Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – Những Người Hưởng Ân Điển Của Sự Sống

Ngày 5 – Những Người Hưởng Ân Điển Của Sự Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Phi-e-rơ 3:1-12

1 Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, 2 vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. 3 Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt; 4 nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng; đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. 5 Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hi vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình, cũng đều trang điểm như thế; 6 như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ, thì đã là con gái của Sa-ra vậy.

7 Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.

8 Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu. 9 Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, vì đó là điều mà anh em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành. 10 Vì,

“Ai muốn yêu sự sống

Và thấy những ngày tốt đẹp,

Thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,

Và môi mình khỏi nói lời xảo quyệt;

11 Hãy lánh điều dữ, làm điều lành,

Tìm sự hòa bình và đuổi theo,

12 Vì mắt Chúa đoái xem người công chính,

Và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ.

Nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác.

SUY GẪM

Phi-e-rơ khích lệ rằng phẩm hạnh cao đẹp của các tín hữu được áp dụng trong mối quan hệ giữa vợ chồng và trong cộng đồng Cơ đốc nữa.  Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?C. 12  Đức Chúa Trời đoái xem người công chính và lắng tai nghe lời cầu xin của họ. (Thi 34:15-17). Khi nào Đức Chúa Trời ngoảnh mặt hay ẩn mặt đi, đồng nghĩa với sự bất hạnh cho dân sự Ngài, nhưng khi nào Ngài hướng mặt về phía dân sự Ngài thì đó là thời điểm của sự chữa lành và ân điển (Thi 69:17; 80:3, 10; Đa 9:17). Chúng ta hãy nhớ tìm kiếm ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho người công bình khi Ngài hướng mặt về phía họ.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1, 2: Hết thảy những người vợ hãy vâng phục chồng mình như đầy tớ lấy lòng kính sợ mà vâng phục chủ mình (2:18). Thay vì bạn dùng cả trăm từ ngữ sinh động để thuyết phục một người, nếu việc làm của bạn là tận tình và trong sáng thì người chồng chưa tin của bạn sẽ được cảm động. Bạn có đang phục vụ chồng bạn tại nhà nhiều như cách bạn cầu nguyện cho anh ấy tại nhà thờ? Hãy nhớ rằng người chồng chưa tin của bạn đang quan sát một cách cẩn thận các việc bạn làm.

Câu 3, 4: Các phụ nữ Cơ đốc là những người sống như những người lữ hành, không trang sức bề ngoài nhưng bằng vẻ đẹp bề trong. Vì đó là vẻ đẹp thật và lòng tin quyết xuất phát từ trong tâm linh chúng ta. Chúng hãy kiểm tra để xem mình không mang những giá trị trần tục và sự cám dỗ của vẻ đẹp bên ngoài vào trong hội thánh mình.

Câu 7: Những người chồng cơ đốc cũng phải tôn trọng, yêu quí vợ mình và phục vụ lẫn nhau (Ê-phê 5:25-30). Đây là vì cả chồng lẫn vợ đều có cùng sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời. Bạn hiện đang đối xử với vợ mình như thế nào? Mặc dầu có thể nàng tận hiến nhiều hơn bạn, bạn có tôn trọng nàng như tôn trọng Đấng Christ không? Hay bạn đối xử vô tâm với vợ mình bằng việc nói rằng em phải làm công việc của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện:  Là người đã nhận được phước hạnh của ân điển, xin Chúa giúp con thực hành tình yêu và sự phục vụ trong mối quan hệ với người phối ngẫu của mình.

Bình Luận:

You may also like