Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Người Được Vào Nước Đức Chúa Trời

Ngày 17 – Người Được Vào Nước Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 18: 15-30

15 Người ta cũng đem các trẻ em đến với Đức Chúa Jêsus để Ngài chạm đến chúng. Thấy vậy, các môn đồ trách những người đem đến. 16 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ lại mà phán rằng: “Hãy để các con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng; vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. 17 Thật, Ta phán với các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được.”

18 Có một viên quan hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 19 Ngài đáp: “Tại sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành cả, trừ một mình Đức Chúa Trời. 20 Hẳn ngươi biết các điều răn nầy: ‘Chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.’ ” 21 Ông ấy thưa: “Tôi đã giữ các điều ấy từ thời niên thiếu.” 22 Khi Đức Chúa Jêsus nghe điều ấy thì Ngài phán: “Ngươi còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả những gì ngươi có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo Ta.” 23 Nhưng khi nghe những điều nầy, ông ta trở nên buồn rầu, vì ông rất giàu có. 24 Đức Chúa Jêsus nhìn ông và phán: “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao! 25 Vì lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời!” 26 Những người nghe điều đó nói rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu?” 27 Ngài đáp: “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.” 28 Phi-e-rơ thưa: “Nầy, chúng con đã bỏ những gì mình có mà theo Thầy.” 29 Ngài đáp: “Thật, Ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Chúa Trời 30 mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời nầy, và được sự sống đời đời trong đời sau.” 

SUY GẪM

Đối với các môn đồ là những người từ bỏ con cái nhưng những người giàu thì không, Chúa Jêsus phán rằng những người tiếp nhận nước Đức Chúa Trời giống như con trẻ sẽ được hưởng nước đó còn người giàu không thể  được lên thiên đàng như họ.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 24-27: Các môn đồ nghĩ rằng nếu một người không giống như viên quan giàu có kia là kẻ có nhiều tiền bạc và có thế lực thì họ không thể vào được nước Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Jêsus phán rằng bạn vẫn có thể được lên thiên đàng ngay cả khi bạn không giàu có; thay vào đó, những người không có tấm lòng như con trẻ, giàu có và vẫn muốn giàu hơn nữa hay người nghèo tìm kiếm sự giàu có cũng không thể lên thiên đàng được. Ngài không đoán xét những người mà thế gian coi thường vẻ bề ngoài của họ. Quyền năng của thập tự giá đã làm điều đó để bất cứ ai yêu Chúa đều có thể đóng một vai trò lãnh đạo trong nước Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 15-17: Chỉ những người tiếp nhận nước Đức Chúa Trời như con trẻ mới có thể vào đó. Các môn đồ đã mơ tưởng về một nước mạnh mẽ của Đa-vít, và nghĩ rằng con trẻ giống như kẻ thâu thuế, gái mại dâm, kẻ đui què chỉ là một trở ngại cho nước Đức Chúa Trời hơn có ích. Nhưng nước Đức Chúa Trời dành cho những người xem Chúa Jêsus là mọi thứ của họ và hoàn toàn nương cậy nơi Ngài. Chỉ khi Ngài được nâng lên và chỉ những người hoàn toàn vui mừng ở trong Ngài như một con trẻ mới được hưởng nước Đức Chúa Trời.

Câu 18-23:  Khi viên quan giàu có nghe nói: “Hãy bán tất cả những gì mà ngươi có rồi phân phát cho người nghèo”, thì ông ta buồn rầu và bỏ đi. Ông ta có quá nhiều thứ đến nỗi không thể tiếp nhận nước Đức Chúa Trời như một ân điển của Đức Chúa Trời giống như con trẻ. Bạn không thể coi tiền bạc là thần tượng rồi cho rằng bạn có thể sống đời sống như một người “ngoan đạo”. Trong thời đại mà tiền bạc đã chi phối mọi thứ thì bạn có thể chứng tỏ thái độ của mình không giống như viên quan giàu có kia không?

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Ngài là Đấng nhân lành, xin hãy giúp con trở nên giống như con trẻ.

Bình Luận:

You may also like