Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Ê-xê-chi-ên Được Kêu Gọi

Ngày 03 – Ê-xê-chi-ên Được Kêu Gọi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chiên 2:1-10

1 Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi con người, chân con hãy đứng cho vững, Ta sẽ phán với con.” 2 Ngài vừa phán với tôi như vậy thì Thần vào trong tôi, làm cho chân tôi đứng lên và tôi nghe Đấng đang phán với mình. 3 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, Ta sai con đến với dân Y-sơ-ra-ên, đến với các dân nổi loạn chống lại Ta. Chúng và tổ phụ chúng đã phạm tội nổi loạn chống lại Ta cho đến chính hôm nay. 4 Đó là con cái dày mặt cứng lòng mà Ta sai con đến với chúng. Khá nói với chúng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va có phán như vậy!’ 5 Dù chúng có nghe hoặc không chịu nghe con vì chúng vốn là nhà nổi loạn, thì ít nữa chúng cũng biết rằng ở giữa chúng có một nhà tiên tri. 6 Nhưng hỡi con người, con chớ sợ chúng và cũng chớ sợ lời của chúng, dù phải gặp gai chông và sống giữa bọ cạp đi nữa. Đừng sợ lời của chúng và đừng kinh hãi khi đối mặt với chúng vì chúng là nhà nổi loạn. 7 Vậy con hãy truyền lời Ta phán với chúng cho dù chúng có nghe hay không, vì chúng là dân nổi loạn.

8 Nhưng hỡi con người, hãy lắng nghe điều Ta phán với con. Đừng nổi loạn như nhà hay nổi loạn ấy. Hãy mở miệng ra ăn vật mà Ta ban cho con.”

 9 Tôi ngước nhìn và thấy một bàn tay cầm một cuộn sách đưa về phía tôi. 10 Ngài mở cuộn sách ấy ra trước mặt tôi. Đó là cuộn sách có chữ viết cả bên trong lẫn bên ngoài, với những lời đầy đau thương, than khóc, và khốn nạn được chép vào đó.

SUY GẪM:

C. 1, 2 Đức Chúa Trời ban thần linh Ngài cho những ai yếu đuối và cho phép họ hầu việc Ngài. Cụm từ “con người” được dùng khoảng 93 lần, nhưng ở đây dùng với ý nghĩa một con người không có giá trị gì khi so sánh với Đức Chúa Trời thánh khiết. Loài người là tạo vật đặc biệt nhưng trước mặt Chúa họ chỉ có thể thấy mình đáng xấu hổ mà thôi. Đức Chúa Trời biết rằng con người yếu đuối không thể làm được gì bởi sức riêng của mình, và Ngài đã đổ thần linh Ngài trên chúng ta. Nguyện tôi nhận biết rằng mình yếu đuối, sự khôn ngoan của tôi là thiếu hụt để tôi chỉ nương dựa duy nhất vào sức mạnh nơi Chúa và hầu việc Ngài mà thôi.

C. 3-5 Đức Chúa Trời sai sứ giả đến với dân sự là những kẻ đã nổi loạn chống nghịch Ngài. Y-sơ-ra-ên là dân tuyển của Đức Chúa Trời, vậy mà họ không thôi phản bội, phạm tội chống nghịch Ngài và thậm chí khi bị bắt đi lưu đày họ vẫn không ăn năn. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai tiên tri đến với dân cứng lòng này, ban cho họ Lời Ngài và một cơ hội nữa trở lại cùng Ngài. Bạn và cộng đồng của bạn có nương cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng vẫn đang tiếp tục ban cho Lời Ngài ngay cả khi bạn xây bỏ Ngài không?

C. 8, 9 Để Ê-xê-chi-ên có thể sống một đời sống tách biệt khỏi thế gian băng hoại, ông phải ăn Lời Chúa. Để Ê-xê-chi-ên có thể hầu việc như một sứ giả của Đức Chúa Trời, trước hết ông phải biết và coi trọng Lời Chúa. Bạn có đang suy gẫm cách sâu nhiệm Lời Chúa mỗi ngày, cố gắng hết sức để Lời Ngài điều khiển ý nghĩ và tấm lòng mình không?

Cầu nguyện  Xin khiến con sống không hổ thẹn về Phúc âm giữa thế gian nổi loạn này và dạn dĩ công bố sứ điệp cứu rỗi.

Bình Luận:

You may also like