Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Lời Chúa Tràn Đầy Trong Lòng Bạn

Ngày 16 – Lời Chúa Tràn Đầy Trong Lòng Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cô-lô-se 3:12-4:1

12 Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. 13 Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo.

15 Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. 16 Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. 17 Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

18 Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích hợp là người ở trong Chúa. 19 Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng.

20 Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều nầy đẹp lòng Chúa. 21 Hỡi những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, e chúng nản lòng chăng.

22 Hỡi những nô lệ, hãy vâng phục chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ vâng phục trước mặt, như kẻ cố làm đẹp lòng người, nhưng vì kính sợ Chúa, vâng phục với lòng chân thành. 23 Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, 24 vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa. 25 Ai làm điều sai trái sẽ phải bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm, không thiên vị ai cả.

1 Hỡi những người làm chủ, hãy đối xử phải lẽ và công bằng với các nô lệ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ ở trên trời.

SUY GẪM:

C. 12-17 Ngài trở thành trung tâm của đời sống Cơ đốc nhân. Chúa đã chọn chúng ta, tha thứ cho chúng ta, ban sự bình an Ngài cho chúng ta, dạy chúng ta lời của Ngài, làm cho chúng ta sống cuộc sống tràn đầy sự cảm tạ và cho chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời. Vì vậy, những ai đã kinh nghiệm được tình yêu này và trở nên thánh khiết, hãy sống và bày tỏ bản tánh của Đức Chúa Trời. Hãy suy gẫm về ân điển của Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài, vì trong Chúa Jêsus chúng ta nhận được ân điển, đó là nền tảng để chúng ta được đứng vững vàng.

C. 12-15 Là người đã nhận lãnh được tình yêu của Đấng Christ, bạn hãy nghĩ đến người mình cần phải bày tỏ lòng thương xót, người mình cần thể hiện sự tử tế nồng hậu, người mình cần kiên nhẫn mà không phàn nàn, người mình cần tha thứ. Tình yêu thương trong chúng ta có thể giới hạn, nhưng nương cậy trên tình yêu của Chúa là tình yêu mới luôn mỗi ngày thì chúng ta có thể sống một đời sống bày tỏ ân điển đó cho mọi người.

C. 16-17 Cho dù làm gì đi nữa thì điều đó chỉ được thực hiện khi chúng ta có Lời Chúa ngự trong lòng mình. Nếu chúng ta không đổ đầy lòng mình bằng Lời Chúa nhưng bằng việc lành và lòng say mê, thì danh Chúa sẽ không được biết đến và chúng ta cũng sẽ quên dâng lên Chúa lời ngợi khen, cảm tạ. Vì vậy, trước khi theo đuổi công việc hãy kiểm tra xem Lời Chúa đã được đầy dẫy trong lòng anh chị em chưa.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, ngày hôm nay xin giúp con trở nên con cái của Ngài, sống với lòng biết ơn về ân điển được ở trong giao ước mới của Ngài. 

Bình Luận:

You may also like