thì hãy làm y như vậy.” 6 Tại đó có sáu cái chum bằng đá dùng vào việc tẩy sạch theo lễ nghi Do Thái, mỗi cái chứa được hai ba thùng nước. 7 Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đổ nước đầy những chum nầy.” Họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Ngài lại bảo: “Bây giờ hãy múc ra, đem đến cho người quản tiệc.” Vậy họ đem đến cho người ấy. 9 Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu (nhưng không biết rượu đến từ đâu, còn những người phục vụ đã múc nước thì biết), ông gọi chàng rể 10 và nói: “Mọi người đều đãi rượu ngon trước, và khi người ta uống nhiều rồi mới đãi rượu kém hơn, nhưng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ.” 11 Đây là dấu lạ thứ nhất Đức Chúa Jêsus đã làm tại thành Ca-na, trong miền Ga-li-lê, và bày tỏ vinh quang Ngài nên các môn đồ tin Ngài. 12 Sau đó, Ngài cùng với mẹ, các em, và các môn đồ đi xuống thành Ca-bê-na-um và ở lại đó ít ngày.

SUY GẪM

C.3 Tiệc cưới hết rượu vang có thể xem như là hình ảnh tượng trưng cho sự khô khan tinh thần của Do Thái giáo thế kỷ thứ nhất, đặc biệt nổi bật trong bối cảnh Cựu Ước xem rượu vang (không phải sự say sưa) như một dấu hiệu của niềm vui và phước lành của Đức Chúa Trời (Thi thiên104:15; Châm ngôn3:10; Ma-thi-ơ 26:29).

Có bảy phép lạ mà Chúa Jêsus đã thực hiện trong Phúc Âm Giăng: biến nước thành rượu (2:1-11), Chữa lành con trai quan thị vệ(4:46-54), Chữa lành người bịnh (5:1-15), Cho đám đông ăn (6:5-13), Đi bộ trên nước ** (6:16-21), Chữa lành người mù bẩm sinh (9:1-7), Khiến La-xa-rơ sống lại (11:1-44). Những điều này không chỉ là những dấu lạ phép màu mà còn là những dấu chỉ bày tỏ bổn tính thật của Chúa Jêsus – Con Đức Chúa Trời. Biến nước thành rượu là dấu lạ thứ nhất Chúa Jêsus thực hiện (c.1-5). Qua dấu lạ này, Chúa Jêsus bày tỏ chính Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng ban sự an nghỉ thật và sự sống dư dật cho những người tin Ngài. Điều đó cũng khiến cho các môn đồ tin Ngài và hiểu Ngài một cách rõ ràng hơn Chúa Jêsus là ai qua dấu lạ này (c.6-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Rượu dư dật là dấu hiệu của phước hạnh dồi dào (Sáng Thế Ký 49:11,12, Amốt, Ôsê 14:7, Giê-rê-mi 31:12). Dấu lạ mà Chúa Jêsus thực hiện tại đám cưới ở Ca-na cho thấy rằng Ngài đã đến để ban cho chúng ta phước hạnh dư dật của sự cứu rỗi. Chúa Jêsus không chỉ cung ứng cho chúng ta những nhu cầu trong mọi sự mà sự chu cấp của Ngài còn dư dật nữa. Hãy cầu nguyện để trông đợi công việc của Chúa, Đấng can thiệp vào đời sống của chúng ta và làm đầy dẫy đời sống trống rỗng của chúng ta với sự dư dật.

Cầu nguyện: Ngợi khen Chúa Đấng dẫn dắt chúng ta vào sự sống dư dật.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

** Giăng không xác định rõ ràng sự kiện này như một dấu hiệu.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 10-13

Bình Luận:

You may also like