Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sự Hủy Diệt Các Dân Liên Kết Với Ai Cập

Ngày 08 – Sự Hủy Diệt Các Dân Liên Kết Với Ai Cập

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 30:1-26

1 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri rằng Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hãy khóc than! Thật là ngày khốn nạn!3 Vì ngày ấy gần rồi, ngày của Đức Giê-hô-va đã gần, là ngày mây mù, thời kỳ tai họa cho các dân tộc.4 Gươm sẽ đánh trên Ai Cập, và nỗi thống khổ sẽ đến với Ê-thi-ô-pi khi những kẻ bị giết sẽ ngã chết ở Ai Cập; Chúng sẽ bắt dân chúng giải đi, và những nền của nó bị phá đổ.5 Ê-thi-ô-pi, Phút, Lút, mọi dân pha tạp, Cúp và dân của đất giao ước, sẽ cùng ngã chết bởi gươm với Ai Cập.’”6 Đức Giê-hô-va phán: “Những ai giúp đỡ Ai Cập sẽ ngã; Sức mạnh mà nó tự hào sẽ bị hạ xuống. Chúng sẽ ngã chết bởi gươm, từ Mít-đôn đến Sy-e-nê. Chúa Giê-hô-va phán vậy.7 Chúng sẽ bị hoang vu ở giữa các nước bị hoang vu, và các thành của nó sẽ ở giữa các thành bị tàn phá.8 Lúc ấy, chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va, khi Ta phóng hỏa Ai Cập và mọi kẻ giúp đỡ nó bị chà nát.9 Trong ngày đó, các sứ giả mà Ta sai đi bằng tàu sẽ làm cho người Ê-thi-ô-pi đang bình an phải sợ hãi. Dân chúng sẽ buồn rầu trong ngày tai họa của Ai Cập, vì nầy, ngày ấy đang đến! 10 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ dùng tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, để tiêu diệt đoàn dân của Ai Cập.11 Vua ấy cùng với dân mình là một dân độc ác trong các dân, sẽ được đem đến để phá hại đất. Chúng sẽ rút gươm đánh Ai Cập và làm cho đất đầy xác chết.12 Ta sẽ làm cho sông Nin khô cạn, và bán đất ấy vào tay những kẻ dữ. Ta sẽ dùng tay dân ngoại tàn phá đất ấy và mọi vật trong đó. Ta là Đức Giê-hô-va đã phán.’13 Chúa Giê-hô-va lại phán: ‘Ta sẽ hủy diệt các thần tượng và tiêu trừ các hình tượng khỏi thành Nốp. Trong đất Ai Cập sẽ không có vua nữa, và Ta sẽ rải sự kinh khiếp trong đất Ai Cập.14 Ta sẽ làm cho Pha-trốt bị hoang vu;Phóng hỏa thành Xô-an,và thi hành sự trừng phạt trên thành Nô.15 Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên thành Sin,là pháo đài của Ai Cập, và sẽ tiêu diệt dân chúng thành Nô.16 Ta sẽ phóng hỏa Ai Cập, thành Sin sẽ vô cùng đau thương; Thành Nô sẽ bị phá tan, và thành Nốp sẽ bị giặc tàn phá giữa ban ngày.17 Thanh niên thành Ôn và Phi Bê-sết sẽ ngã chết bởi gươm, và thiếu nữ các thành ấy sẽ bị lưu đày.18 Tại Tác-pha-nết ban ngày sẽ tối tăm, khi Ta bẻ gãy các ách của Ai Cập ở đó, và sức mạnh đầy tự hào của nó sẽ chấm dứt. Nó sẽ bị một đám mây che khuất, con gái nó sẽ bị lưu đày.19 Ta sẽ thi hành sự phán xét trên Ai Cập, và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”20 Vào ngày mùng bảy, tháng giêng, năm thứ mười một, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 21 “Hỡi con người, Ta đã bẻ cánh tay của Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. Nầy, không ai rịt thuốc để chữa lành; không ai băng bó vết thương để nó lấy lại sức mà cầm gươm. 22 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và sẽ bẻ hai cánh tay nó, cả cánh tay đang mạnh cùng với cánh tay bị gãy và làm cho gươm rớt khỏi tay nó. 23 Ta sẽ làm cho dân Ai Cập tan lạc trong các dân và rải chúng ra trong các nước. 24 Ta sẽ làm cho cánh tay vua Ba-by-lôn thêm mạnh, đặt gươm Ta trong tay vua ấy, nhưng Ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn sẽ rên rỉ trước mặt vua Ba-by-lôn như một người bị thương sắp chết vậy. 25 Ta sẽ làm cho hai cánh tay của vua Ba-by-lôn mạnh mẽ, nhưng hai cánh tay của Pha-ra-ôn thì sẽ xụi xuống. Chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta trao gươm Ta trong tay vua Ba-by-lôn, và vua ấy sẽ giơ gươm ấy ra chống xứ Ai Cập. 26 Ta sẽ làm tan lạc dân Ai Cập trong các 

SUY GẪM:

C.2, 6  Ngài phán và lại phán nữa. Không có sự khác biệt trong sứ điệp tìm thấy trong chương 29 và 30, nhưng hình thức thì khác nhau. Chương 30 được viết dưới dạng một bài ca thương và là một sứ điệp đầy cảm xúc. Và nữa, lý do lời phán xét được lặp lại liên tục là bởi vì Giu-đa và dân sự bị bắt làm phu tù đã không trông đợi Đức Chúa Trời, nhưng quay sang nhờ Ai-cập giúp đỡ. Đây là điều gây ra sự hủy diệt đối với họ. Lý do điều này được lặp đi lặp lại,  là để dân sự nhận biết sự thật một cách rõ ràng và ăn năn.

C.10-19  Đích thân Đức Chúa Trời đã sử dụng Nê-bu-cát-nết-sa và quân đội Ba-by-lôn để phán xét Ai-cập. Để bày tỏ việc Ngài kiểm soát và sẽ phán xét các thành trên đất, một lần nữa Đức Chúa Trời nhấn mạnh rằng đây là công việc Ngài đã hoàn tất. Việc suy ngẫm lời Chúa hàng ngày giúp chúng ta mở mắt tâm linh đối với những công việc Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống của chúng ta và trên thế giới.

C.13-19  Đức Chúa Trời lấy các thành ở Ai-cập thờ lạy hình tượng (Mem-phít, Ê-díp-tô phía trên, Dô-an, Pơ-lu-si-um, He-li-o-po-lis, và Bu-ba-tis) và đổ cơn thịnh nộ của Ngài trên chúng. Vì thế chúng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Ngài hủy phá những dân thờ lạy hình tượng và khiến chúng trải qua những khốn khó bi kịch. Bạn bày tỏ phản ứng như thế nào đối với lời Đức Chúa Trời khi nó chỉ rõ cho chúng ta bản tính của Đức Chúa Trời?

C. 20-26  Bởi bàn tay quyền năng và đội quân to lớn ( Phục truyền 4:34), Đức Chúa Trời, Đấng dẫn dắt dân Ngài ra khỏi Ai-cập, sẽ bẻ gãy hai cánh tay của Pha-ra-ôn và khiến cho tay Nê-bu-cát-nết-sa mạnh mẽ. Nhưng thanh gươm Nê-bu-cát-nết-sa dùng để đánh Ai-cập là thanh gươm của Chúa. Đức Chúa Trời cũng sẽ khiến người Ai-cập đi lang thang như những người kiều ngụ.

Cầu nguyện Xin hãy giúp con không liên hệ với những thứ sẽ hư mất, nhưng chỉ hiệp nhất với Ngài mà thôi.

Bình Luận:

You may also like