Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa

Ngày 29 – Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 115:1-18

1 Không phải chúng tôi, lạy CHÚA, không phải chúng tôi;

Nhưng vinh quang xứng đáng thuộc về danh Chúa,

Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài.

2 Tại sao các nước dám hỏi rằng:

Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?

3 Đức Chúa Trời chúng ta ở trên trời,

Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn.

4 Các tượng thần của chúng nó là bạc và vàng;

Là sản phẩm do tay người làm ra.

5 Các tượng ấy có miệng nhưng không nói được,

Có mắt nhưng không thấy; 6 Có tai nhưng không nghe được,

Có mũi nhưng không ngửi; 7 Có tay nhưng không cảm thấy gì,

Có chân nhưng không đi; Và cuống họng không có tiếng thở.

8 Những kẻ tạc các tượng thần sẽ trở nên giống như các tượng ấy;

Và tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy cũng như vậy.

9 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy tin cậy nơi CHÚA;

Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi.

10 Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy nơi CHÚA;

Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi.

11 Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy tin cậy nơi CHÚA;

Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi.

12 CHÚA lưu tâm đến chúng ta và sẽ chúc phước cho chúng ta.

Ngài sẽ chúc phước cho nhà Y-sơ-ra-ên;

Ngài sẽ chúc phước cho nhà A-rôn.

13 Ngài sẽ chúc phước cho những người kính sợ CHÚA,

Cả lớn lẫn nhỏ.

14 Nguyện CHÚA làm các ngươi gia tăng,

Cả các ngươi và con cháu các ngươi.

15 Nguyện các ngươi được CHÚA ban phước,

Là Đấng làm nên trời và đất.

16 Các tầng trời cao nhất thuộc về CHÚA

Nhưng Ngài ban đất cho loài người.

17 Những kẻ chết không ca ngợi CHÚA;

Mọi kẻ đi xuống Âm Phủ cũng không.

18 Nhưng chúng tôi sẽ ca tụng CHÚA

Từ nay cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!

SUY GẪM:

C. 1, 2 Sự thịnh vượng và bình an của dân Y-sơ-ra-ên không nhờ khả năng của họ nhưng vì ân điển và lẽ thật mà Đức Chúa Trời tuôn đổ trên họ. Khi dân sự không nhận biết cánh tay của Đức Chúa Trời rõ ràng đang hành động dù vô hình, thì thế gian sẽ ca ngợi con người thay vì Đức Chúa Trời và dâng mọi vinh hiển cho con người. Phải chăng có một nhiệm vụ nào đó bạn hoàn tất gần đây mà gây sự chú ý cho nhiều người không? Ai nhận vinh hiển đó?

C. 9-11 Đức Chúa Trời là sự giúp đỡ và cái thuẫn của chúng ta. Đức Chúa Trời cũng là Đấng duy nhất cho phép sự thử thách của kẻ dữ và cho phép dân sự Ngài đi qua khó khăn, nhưng cũng là Đấng mở đường cho con dân Ngài ra khỏi hoạn nạn. Nếu không có gian khó, thì khi gian khó đến sẽ là một cơ hội tốt để chúng ta xoay đầu trở lại với Đức Chúa Trời, tin cậy, và đứng trong sự kính sợ Ngài. Dù phớt lờ Đức Chúa Trời ở mức độ nào thì đó cũng là một thái độ chứng tỏ chúng ta tin vào thần tượng.

C. 16-18 Đức Chúa Trời đã tạo nên trời đất, bên dưới đất (nơi u tối) và cai trị tất cả. Hôm nay và mãi mãi về sau, Ngài xứng đáng được ca ngợi bởi mọi vật sống. Thần tượng là đối tượng của lòng tham trong chúng ta nhưng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất mà chúng ta nên nương dựa, kính sợ và ngợi khen. Nếu không có lời ngợi khen Đức Chúa Trời trong trong lời cầu nguyện và sự suy gẫm của chúng ta, thì đó là dấu hiệu của việc chúng ta đang thích thú điều gì đó hơn là Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Lạy Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng tạo hóa, xin giúp con chỉ tin cậy nơi Ngài mà thôi.

Bình Luận:

You may also like