Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Lời Cầu Nguyện Của Đa-Vít

Ngày 18 – Lời Cầu Nguyện Của Đa-Vít

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 17:16-27

16 Vua Đa-vít bước vào, ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va, và thưa rằng: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, con là ai và gia đình con là gì mà Ngài đem con đến đây? 17 Lạy Đức Chúa Trời! Ơn đó Chúa cho là quá nhỏ mọn nên Ngài còn hứa ban ơn cho nhà của đầy tớ Ngài trong tương lai lâu dài, và xem con như một người được tôn trọng! Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, 18 Chúa làm cho đầy tớ Ngài được sang trọng như thế, thì Đa-vít còn nói gì được nữa? Vì Chúa biết đầy tớ Ngài. 19 Lạy Đức Giê-hô-va! Chính vì đầy tớ Ngài và theo ý Ngài muốn mà Ngài thực hiện tất cả việc lớn lao nầy để bày tỏ mọi điều kỳ diệu đó. 20 Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng có ai như Ngài, và theo mọi điều tai chúng con đã nghe, ngoài Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. 21 Có dân tộc nào trên đất được như dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, một dân tộc mà Đức Chúa Trời cứu chuộc làm dân riêng của Ngài? Chúa đã được uy danh rất lớn bởi những việc vĩ đại đáng sợ khi đuổi các dân tộc khỏi dân Ngài, là dân mà Ngài đã cứu chuộc ra khỏi Ai Cập. 22 Chúa đã khiến dân Y-sơ-ra-ên trở thành dân thuộc riêng về Ngài đến đời đời. Còn Ngài, Đức Giê-hô-va ôi, Ngài là Đức Chúa Trời của họ.

 23 Bây giờ, lạy Đức Giê-hô-va! Nguyện lời Ngài đã phán hứa về đầy tớ Ngài và về nhà của người được vững lập mãi mãi. Cầu xin Chúa làm đúng như Ngài đã phán. 24 Nguyện điều ấy được vững chắc, và danh Chúa được tán dương đến đời đời rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tức là Đức Chúa Trời mà Y-sơ-ra-ên thờ phượng; còn nhà Đa-vít là đầy tớ Ngài được đứng vững trước mặt Ngài! 25 Lạy Đức Chúa Trời của con! Chúa có bày tỏ cho đầy tớ Chúa biết rằng Ngài sẽ lập cho người một triều đại. Vì vậy, đầy tớ Chúa dám cầu nguyện trước mặt Ngài. 26 Lạy Đức Giê-hô-va! Chính Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã phán hứa những điều tốt đẹp nầy với đầy tớ Ngài. 27 Giờ đây, cầu xin Chúa ban phước cho triều đại của đầy tớ Ngài được tồn tại mãi trước mặt Ngài; vì, lạy Đức Giê-hô-va, khi nào Ngài ban phước thì phước lành đó còn đến đời đời.”

SUY GẪM

Đa-vít cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời vì cớ Ngài hứa thiết lập triều đại cho ông. Chúng ta có thể thấy điều này giống như một lời báo trước rằng Con Đức Chúa Trời, Đấng Christ sẽ tới và mang đến vương quốc của Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 16-19: Đức Chúa Trời, Đấng tuôn đổ dư dật ân điển trên Đa-vít nhưng vẫn coi điều đó là chưa đủ và khiến Đa-vít trở nên một người được tôn trọng với sự chúc phước sẽ kéo dài đến cả trong tương lai. Ngài đã dấy lên người con trai út của Giê-se, một người chăn chiên, trở nên vị vua cai trị Y-sơ-ra-ên, nhưng hứa rằng trong tương lai, Ngài sẽ lập dòng dõi của ông để thiết lập vương quốc đời đời. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng không hài lòng với những gì Ngài đã ban cho chúng ta, nhưng vui lòng ban thêm cho chúng ta biết bao ơn huệ dư dật khác nữa.

Câu 20-22: Ngài là Chúa của toàn thế gian. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất, với năng quyền trong tay, mang dân sự Ngài ra khỏi Ai Cập; với tình yêu thương, gìn giữ và dẫn đưa họ, và sẽ ở cùng họ mãi mãi. Cho dù có đi khắp tận cùng trái đất, liệu bạn có tìm được người nào được nhận tình yêu vô đối từ nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn chính bạn chăng?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 23, 24: Đa-vít dùng sứ điệp đến từ nơi Đức Chúa Trời qua Na-than làm nền tảng cho lời cầu nguyện của mình. Ông không cố gắng với ý riêng của mình, nhưng hết lòng tôn cao Danh Chúa và vương quốc Ngài. Chúa Jêsus cũng phán bảo chúng ta trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Điều gì bạn cầu xin trước nhất trong những lời cầu nguyện của mình? Hãy cùng cầu nguyện rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được thiết lập vững bền đời đời.

Cầu nguyện: Tạ ơn Ngài đã lựa chọn một kẻ chậm trễ như con, một kẻ sa đà trong tội lỗi như con, và cứu chuộc con, khiến con trở nên một đứa con kế tự của Ngài.

Bình Luận:

You may also like