Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Môise Bắt Đầu Bài Giảng Thứ Hai

Ngày 11 – Môise Bắt Đầu Bài Giảng Thứ Hai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 4:44-5:10

44 Đây là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt con dân Y-sơ-ra-ên: 45 Đó là những quy tắc, mệnh lệnh và luật lệ mà Môi-se đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập, 46 lúc họ còn ở bên kia sông Giô-đanh, trong thung lũng đối diện Bết Phê-ô. Đất nầy thuộc Si-hôn, vua dân A-mô-rít, người đã trị vì tại Hết-bôn và bị Môi-se cùng dân Y-sơ-ra-ên đánh bại khi họ ra khỏi Ai Cập. 47 Dân Y-sơ-ra-ên đã chiếm hữu xứ sở của vua ấy cũng như xứ sở của Óc, vua Ba-san. Đó là hai vua A-mô-rít sống ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc. 48 Vùng nầy kéo dài từ A-rô-e, trên bờ sông Ạt-nôn cho đến núi Si-ri-ôn, tức là Hẹt-môn, 49 gồm cả vùng cao nguyên A-ra-ba bên kia sông Giô-đanh, về phía đông, cho đến Biển Chết, dưới chân núi Phích-ga.

5

1 Môi-se triệu tập toàn dân Y-sơ-ra-ên lại và nói:

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những luật lệ và mệnh lệnh mà ngày nay tôi rao truyền vào tai anh em; anh em phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. 2 Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã lập giao ước với chúng ta tại núi Hô-rếp. 3 Không phải Đức Giê-hô-va lập giao ước nầy với tổ phụ chúng ta mà với chúng ta, là tất cả những người hôm nay đang còn sống tại đây. 4 Từ trong đám lửa trên núi, Đức Giê-hô-va đã phán mặt đối mặt với anh em. 5 Lúc đó, tôi đứng giữa Đức Giê-hô-va và anh em để truyền đạt lời của Ngài cho anh em vì anh em thấy lửa và sợ, không đi lên núi. Ngài phán:

6 ‘Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập là nhà nô lệ. 7 Ngoài Ta, con không được thờ phượng thần nào khác.

8 Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước sâu. 9 Con không được quỳ lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng, vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến ba bốn thế hệ. 10 Nhưng Ta sẽ làm ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn Ta.

SUY GẪM:

C4,5. Tại Hô-rếp, Đức Chúa Trời đã phán từ trong lửa khi Ngài lập giao ước với Y-sơ-ra-ên và chỉ định Môi-se là người trung gian để chuyển tải Lời của Đức Chúa Trời đến với Y-sơ-ra-ên. Lửa tượng trưng cho đặc điểm của sự hủy diệt tội lỗi bằng lửa (Hê-12:29) và là biểu tượng thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời (4:11). Y-sơ-ra-ên đã không thể đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết một cách trực tiếp và phải giao tiếp qua Môi-se, người trung gian. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta được vào trong Ngài qua Đấng Trung Bảo của chúng ta, Chúa Giê-xu Christ (Ti 2:2; Hê 9:15).

C6. Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài sau khi Ngài giải cứu dân Ngài ra khỏi Ai-cập. Ngài không bảo họ ‘Hãy giữ luật lệ của ta’ trong khi họ vẫn còn ở Ai-cập. Ngài cũng không đề nghị họ tuân theo luật pháp như một điều kiện của việc giải cứu. Trước hết, Ngài cứu họ khỏi xứ nô lệ và ban mười điều răn cho họ. Ngài đưa ra mười điều răn không phải như một điều kiện để được giải cứu mà như một kết quả của sự cứu rỗi. Cũng như thế, Chúa Giê-xu Christ đã làm trọn sự cứu chuộc để ban cho chúng ta. Ngài đã chết cho chúng ta trên thập tự giá và cứu chúng ta vì ân điển Ngài! Một lần nữa, hãy ngợi khen tình yêu thương của Ngài (Ê-phê-sô 2:1-10).

C9,10. Đức Chúa Trời hình phạt con cháu vì tội lỗi của tổ tiên đến đời thứ ba và thứ tư đối với những kẻ ghét Ngài. Nhưng Ngài sẽ làm ơn đến thế hệ thứ một nghìn cho những ai yêu mến và giữ các điều răn Ngài. Có sự nhấn mạnh lớn hơn về sự tương phản giữa thế hệ thứ ba và thế hệ thứ một nghìn hơn là sự hàm ý về một sự rủa sả trên các hậu duệ. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là đời đời, còn cơn thịnh nộ của Ngài thì chỉ trong một chốc lát. Ngài muốn ban phước hơn là rủa sả. Nhưng tội lỗi của tổ phụ ảnh hưởng đến hậu duệ và khiến hậu duệ giống như họ. Vì thế, chúng ta phải ăn năn tội lỗi của chúng ta để chúng không có ảnh hưởng tiêu cực đến hậu duệ của chúng ta và hàng ngày tấn tới với Đức Chúa Trời ân điển của chúng ta.

Cầu nguyện: Xin hãy để con cố gắng hết mình để nghe và học, giữ một cách cẩn thận và làm theo Lời Ngài. 

Bình Luận:

You may also like