Home Dưỡng Linh Ngày 1 – Thân Thể Phục Sinh

Ngày 1 – Thân Thể Phục Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Cô-rinh-tô 15:35-49

Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sống lại cách nào? Họ lấy thân thể nào mà trở lại?” 36 Người khờ dại kia ơi! Vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi, thì không sống lại được. 37 Còn vật anh gieo, không phải chính là hình thể sẽ mọc lên, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt, như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. 38 Đức Chúa Trời ban cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn, mỗi loại hạt giống một hình thể riêng. 39 Không phải mọi thể xác đều giống nhau; thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác. 40 Cũng có những hình thể thuộc về trời và hình thể thuộc về đất; nhưng vinh quang của những hình thể thuộc về trời khác với vinh quang của những hình thể thuộc về đất. 41 Vinh quang của mặt trời khác; vinh quang của mặt trăng khác; vinh quang của các vì sao khác; vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác. 42 Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; 43 gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ; 44 gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất thì cũng có thân thể thuộc linh. 45 Như có lời chép: “Người đầu tiên là A-đam đã trở nên một hữu thể sống, nhưng A-đam sau cùng là thần linh ban sự sống.”46 Không phải con người thuộc linh đến trước mà là con người tự nhiên; sau đó là con người thuộc linh. 47 Người đầu tiên từ đất mà ra thì thuộc về đất; người thứ hai từ trời mà đến. 48 Những người thuộc về đất thì giống như người ra từ đất; những người thuộc về trời thì giống như Đấng đến từ trời. 49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ đất thì chúng ta cũng mang hình ảnh của Đấng đến từ trời.           

 SUY GẪM

Phao-lô nói rằng thân thể trước và sau phục sinh sẽ khác nhau giống như hạt khác với trái vậy. Không giống như thân thể của A-đam đầu tiên, là thân thể hư nát, yếu đuối và hèn hạ, thân thể phục sinh sẽ giống như thân thể của Chúa Jêsus, A-đam sau cùng.

Ðức Chúa Trời là Ðấng như thế nào?

Câu 38-41: Chúa ban cho con người, cá, chim, động vật có thân thể khác nhau. Ngài cũng tạo các hình thể trên trời (mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao) và hình thể dưới đất khác nhau. Ngài tạo dựng chúng tùy theo chức năng của chúng và ban cho chúng sự vinh quang khác nhau. Cũng như vậy, thân thể trước và sau phục sinh cũng sẽ khác nhau. Có những thân thể và vinh quang khác nhau tùy theo từng mục đích và hoàn cảnh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 42-44: Thân thể chúng ta là thân thể của A-đam đầu tiên, sẽ già, yếu, chết đi và mục nát. Thân thể đó yếu đuối và xấu hổ dưới quyền lực của tội lỗi. Nhưng thân thể thuộc linh, thân thể phục sinh sẽ loại bỏ đi hết những giới hạn của con người và được đổ đầy sự sống của Chúa. Thân thể đó sẽ mạnh mẽ và vinh hiển y như thân thể Chúa Jêsus sau khi Ngài phục sinh.

Câu 45-49: Bây giờ, giống như A-đam đầu tiên, chúng ta là một hữu thể sống được sinh ra từ bụi đất, được làm từ bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Tuy nhiên, chúng ta cũng đồng thời thuộc về A-đam cuối cùng, Chúa Jêsus, là thần ban sự sống. Trong Ngài chúng ta sẽ mặc lấy ảnh tượng của Đức Chúa Trời, ảnh tượng của Chúa Jêsus, Đấng thuộc về trời. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ được dự phần vào thần tánh của Đức Chúa Trời và có sự sống thiên đàng trọn vẹn. Chúng ta không còn thuộc về quyền lực của tội lỗi và sự chết nữa, nhưng sẽ được dự phần vào sự dư dật sung mãn của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:  Xin giúp con đặt hy vọng nơi sự sống lại và không chăm chú vào những thiếu sót gây thất vọng của thế gian này.

 

Bình Luận:

You may also like