Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Cái Chết Của Vợ Ê-xê-chi-ên

Ngày 01 – Cái Chết Của Vợ Ê-xê-chi-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 24:15-27

15 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 16 “Hỡi con người, bằng một tai họa bất ngờ, Ta sẽ cất khỏi con điều mắt con ưa thích nhưng con không được than thở, không được khóc lóc và không được đổ nước mắt. 17 Hãy than thầm chứ đừng khóc cho kẻ chết; hãy vấn khăn trên đầu con và mang giày vào chân; chớ che râu mép lại và đừng ăn bánh mà người ta phúng viếng.”

18 Vậy buổi sáng tôi nói với dân chúng, đến chiều thì vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm theo như lời đã phán với tôi.

19 Bấy giờ dân chúng nói với tôi: “Ông không nói cho chúng tôi biết những điều ông làm đây có ý nghĩa gì sao?” 20 Tôi trả lời: “Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 21 ‘Hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên rằng Chúa Giê-hô-va phán: Nầy Ta sẽ làm ô uế nơi thánh Ta, là nơi các ngươi lấy làm hãnh diện về sức mạnh mình, mắt các ngươi ưa thích, lòng các ngươi yêu mến. Con trai, con gái các ngươi mà các ngươi đã để lại sẽ ngã chết bởi gươm. 22 Bấy giờ, các ngươi sẽ làm như tôi đã làm; các ngươi không che râu mép, không ăn bánh mà người ta phúng viếng. 23 Khăn các ngươi sẽ cứ để yên trên đầu, giày các ngươi sẽ mang luôn dưới chân; các ngươi không kêu than, không khóc lóc nhưng sẽ bị hao mòn vì tội ác mình, và các ngươi cùng nhau than thở. 24 Ê-xê-chi-ên sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi; các ngươi sẽ làm giống như nó đã làm. Khi mọi sự đó xảy đến, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Giê-hô-va.’

25 Hỡi con người, về phần con, trong ngày Ta cất khỏi chúng sức mạnh, niềm vui, vinh quang, điều ưa thích của mắt chúng, điều ham mến của lòng, con trai và con gái chúng, 26 trong ngày đó, sẽ có kẻ trốn thoát đến báo tin cho con nghe. 27 Trong ngày đó, miệng con sẽ mở ra và nói với kẻ trốn thoát. Con sẽ nói và không câm lặng nữa. Con sẽ là một dấu hiệu cho chúng và chúng sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.” 

SUY GẪM:

C. 24 Ngài làm thành điều Ngài phán, đó là việc Ngài sẽ làm bằng uy quyền tối cao của Ngài. Những hành động của Ê-xê-chi-ên tượng trưng cho những hành động dân thành Giê-ru-sa-lem sẽ làm khi họ sa ngã. Dân sự không tin vào các dấu hiệu, sẽ nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời khi họ hành động theo dấu hiệu họ nhận được. Họ sẽ biết là mọi sự đều ở trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời.

C. 16-17 Ê-xê-chi-ên vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời không than khóc trước sự qua đời của vợ ông và thực hiện sự kêu gọi của Ngài. Để phục vụ Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, Ê-xê-chi-ên giải phóng mình ra khỏi những cảm xúc cá nhân trong sự kiện này và vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Dân sự của Đức Chúa Trời đôi khi phải kiềm chế những mong muốn và cảm xúc riêng vì công việc của Ngài. Con đường sống theo Lời Chúa không bằng phẳng, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn sức mạnh để vượt qua. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và khích lệ những người rao truyền lời Đức Chúa Trời để họ có thể bám chặt lấy lời Chúa và được phước.

C.21 Ngài nói với họ rằng đền thờ mà dân Giu-đa đã thấy như vinh quang của mình, điều họ ưa mắt, và thứ họ yêu thích nhất sẽ bị phá hủy. Đức Chúa Trời không còn ngự trong đền thờ mà họ làm cho ô uế, và vì thế đền thờ không còn ý nghĩa gì nữa và đã trở thành một tòa nhà bình thường. Thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ mà dân sự nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi cuối cùng đã bị phá hủy. Một hội thánh không tập trung vào Đức Chúa Trời và có các cột trụ dựa trên lẽ thật sẽ trở nên vô dụng.

Cầu nguyện Xin hãy giúp con vượt qua khi làm công việc Ngài, cho dù con phải đối diện với những khó khăn.

Bình Luận:

You may also like