Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Khi Con Trẻ Được Sinh Ra

Ngày 18 – Khi Con Trẻ Được Sinh Ra

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 9 :1-7

1 Dân đi trong bóng tối

Đã thấy ánh sáng lớn;

Những người đang ngồi dưới bóng của sự chết,

Nay được ánh sáng chiếu rọi.

2 Chúa đã làm cho dân nầy gia tăng bội phần,

Và khiến họ tràn ngập niềm vui.

Họ sẽ vui mừng trước mặt Chúa

Như vui mừng trong mùa gặt,

Như người ta reo vui lúc chia nhau chiến lợi phẩm.

3 Vì Chúa đã bẻ cái ách nặng nề,

Ngọn roi đánh trên vai họ,

Và cây gậy của kẻ áp bức họ,

Như Ngài đã làm trong thời Ma-đi-an.

4 Tất cả giày dép dùng trong chiến trận

Và quân phục vấy máu

Đều sẽ bị thiêu hủy, làm mồi cho lửa.

5 Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta,

Tức là một con trai được ban cho chúng ta;

Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài.

Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn,

Đức Chúa Trời Quyền Năng,

Cha Đời Đời, Chúa Bình An.”

6 Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi,

Và nền hòa bình sẽ vô tận

Trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài,

Để lập vững và duy trì vương quốc ấy

Trong công lý và sự công chính,

Từ nay cho đến đời đời.

Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân

Sẽ thực hiện điều ấy!

7 Chúa đã truyền một lời chống lại Gia-cốp,

Và lời ấy giáng trên Y-sơ-ra-ên.

SUY GẪM

Những người trung tín và Ê-sai không chờ đợi và hi vọng Chúa vô ích vì Đấng Mê-si-a sẽ đến để ban ánh sáng cho những người đang sống trong bóng tối, để đánh bại kẻ xâm lược và để cai trị bằng sự công lý và công chính.

Đức Chúa Trời là Đấng như  thế nào?

Câu 1,2: Đức Chúa Trời ban ánh sáng lớn cho những người sống trong xứ của sự chết. Cho dù dân sự đã nhìn thấy giấc mơ của họ bị huỷ hoại và họ phải bị tan lạc vì sự tấn công của A-si-ri và sợ rằng nỗi đau và sự xấu hổ của họ có thể không bao giờ kết thúc, thì Đức Chúa Trời đã ban cho họ sánh sáng hy vọng. Ma-thi-ơ đã công bố rằng lời tiên tri này được ứng nghiệm với chức vụ của Chúa Jêsus tại Ga-li-lê (Ma 4:14-16).

Câu 3-5: Đức Chúa Trời đã đập vỡ cái ách, ngọn roi và cây gậy của kẻ đàn áp chất trên vai dân sự và ban cho họ chiến thắng. Giờ đây, dân sự sẽ không còn bị sỉ nhục và xấu hổ nữa mà có sư bình an với chiến thắng và sự vui mừng. Sự kiện này được hoàn thành qua chức vụ của Chúa Jêsus. Thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ đã đập đúng vào đỉnh đầu của Sa-tan và những kẻ là nô lệ của nó, đang ngồi trong bóng của tội lỗi và sự chết thì bây giờ được tận hưởng sự cứu rỗi. Bạn có niềm vui này không? Nếu ai đó vẫn còn có một tấm lòng nặng nề của tội lỗi, hãy đi đến với Chúa, Đấng kêu gọi những người đang mệt mỏi và gánh nặng.

Câu 6, 7: Đức Chúa Trời hoàn tất công việc của Ngài để ban ánh sáng cho vùng đất chết và để thiết lập nước bình an qua sự sinh ra của con trẻ. Dân Y-sơ-ra-ên mong mỏi một Đấng Mê-si-a giống như vua Đa-vít là người có quyền lực to lớn, nhưng Đức Chúa Trời chỉ sai đến một con trẻ yếu đuối để cứu dân Y-sơ-ra-ên. Con trẻ này là Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta, Đấng cứu dân Ngài khỏi tay của kẻ thù. Ngài có một kế hoạch hoàn hảo cho dân Ngài và quyền năng thánh để hành động. Quyền năng và thẩm quyền của Ngài là đời đời.

Cầu nguyện: Chúa ôi! Cảm tạ Ngài. Ngài đã ban ánh sáng Phúc Âm đời đời để giải phóng chúng con khỏi sự cai trị của tội lỗi và sự chết.


 

Bình Luận:

You may also like