Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Những Dũng Sĩ Khác Của Đa-Vít

Ngày 10 – Những Dũng Sĩ Khác Của Đa-Vít

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 12:1-22

1 Đây là những người đã đến với Đa-vít tại Xiếc-lác trong lúc ông phải tránh mặt Sau-lơ, con của Kích; họ thuộc trong số những dũng sĩ đã giúp Đa-vít trong cuộc chiến. 2 Họ đều có tài sử dụng cung, có thể bắn tên hay dùng ná ném đá bằng tay trái cũng giỏi như tay phải. Trong số họ hàng của Sau-lơ, thuộc bộ tộc Bên-gia-min, 3 đứng đầu là A-hi-ê-xe; rồi đến Giô-ách, con của Sê-ma ở Ghi-bê-a; Giê-xi-ên và Phê-lết, con của Ách-ma-vết; Bê-ra-ca, Giê-hu ở A-na-tốt; 4 Gít-mai-gia ở Ga-ba-ôn là một trong ba mươi dũng sĩ và là chỉ huy trưởng của họ; Giê-rê-mi; Gia-ha-xi-ên; Giô-ba-nan; Giô-xa-bát ở Ghê-đê-ra; 5 Ê-lu-xai; Giê-ri-mốt; Bê-a-lia; Sê-ma-ria; Sê-pha-tia ở Ha-rốp; 6 Ên-ca-na, Di-si-gia, A-xa-rên, Giô-ê-xe, và Gia-sô-bê-am, người Cô-ra; 7 Giô-ê-la và Xê-ba-đia, con của Giê-rô-ham ở Ghê-đô.

8 Trong bộ tộc Gát, có những người đến gặp Đa-vít tại đồn lũy trong hoang mạc. Họ là những người dũng cảm, thiện chiến, sử dụng thành thạo khiên và giáo; diện mạo họ như sư tử, họ nhanh nhẹn như hoàng dương trên núi. 9 Đứng đầu là Ê-xe, thứ nhì là Ô-ba-đia, thứ ba là Ê-li-áp, 10 thứ tư là Mích-ma-na, thứ năm là Giê-rê-mi, 11 thứ sáu là Ạt-tai, thứ bảy là Ê-li-ên, 12 thứ tám là Giô-ha-nan, thứ chín là Ên-xa-bát, 13 thứ mười là Giê-rê-mi, thứ mười một là Mác-ba-nai. 14 Họ đều là con cháu của Gát, và làm chỉ huy trưởng quân đội; cấp thấp nhất chỉ huy một trăm quân, cấp cao nhất chỉ huy một nghìn quân. 15 Đây là những người đã vượt sông Giô-đanh vào tháng giêng, lúc nước ngập hai bên bờ; họ đuổi tất cả các dân trong thung lũng về phía đông và phía tây. …19 Cũng có một số người Ma-na-se đến theo Đa-vít lúc ông cùng quân Phi-li-tin đi đánh Sau-lơ. Nhưng thật ra họ không tiếp tay quân Phi-li-tin, vì các lãnh chúa Phi-li-tin đã cho Đa-vít về, sau khi bàn với nhau rằng: “Coi chừng hắn sẽ lấy đầu chúng ta rồi quay về với Sau-lơ, chủ hắn.” 20 Khi Đa-vít trở về Xiếc-lác, những người Ma-na-se đến theo ông gồm có: Át-na, Giô-xa-bát, Giê-đi-a-ên, Mi-ca-ên, Giô-xa-bát, Ê-li-hu, và Xi-lê-thai, đều là chỉ huy trưởng nghìn quân Ma-na-se. 21 Những người nầy đã giúp Đa-vít đối đầu với quân cướp bóc, vì họ đều là những chiến sĩ dũng cảm, và là những người chỉ huy quân đội. 22 Ngày nào cũng có người đến theo và giúp Đa-vít cho đến khi ông có một quân đội lớn mạnh như đạo quân của Đức Chúa Trời.

SUY GẪM

Tiếp theo bản ký thuật về các dũng sĩ của Đa-vít là phần giới thiệu những người từ các chi phái khác đã giúp đỡ Đa-vít khi ông bị Sau-lơ đuổi theo trong đồng vắng cho đến bây giờ. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?Tổng quát  Đức Chúa Trời Giúp Đỡ.  Khi Đa-vít bị đuổi theo và gặp hoạn nạn, mọi thứ dường như mất hết, thì Đức Chúa Trời sai những người trung thành đến giúp đỡ Đa-vít. Tên họ là A-hi-ê-xe (c. 3) và Ê-xe (c. 9), cả hai đều có nghĩa là “giúp đỡ”, điều này cho thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời giúp đỡ Đa-vít. Bạn buồn vì cớ trong lúc khó khăn hoạn nạn bạn không cảm thấy bàn tay giúp đỡ từ những người xung quanh mình chăng? Hãy nhìn lên để thấy Chúa đang đứng bên bạn (Thi thiên 118:7).  Bạn sẽ thấy có vô số cánh tay đưa ra để giúp đỡ mình.

Câu 18: Lời Chúa cho biết A-ma-xai được cảm động và ông công bố sự bình an của Đức Chúa Trời. A-ma-xai chắc chắn rằng Đức Chúa Trời bình an sẽ ban cho Đa-vít và những người ở với ông sự yên nghỉ thật và Chúa sẽ giúp họ đánh bại kẻ thù đang bao quanh. Đức Chúa Trời bình an sẽ khiến cho sa-tan bị đánh bại dưới chân những người tin Ngài. Chúng ta hãy tin cậy Đức Thánh Linh và biết rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta ân điển và sự bình an. (Rô 16:20).Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 16-18: Trong lúc Đa-vít gặp nguy hiểm và không biết được ai là thù, ai là bạn, ông mạnh dạn nhận hết tất cả mọi người và A-ma-xai đã dạn dĩ chúc phước cho vua. Sở dĩ như vậy là vì tất cả họ đều làm theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Bạn đang căng thẳng vì những nan đề đột nhiên xảy đến chung quanh mình chăng? Khi bạn có mối quan hệ đúng đắn với Chúa, bạn có được lòng can đảm lớn để đối diện với những điều đó.

Cầu nguyện:  Xin giúp con để con có thể giúp những người đứng về phía của Ngài và vui hưởng sự bình an Ngài ban

Bình Luận:

You may also like