Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 8 – Những Người Tin Và Những Người Không Thể Tin Vào Sự Sống Lại

Ngày 8 – Những Người Tin Và Những Người Không Thể Tin Vào Sự Sống Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 24: 1-12

1 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, các phụ nữ ấy lấy hương liệu đã chuẩn bị đem đến mộ Ngài. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, 3 nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Jêsus đâu cả. 4 Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh. 5 Đang lúc các bà sợ hãi, úp mặt xuống đất thì hai người ấy bảo họ: “Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? 6 Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại khi còn ở miền Ga-li-lê, Ngài phán với các ngươi 7 rằng: ‘Con Người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại.’ ” 8 Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán. 9 Từ mộ trở về, họ thuật lại mọi điều ấy cho mười một sứ đồ và những người khác. 10 Những người đã thuật lại các điều ấy cho các sứ đồ là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và các phụ nữ cùng đi với họ. 11 Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viển vông. 12 Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống nhìn nhưng chỉ thấy vải liệm mà thôi. Ông trở về nhà, kinh ngạc về việc đã xảy ra.(j)

SUY GẪM

Những người phụ nữ đến mộ đã nghe tin về sự sống lại của Chúa Jêsus từ các thiên sứ. Họ trở về báo cho mười một môn đồ nhưng các môn đồ coi đó là chuyện viển vông và thậm chí khi Phi-e-rơ đi vào ngôi mộ trống, ông vẫn không tin.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-3: Ngôi mộ nơi xác Chúa được mai táng có một tảng đá lớn lấp lối vào bây giờ đã bị lăn đi (Ma-thi-ơ 27:66). Chúa Jêsus chiến thắng quyền lực sự chết và sống lại với một thân thể phục sinh. Qua sự phục sinh, thập tự giá trở thành một phần quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Sự phục sinh này xảy ra để chúng ta không còn sợ quyền năng của Sa-tan trên sự chết mà can đảm vác thập tự giá và đi trên con đường vâng phục. Mệnh lệnh phải trung tín đến chết không phải là một đề xuất hấp tấp bởi sự phục sinh làm cho sự vâng lời trở thành sự sống.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 4-8: Qua hai thiên sứ, những người phụ nữ có thể nhớ lại những gì Chúa Jêsus đã phán (9:21, 22; 17:25; 18:31-34) và trở thành chứng nhân đầu tiên về sự sống lại đầy xúc động này. Nhưng những phản ứng đầu tiên mà họ nhận được là sự phê bình từ các sứ đồ rằng những gì họ thuật lại là vô nghĩa. Đối với thế giới không tin vào sự ứng nghiệm của lời tiên tri về sự phục sinh và cần chứng kiến tận mắt, cảm nhận bằng tay thì sự phục sinh đối với họ dường như vô nghĩa. Họ tin rằng thân thể của họ sẽ già đi, đau ốm, mục nát và cố gắng trang điểm cho chính mình, nhưng đó là cuộc đời đáng thương nếu họ không thể tin vào sự sống lại. Chúng ta có nên nghen tị như những gì họ ghen tị và muốn những gì họ muốn khi họ không có hy vọng và lời hứa mà chúng ta có không?

Câu 9-11: Các môn đồ không vui khi nghe tin về sự phục sinh và thực sự cho rằng những người phụ nữ này đã bị mất trí. Điều này không cho chúng ta thấy rằng đức tin quá dễ dàng thì sẽ hời hợt và dễ bị nhổ gốc hay sao?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Cảm tạ Ngài đã ban cho con niềm vui phục sinh. Xin giúp con trở thành chứng nhân của tin tức này.

Bình Luận:

You may also like