Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Xứ Ba-san Bị Chiếm

Ngày 06 – Xứ Ba-san Bị Chiếm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 3:1-11

1 “Khi chúng ta chuyển sang con đường đi lên Ba-san thì Óc, vua Ba-san, đem toàn quân ra nghênh chiến với chúng ta tại Ếch-rê-i. 2 Đức Giê-hô-va phán với tôi: ‘Đừng sợ vua ấy vì Ta đã phó cả vua cùng dân chúng và lãnh thổ vua ấy vào tay con. Con sẽ xử vua ấy như đã xử Si-hôn, vua A-mô-rít, ở Hết-bôn.’ 3 Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cũng đã phó vào tay chúng ta Óc, vua Ba-san, và toàn quân của vua. Chúng ta đã đánh vua ấy tan tác cho đến khi không còn một người sống sót. 4 Lúc đó, chúng ta đánh chiếm tất cả các thành của vua, không có thành nào mà chúng ta không chiếm. Tổng cộng là sáu mươi thành và toàn miền Ạt-gốp, là vương quốc của Óc trong xứ Ba san. 5 Tất cả các thành nầy đều kiên cố, có tường cao, cổng đóng then cài. Ngoài ra cũng có rất nhiều làng mạc không có thành chung quanh. 6 Chúng ta đã tận diệt các thành nầy như chúng ta đã làm cho Si-hôn, vua Hết-bôn, tức là tiêu diệt tất cả các thành, cả đàn ông, đàn bà lẫn trẻ con. 7 Nhưng chúng ta giữ lại cho mình tất cả súc vật và chiến lợi phẩm từ các thành.

8 Vậy, vào thời đó chúng ta đã chiếm của hai vua A-mô-rít vùng đất ở phía đông sông Giô-đanh, từ sông Ạt-nôn đến núi Hẹt-môn. 9 (Người Si-đôn gọi núi Hẹt-môn là Si-ri-ôn, còn người A-mô-rít đặt tên là Sê-ni-rơ.) 10 Chúng ta cũng chiếm các thành của đồng bằng, toàn vùng Ga-la-át và Ba-san, cho đến Sanh-ca và Ết-rê-i, là hai thành của vương quốc Óc, trong Ba-san. 11 (Chỉ có Óc, vua Ba-san, người Rê-pha-im, còn sống sót. Giường của vua ấy làm bằng sắt chẳng phải vẫn còn tại thành Ráp-ba của con cháu Am-môn đó sao? Giường nầy dài hơn bốn mét, rộng một mét tám.)

SUY GẪM:

C1-4. Đức Chúa Trời hứa ban xứ Ba-san cho Y-sơ-ra-ên và ra lệnh cho dân sự tấn công Ba-san xông xáo như họ đã làm ở Hết-bon. Cuối cùng, khi Y-sơ-ra-ên vâng theo mạng lệnh Đức Chúa Trời cách dạn dĩ thì nó có thể thắng trong trận chiến. Trong cuộc chiến thuộc linh của chúng ta, khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời và tấn tới cách dạn dĩ thì Ngài sẽ ban sự chiến thắng cho chúng ta như Ngài đã hứa.

C5,11. Những bức tường của tất cả các thành mà Y-sơ-ra-ên xâm chiếm thì cao, cổng và những then của chúng rất kiên cố.  Sự nhấn mạnh được gợi lại cho Y-sơ-ra-ên (1:28) khi họ không tin cậy Đức Chúa Trời. Ngoài ra, cái giường lớn được làm bằng thép cho vua Óc, vua Ba-san là một vật làm Y-sơ-ra-ên nhớ lại đã sợ vua A-na-kít hùng mạnh. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã chiếm tất cả các thành cùng với Đức Chúa Trời. Bạn có giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời bằng con đường hẹp của suy nghĩ hoặc của sự vô tín không?

C6-10. Đức Chúa Trời để Y-sơ-ra-ên chiếm xứ Ca-na-an và trục xuất dân Ca-na-an ra khỏi xứ đó. Điều này chỉ ra rằng tội lỗi của xứ này đã lên đến cao độ và không thể dung thứ được (Sáng thế ký 15:16). Vì thế, Y-sơ-ra-ên có trách nhiệm chiếm Ca-na-an và phá hủy hoàn toàn tội lỗi để làm mới xứ của Đức Chúa Trời. Tội lỗi mà chúng ta phải chiến thắng và loại bỏ ngày hôm nay là gì? Nếu chúng ta không hoàn toàn loại bỏ đi bản chất tội lỗi, nó có thể gây ra nhiều nỗi đau đớn và sự hủy diệt trong chúng ta, gia đình chúng ta và hội thánh chúng ta (Rô-ma 2:5). Hãy chặt đứt tội lỗi với quyết định dạn dĩ để móc mắt hoặc cắt tay là nguyên nhân gây cho chúng ta phạm tội như Chúa đã phán (Ma-thi-ơ 18:8-9).

Cầu nguyện Xin hãy để con chiến thắng cuộc chiến thuộc linh và cắt đứt tận gốc tội lỗi trong đời sống hằng ngày của con.

Bình Luận:

You may also like