Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 3 – Thập Tự Giá Của Đấng Christ-Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

Ngày 3 – Thập Tự Giá Của Đấng Christ-Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Cô-rinh-tô 1:18-31

18 Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. 19 Bởi có lời chép:

“Ta sẽ triệt hạ sự khôn ngoan của người khôn ngoan,

Tiêu trừ sự thông thái của người thông thái.”

20 Người khôn ngoan ở đâu? Các thầy thông giáo ở đâu? Những người biện luận của đời nầy ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao? 21 Vì Đức Chúa Trời, bởi sự khôn ngoan của Ngài, đã khiến thế gian không thể dùng khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin. 22 Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hi Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan 23 thì chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá, điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ. 24 Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả Do Thái lẫn Hi Lạp, thì Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 25 Vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người; điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người.

26 Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi, trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời nầy, không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. 27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. 28 Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, 29 để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. 30 Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jêsus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta; 31 cho nên, như lời đã chép:

“ Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

SUY GẪM

Những người Do thái và những người dân ngoại tìm kiếm những phép lạ và sự khôn ngoan của thế gian, và không hiểu thập tự giá của Đấng Christ  hoặc sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì thế Thập tự giá, đã trở nên hòn đá vấp ngã cho họ.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 18-21, 25: Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua thập tự giá là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời tiêu diệt sự khôn ngoan và làm hổ thẹn sự hiểu biết của thế gian. Thế giới khoe khoang này nghĩ rằng họ có thể được cứu bởi sức mạnh riêng của mình. Thế giới này không thể biết được lịch sử của tình yêu thương thông qua thập tự giá bằng sự khôn ngoan riêng của mình, cũng như không thể giải thích được tính lô-gic của nó. Mà bởi vì những người được cho là biết nó, thì Đức Chúa Trời đã cứu dân của Ngài qua sự cách giảng rồ dại về con đường thập tự giá.

Câu 26-29: Đức Chúa Trời gọi những người đó là những người yếu đuối, dại dột và đáng thương, hơn là những người dường như xứng đáng với sự cứu chuộc theo chuẩn mực của thế gian. Qua thập tự giá Ngài cứu những người không còn hy vọng được cứu chuộc và chứng minh rằng Đấng Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trơi; những người mạnh mẽ và đánh kính đã bị hổ thẹn. Ngài đã tái tạo lại những người coi chẳng là gì thành cao quý, và khiến những người cho rằng mình sẽ sống mãi bằng sức mạnh của riêng mình trở thành ra hư không. Không ai có thể khoe mình trong sự cứu chuộc, bởi vì nó không phải có được nhờ sức riêng của họ.

Câu 30, 31: Sự cứu chuộc Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa Jêsus Christ sẽ khiến chúng ta nên khôn ngoan, công bình, thánh khiết và được cứu rỗi. Đó là sự cứu chuộc vinh quang dẫn chúng ta đến việc phục vụ cho Chủ mới, tự hào về một mình Ngài, và có một mối quan hệ sung mãn và đầy phước hạnh với Ngài. 

Cầu nguyện: Cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã ban cho chúng con ân điển của Ngài để chúng con có thể hiểu được sự khôn ngoan và quyền phép của thập tự giá và của tình yêu thương của Ngài.

Bình Luận:

You may also like