Browsing: hãy đến

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Với lời chứng của Giăng Báp-tít và các môn đồ của Chúa Jêsus, những người theo Chúa tăng lên. Chúa Jêsus đã hứa với những người theo Ngài là họ sẽ thấy những điều lớn hơn những điều họ đã có.