Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Chúa Jesus- Con Vua Đa-vít Sẽ Chịu Sự Thống Khổ

Ngày 18 – Chúa Jesus- Con Vua Đa-vít Sẽ Chịu Sự Thống Khổ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 18: 31-43

31 Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra và phán với họ: “Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem; mọi điều mà các nhà tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. 32 Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ vào mặt. 33 Họ sẽ đánh đòn và giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” 34 Nhưng các môn đồ không hiểu gì cả, vì những lời đó còn bị giấu kín đối với họ, và họ không biết Chúa muốn nói gì.

35 Khi Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ri-cô, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. 36 Nghe đoàn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì. 37 Người ta cho anh biết Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét đang đi qua. 38 Người mù liền kêu lên: “Lạy Jêsus, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 39 Những người đi trước rầy anh, bảo im đi. Nhưng anh càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” 40 Đức Chúa Jêsus dừng lại, truyền đem người mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: 41 “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh thưa: “Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt lại.” 42 Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy sáng mắt lại! Đức tin của con đã chữa lành con.” 43 Lập tức, người mù được sáng mắt, đi theo Ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời. 

SUY GẪM

Lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng, Chúa Jêsus nói trước về sự chết của Ngài. Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, tại thành Giê-ri-cô có một người ăn xin mù đã gọi Chúa Jêsus, xin Ngài chữa lành và ông ta đã được chữa khỏi.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 31-34: Lại một lần nữa, Chúa Jêsus phán với họ đúng như lời các tiên tri đã nói, Ngài sẽ chịu chết rồi sau đó sống lại vào ngày thứ ba. Ở đây, Ngài không nói “Chúa Jêsus” mà nói rằng “Con Người” và cũng không đề cập đến việc chính Ngài là Đấng Mê-sia. Đó là điều tự nhiên khi các môn đồ đã mơ tưởng về một nước vinh hiển của Đấng Mê-sia mà ở đó không có đau đớn, nên họ không thể hiểu điều đang được nói đến. Nếu Hội thánh giống như các môn đồ, không xem trọng việc vâng lời mà chỉ tiếp nhận Phúc âm vinh hiển, Phúc âm của thành công và Phúc âm của thịnh vượng thì không thể giống như Chúa Jêsus, Đấng là bạn của những người bị xã hội ruồng bỏ và không thể chiến thắng thế gian bằng tình yêu. Hội thánh không dự phần vào công việc của Chúa sẽ là một trở ngại cho công việc của Ngài. Nếu thấy có sự thiếu hiểu biết và thuộc linh tăm tối trong bạn giống như các môn đồ thì hãy cầu nguyện cho con mắt thuộc linh được mở ra và cầu nguyện rằng bạn sẵn sàng đi đến nơi Chúa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 35-42: Một người ăn xin mù sống ở thành Giê-ri-cô nghe nói Chúa Jêsus sắp đi qua và ông đã gọi Ngài với toàn bộ sức lực của mình. Ông là người đầu tiên gọi Chúa Jêsus là con Vua Đa-vít. Đây là một sự thừa nhận mà các môn đồ chưa từng xưng nhận như thế. Ông ấy khác các môn đồ là những người bị mù thuộc linh, và là một người đã được mở mắt thuộc linh. Không giống viên quan giàu có trên, ông là một người nghèo nàn nhưng về mặt thuộc linh, ông không muốn gì hơn ân điển của Đấng Mê-sia, là Đấng có thể khiến ông nhìn thấy. Ông ấy xứng đáng là một thành viên trong nước Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Xin giúp con có đôi mắt thuộc linh sáng láng và giàu tình yêu thương.


Bình Luận:

You may also like