Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Đức Chúa Trời Toàn Năng

Ngày 28 – Đức Chúa Trời Toàn Năng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 114:1-8

1 Khi Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ai-cập,

Khi nhà Gia-cốp rời khỏi một dân nói tiếng ngoại quốc.

2 Giu-đa trở nên đền thánh của Ngài,

Y-sơ-ra-ên trở nên dân Ngài cai trị.

3 Biển thấy và chạy trốn;

Sông Giô-đanh chảy ngược trở lui.

4 Các núi nhảy lên như chiên đực;

Các đồi nhảy vọt như chiên con.

5 Hỡi biển, tại sao ngươi chạy trốn?

Hỡi sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược trở lui?

6 Hỡi các núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực;

Hỡi các đồi, sao các ngươi nhảy vọt như chiên con?

7 Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa; Tức là trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp;

8 Đấng biến tảng đá thành ao nước; Đá cứng thành suối nước

SUY GẪM:

C. 3-6 Đức Chúa Trời đã xuống với dân sự của Ngài và mở đường cho dân Y-sơ-ra-ên đi. Tác giả Thi thiên suy gẫm về công việc kì diệu khi Ngài rẽ biển Đỏ cho dân Y-sơ-ra-ên trốn khỏi Ai Cập (Xuất 14:21); vượt qua sông Giô-đanh và đồng vắng để vào đất Ca-na-an (Giô-suê 3:14-16). Không chỉ vậy, ông còn hồi tưởng về núi Si-nai rúng động khi Đức Chúa Trời giao cho họ luật pháp của Ngài (Xuất 19:18). Tác giả Thi thiên chế giễu khi hỏi về những điều đã từng ngăn trở đường đi của dân Y-sơ-ra-ên và hỏi vì sao họ bỏ chạy? (c.5,6).  Đây là một tình huống hoàn toàn trái ngược nếu ở đó có sự hiện diện của Chúa. Vì sao lại chặn con đường đi của mình? Đừng nghĩ về điều đó như một sự phàn nàn hay tuyệt vọng nhưng hãy xem đó là một trải nghiệm mà bạn đã thấy Đức Chúa Trời đang đi với bạn.

C. 7, 8 Tác giả Thi thiên nhớ về mọi sự trong quá khứ, dạn dĩ xây đến vùng đất Ca-na-an và ra lệnh nó hãy khiếp sợ trước mặt Chúa. Ông lặp lại từ “trước mặt Chúa” và công bố rằng Đức Chúa Trời của Gia-cốp và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên vẫn đang sống, Ngài đang tham gia trong mọi công việc và lịch sử, là Đấng tể trị trên tất cả. Khi trình bày một bằng chứng rõ ràng để chứng minh điều này, ông đã nói đến sự kiện khi Đức Chúa Trời khiến nước ra từ hòn đá (Xuất 17, Dân số Ký 20). Bạn không nghĩ rằng, trước nhất mình nên sống một cuộc đời run sợ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trước khi bạn kêu gọi thế giới này sống như vậy sao?

Cầu nguyện  Nguyện cho thế giới sẽ kính sợ Ngài khi họ thấy công việc Chúa làm trên đời sống con.

Bình Luận:

You may also like