Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Đừng Đi Theo Đường Lối Của Những Dân Này

Ngày 17 – Đừng Đi Theo Đường Lối Của Những Dân Này

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 8:9-23

9 Hỡi các dân, hãy liên kết và bị đập tan! Hỡi tất cả các miền đất xa xăm, hãy lắng tai! Hãy nai nịt, và bị đập tan; Hãy nai nịt, và bị đập tan! 10 Hãy bàn thảo chiến lược, nhưng nó sẽ bị phá vỡ; Hãy đưa ra kế hoạch, nhưng nó sẽ không đứng vững, Vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 11 Với cánh tay mạnh mẽ đặt trên tôi, Đức Giê-hô-va phán dạy và cảnh báo tôi đừng đi theo đường lối dân nầy. Ngài phán: 12 “Đừng gọi là âm mưu tất cả những gì dân nầy gọi là âm mưu! Đừng sợ điều dân nầy sợ, cũng đừng kinh hãi. 13 Nhưng hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh. Chính Ngài là Đấng mà các ngươi phải kính sợ và khiếp đảm. 14 Ngài sẽ là nơi thánh; nhưng Ngài là hòn đá vấp chân và là tảng đá vấp ngã cho cả hai nhà Y-sơ-ra-ên, cũng là lưới và bẫy cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem. 15 Nhiều người trong số họ sẽ vấp chân, té ngã và tan nát; họ sẽ mắc bẫy và bị bắt. 16 Hãy buộc chặt lời chứng, hãy niêm phong luật pháp giữa các môn đồ Ta!”  17 Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, là Đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp; tôi vẫn trông cậy Ngài! 18 Nầy, tôi và con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu lạ và điềm báo trong Y-sơ-ra-ên đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng ngự trên núi Si-ôn. 19 Nếu có ai bảo các ngươi: “Hãy cầu hỏi đồng cốt và thầy bói, là kẻ nói líu ríu lẩm bẩm,” thì hãy đáp: “Tại sao một dân tộc không cầu hỏi Đức Chúa Trời mình mà lại cầu hỏi kẻ chết cho người sống?” 20 Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu họ không nói như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có rạng đông cho họ. 21 Họ sẽ đi lang thang trong xứ, khốn khổ đói khát! Trong lúc đói khổ, họ sẽ nổi giận, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Họ sẽ ngước mặt lên trời, 22 rồi cúi nhìn xuống đất, chỉ thấy hoạn nạn và bóng tối, ảm đạm và buồn rầu; họ sẽ bị xô đẩy vào nơi tối tăm mù mịt.  23 Nhưng sẽ không còn bóng tối cho người đã chịu buồn rầu. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã hạ nhục đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li; nhưng trong tương lai, Ngài sẽ làm vẻ vang vùng đất nằm trên con đường ra biển, là miền bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê của dân ngoại.

SUY GẪM

Ở giữa những tin tức hỗn loạn mà các cường quốc sẽ tấn công, dân của Đức Chúa Trời phải tập trung vào Ngài, là nơi nương náu và vẫn được bình yên.

Đức Chúa Trời là Đấng như  thế nào?

Câu 9-10: Chúa là Đức Chúa Trời Ê-ma-nu-ên, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Dù cho các siêu cường dân ngoại đến tấn công và tàn phá dân của Chúa thì âm mưu của họ sẽ không bao giờ thành công vì Đức Chúa Trời, niềm hy vọng cứu rỗi luôn luôn ở cùng họ. Hãy tấn tới với đức tin dạn dĩ. Khi Đức Chúa Trời ở cùng tôi, loài người làm chi tôi được?

Câu 11-15: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của kẻ vâng lời, nhưng là hòn đã làm vấp chân bất cứ ai không nương cậy Ngài. Dù dân Giu-đa bị chia cắt làm nhiều nhóm ủng hộ cho A-si-ri, Sy-ri và Ai-cập và nghĩ họ sẽ nhận được sự trợ giúp của nước mà họ ủng hộ, đời sống của những kẻ không tin cậy Đức Chúa Trời đó kết thúc với sự huỷ diệt khốn khổ. Cho nên Đức Chúa Trời giữ Ê-sai bằng đôi tay mạnh mẽ và phán đừng đi theo đường lối của dân này. Bạn đi theo lời của ai? Những kẻ này đã lờ đi lời của Đức Chúa Trời và đối diện với sự hiện diện Ngài như là những chướng ngại vật. Kiểu Đức Chúa Trời nào mà bạn muốn thấy?

Câu 16-18: Đức Chúa Trời quay mặt Ngài đi khỏi dân sự Ngài và lìa bỏ họ trong tình trạng thuộc linh ngu dốt để đi đến sự đoán xét hoàn toàn. Ngài đã đóng ấn lời Ngài, phán rằng ai tiếp nhập chúng sẽ được phước. Nhưng dân Giu-đa làm Đức Chúa Trời buồn lòng bằng sự vô tín của họ và những phước hạnh của lời này vẫn chứng thực. Dù thế, Ê-sai không từ bỏ hy vọng và công bố tin cậy nơi lời hứa và trông đợi Chúa vì Ngài đã ban cho ông một dấu chỉ rằng Ngài sẽ quay về với dân sót Ngài. Bất cứ ai tin thì là người trông đợi. Khi tôi giảng Lời Chúa, người ta không lắng nghe nó hay về hoàn cảnh mà nó chưa đến. Tôi có thể tin vào Lời Đức Chúa Trời và trông đợi Ngài không?

Cầu nguyện: Khi chúng con gặp đời sống khủng hoảng, xin đừng để chúng con đi lang thang khắp đó đây mà hãy để chúng con nhìn lên Ngài để đặt Lời Ngài trong lòng chúng con.

 

Bình Luận:

You may also like