Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Xin Giúp Con Hướng Về Ngài

Ngày 23 – Xin Giúp Con Hướng Về Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:33-48

33 Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho con

Thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng.

34 Xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con vâng giữ

Và hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài.

35 Xin khiến con đi trong con đường điều răn của Chúa

Vì con yêu thích con đường ấy.

36 Xin khiến lòng con hướng về chứng ước Chúa

Chứ đừng hướng về lợi lộc bất chính.

37 Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa;

Nhưng cho con sống theo đường lối Chúa.

38 Xin Chúa khiến lời Chúa được ứng nghiệm cho đầy tớ Ngài,

Tức là người kính sợ Chúa.

39 Xin cất khỏi con nỗi sỉ nhục mà con sợ hãi,

Vì phán quyết của Chúa thật tốt lành.

40 Con mong ước các kỷ cương Chúa biết bao!

Xin khiến con được sống trong sự công chính của Ngài.

41 Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến với con,

Tức là sự cứu rỗi của Ngài, theo lời phán hứa của Ngài!

42 Vậy con sẽ đối đáp với kẻ làm sỉ nhục con,

Vì con tin vào lời Chúa.

43 Xin đừng cất khỏi miệng con lời của chân lý,

Vì con đặt niềm hy vọng nơi phán quyết của Chúa.

44 Con sẽ luôn vâng giữ luật pháp Chúa

Cho đến đời đời vô cùng.

45 Con sẽ bước đi cách ung dung,

Vì đã tìm kiếm kỷ cương của Chúa.

46 Con sẽ rao truyền chứng ước Chúa trước các vua

Mà không hổ thẹn chút nào.

47 Con vui thích các điều răn Chúa

Vì con yêu mến chúng.

48 Con giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà con yêu mến

Và suy ngẫm các luật lệ Ngài.

SUY GẪM:

C. 33-35, 44 Trong lúc khó khăn, ông xin Chúa dạy dạy dỗ và giúp ông hiểu được Lời Ngài nhằm áp dụng vào đời sống của mình. Ông cũng hứa sẽ giữ Lời Chúa. Không phải ông muốn biết Lời Chúa để nhằm gia tăng tri thức nhưng để biết ý muốn Ngài, Đấng đã cho phép những khó khăn xảy ra. Trước giả muốn “luôn luôn,” “hết lòng” và vui mừng làm theo ý Chúa. Hãy thử tra xét xem bạn đang suy gẫm Lời Chúa vì mục đích gì?

C. 36, 37 Khi bạn xa rời Lời Chúa, lòng ham muốn bên trong sẽ trỗi dậy và nhìn xem những điều không có giá trị. Nếu điều đó xảy ra thì khả năng phân biệt của chúng ta không còn nhạy bén nữa, đời sống thuộc linh đi xuống. Và lúc này, chúng ta không còn muốn được tương giao với Chúa nữa. Nếu bạn không muốn điều xấu xa này lặp đi lặp lại trong đời sống mình, hãy trở lại với Lời Chúa mỗi ngày. 

C. 38-40 Ngay cả khi đặt lòng tin của mình nơi Chúa, trước giả Thi Thiên vẫn sợ sự nhạo báng và khinh bỉ trước mặt ông. Đây là một thực tế rõ ràng, nhưng ông đã xin Chúa can thiệp dựa trên lời hứa của Ngài. Bạn có nhớ đến những Cơ đốc nhân đang gặp khó khăn và cầu thay cho họ?

C. 45-48 Khi Chúa ban cho lời của Ngài và sự hiểu biết về lời đó, chúng ta có được sự tự do để làm điều mình muốn. Ngài cũng hứa rằng, chúng ta có thể dạn dĩ đứng trước mặt các vua nữa. Trước giả Thi Thiên nói rằng tay ông sẽ không rời bỏ luật pháp Chúa nhưng vui mừng suy gẫm luật pháp đó mỗi ngày. Hãy tra xét lòng mình xem bạn có đang suy gẫm và làm theo Lời Chúa vì bị bắt buộc chứ không xuất phát từ lòng yêu mến và ham thích lời đó. 

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin dạy con Lời Ngài để mắt con không chăm xem những điều vô nghĩa.

Bình Luận:

You may also like