Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Không Có Đức Chúa Trời Nào Khác

Ngày 10 – Không Có Đức Chúa Trời Nào Khác

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 4:32-43

32 “Vậy, anh em hãy suy nghĩ về những ngày xa xưa, thời kỳ trước anh em, từ ngày Đức Chúa Trời tạo dựng loài người trên đất; hãy suy nghĩ xem từ chân trời nầy đến cuối trời kia, có bao giờ xảy ra việc vĩ đại như thế chưa, hay đã từng nghe việc gì tương tự như vậy không? 33 Có dân tộc nào nghe tiếng một vị thần phán từ trong đám lửa, như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không? 34 Hoặc có thần nào bỏ công đi chọn cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác bằng những thử thách, bằng dấu lạ phép mầu, bằng chiến tranh, bằng cánh tay uy quyền dang rộng, bằng những việc kinh thiên động địa, như những gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm cho anh em tại Ai Cập ngay trước mắt anh em không? 35 Anh em đã chứng kiến những việc đó để anh em nhận biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có chúa nào khác. 36 Từ trời, Ngài cho anh em nghe tiếng Ngài để dạy dỗ anh em. Trên đất, Ngài cho anh em thấy đám lửa lớn của Ngài, và từ trong đám lửa anh em nghe tiếng phán của Ngài. 37 Vì Ngài yêu thương các tổ phụ của anh em nên đã chọn dòng dõi họ, và đích thân Ngài  dùng quyền năng vô hạn của Ngài, đem anh em ra khỏi Ai Cập, 38 đánh đuổi trước mặt anh em những dân tộc lớn hơn và mạnh hơn anh em, để đem anh em vào đó, ban đất đai của họ cho anh em làm sản nghiệp như điều anh em có ngày nay. 39 Vậy ngày nay anh em phải biết và ghi lòng tạc dạ rằng trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp nầy, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chẳng có chúa nào khác. 40 Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà hôm nay tôi truyền cho anh em để anh em và con cháu anh em về sau được phước, và được ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời vĩnh viễn ban cho anh em.”

41 Môi-se để riêng ra ba thành ở phía đông sông Giô-đanh 42 để làm nơi ẩn náu cho kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mà trước đó không hề thù ghét. Người đó có thể trốn và ẩn náu vào một trong các thành nầy và sẽ được sống. 43 Đó là thành Bết-se trong hoang mạc, trên cao nguyên, dành cho người Ru-bên; thành Ra-mốt trong Ga-la-át dành cho người Gát; và thành Gô-lan thuộc Ba-san dành cho người Ma-na-se.

SUY GẪM:

C37-38. Vì Đức Chúa Trời yêu tổ phụ của Y-sơ-ra-ên và đã chọn con cháu của họ sau họ, Ngài đã dẫn họ khỏi Ai-cập bằng sự hiện diện và sức mạnh lớn lao của Ngài. Lý do mà Đức Chúa Trời chọn Y-sơ-ra-ên là chỉ bắt đầu từ tình yêu thương. Đức Chúa Trời chứng tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta thế này: ‘Khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết’. (Rô-ma 5:8). Ngợi khen Chúa Đấng đã chọn và cứu bạn chỉ bằng tình yêu thương và dẫn dắt bạn đến sự sống đời đời.

C39-40. Chỉ mình Chúa là Đức Chúa Trời thật trên trời cao và dưới đất thấp. Trong vụ trụ này không có Đức Chúa Trời nào khác. Vì thế, chúng ta phải giữ và tuân theo mạng lệnh và luật lệ của Đức Chúa Trời. Làm như thế, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta, hậu tự của chúng ta để thành công và sống lâu dài trong Đất Hứa.

C41-43. Đức Chúa Trời cho phép một người vô ý giết người trốn vào thành để ẩn náu để cứu mạng sống mình. Hệ thống thành ẩn náu này là hệ thống cứu chuộc đến từ Đức Chúa Trời ân điển và nhân từ vượt lên trên cả luật ‘thưởng theo việc làm”. Chúng ta được cứu qua ân điển và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhân từ của chúng ta đã cứu chúng ta và chính Ngài trở thành nơi trú ẩn đời đời của chúng ta (II Sa-mu-ên 22:3, Thi thiên 9:9, 46:1, 7; 57:1, 62:7-8, 91:9, Giê-rê-mi 16:19). Ngoài ra, Chúa Giê-xu Christ là nơi trú ẩn thật cho tất cả những người phải chết vì tội lỗi và sự vi phạm mình. Khi một người giết người thì có thể cứu mạng sống mình khi người đó trốn trong một thành ẩn náu, một người có thể được ban cho sự sống đời đời khi người đó ẩn náu nơi Chúa Giê-xu. Tại sao bạn không rao truyền tin lành của một thành ẩn náu quý giá này cho những ai đang chết vì chính tội lỗi của họ?

Cầu nguyện: Xin hãy để con rao truyền chân lý mà chỉ mình Ngài là Đức Chúa Trời thật và là nơi trú ẩn đời đời trên trời cao kia và dưới đất thấp này.

Bình Luận:

You may also like