Home Chuyên Đề Năng Quyền Đức Tin – Phần 6: LÀM CHỨNG CHO VUA

Năng Quyền Đức Tin – Phần 6: LÀM CHỨNG CHO VUA

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân Đoạn Kinh Thánh: Công-vụ 26:1-19

Tân Ước và cả lịch sử Cơ-đốc đã nhắc đến trải nghiệm của hàng ngàn người khi kinh nghiệm năng quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống qua đức tin trong Chúa Giê-su Christ. Sứ đồ vĩ đại cho dân ngoại, Phao-lô, từng được gọi là Sau-lơ.

Có ba lần sách Công-vụ chép lại kinh nghiệm cứu rỗi của Phao-lô. Phân đoạn Phao-lô nói chuyện với vua sau đây là một trong số đó. Phao-lô thưa trong khi đang bị xiềng xích. Bấy giờ ông đang trong hành trình đến Rô-ma để biện hộ cho mình trước Sê-sa vì ông theo Chúa Giê-su.

Công-vụ 26:1-3 Bấy giờ vua Ạc-ríp-ba biểu Phao-lô rằng: Ngươi được phép nói để chữa mình. Phao-lô bèn giơ tay ra, chữa cho mình như vầy: Tâu vua Ạc-ríp-ba, tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giu-đa kiện tôi, nhứt là vì vua đã rõ mọi thói-tục người Giu-đa, và cũng biết sự cãi-lẫy của họ. Vậy, xin vua hãy nhịn-nhục mà nghe tôi.

1. Thảo luận: Phao-lô đã nói điều gì để bày tỏ lòng kính trọng với vua Ạc-ríp-ba?

Công-vụ 26:4-8 Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bổn-quốc tôi và tại thành Giê-ru-sa-lem, thì mọi người Giu-đa đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc nầy, thì biết từ lâu ngày rồi, tôi là người Pha-ri-si, theo phe đó, rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đoán-xét, vì trông-cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ-phụ chúng tôi, lại mười hai chi-phái chúng tôi, lấy lòng sốt-sắng thờ-phượng Đức Chúa Trời, cả đêm và ngày, mà trông-đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông-cậy đó mà tôi bị người Giu-đa kiện-cáo. Ủa nào! Các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao?

2. Phao-lô mở đầu bằng lời khẳng định:
a. Ông là một người Do Thái trung tín, sùng đạo trọn đời.
b. Ông bị xiềng xích bởi niềm hi vọng của ông trong lời hứa Đức Chúa Trời ban cho dân sự.
c. Lời hứa phải đi kèm với thẩm quyển của một Hội-thánh nhất định.
d. Lời hứa phải đi kèm với sự sống lại của Chúa Giê-su.

Công-vụ 26:9-11. Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách-thế mà chống lại danh Jêsus ở Na-xa-rét. Thật tôi đã làm sự nầy tại thành Giê-ru-sa-lem: Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế-lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh; và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trẩy đi từ nhà hội nầy đến nhà hội kia, hà hiếp họ, để bắt họ phải nói phạm-thượng, tôi lại nổi giận quá bội bắt-bớ họ cho đến các thành ngoại-quốc.

3. Trước khi cải đạo, thái độ của Phao-lô với Chúa Giê-su là gì?
a. Ông nghĩ rằng chống đối danh và thẩm quyền của Chúa Giê-su người Na-xa-rét là điều đúng.
b. Ông sống theo điều ông tin chắc nên ông đi săn lùng những người tin Chúa Giê-su.
c. Ông cho rằng một người có tin Chúa Giê-su hay không cũng không ảnh hưởng gì.

Công-vụ 26:12-15 Ấy vậy, tôi lên thành Đa-mách có trọn quyền và phép bởi các thầy tế-lễ cả, đương đi dọc đường, muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời, giáng xuống chói-lói hơn mặt trời sáng lòa chung-quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đương bắt-bớ.

4. Miêu tả kinh nghiệm của Phao-lô:
a. Phao-lô mang theo giấy uỷ nhiệm đi bắt Cơ-đốc nhân tại Đa-mách.
b. Những người đi cùng Phao-lô thấy ánh sáng còn Phao-lô không thấy gì.
c. Phao-lô nghe thấy giọng nói từ trên trời gọi tên ông và hỏi tại sao ông bắt bớ Ngài.
d. Phao-lô biết ngay giọng nói của ai.
e. Phao-lô thắc mắc và hỏi người đó là ai.

Công-vụ 26:15-18. Tôi thưa: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Jêsus mà ngươi đương bắt-bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức-việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo-hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối-tăm mà qua sáng-láng, từ quyền-lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức-tin nơi ta được sự tha-tội, cùng phần gia-tài với các thánh-đồ.

5. Phao-lô được phán điều gì?
a. Giọng nói là của chính Chúa Giê-su.
b. Chờ dậy.
c. Chớ lo lắng; những gì Phao-lô từng làm trước đây đều không quan trọng.
d. Đấng Christ sẽ ban cho ông mục đích mới trong đời .

6. Quan điểm cá nhân: Khi Chúa Giê-su cứu ai đó thời nay, điều nào sau đây có thể là lý do để Đấng Christ cứu người đó? Để người đó:
a. Có thể làm chứng về kinh nghiệm của mình với Chúa.
b. Có thể hầu việc Chúa để mở mắt thuộc linh của mọi người.
c. Có thể giúp người khác rời khỏi nơi tăm tối để bước vào sự sáng của Chúa.
d. Có thể cứu mọi người thoát khỏi quyền lực của Sa-tan và kinh nghiệm quyền năng của Chúa.
e. Có thể giúp mọi người nhận được sự tha thứ trọn vẹn mọi tội lỗi của họ.
f. Có thể giúp mọi người tìm thấy một chỗ ở giữa những người đã được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giê-su Christ.

Công-vụ 26:19. Tâu vua Ạc-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống-cự với sự hiện-thấy trên trời

7. Thảo luận: Theo Phao-lô, ông đã làm gì để đáp ứng với kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình?

Ông _______________________________________________________________________

8. Lời chứng cá nhân:

Kết luận bài học về lời chứng của Phao-lô bằng cách lắng nghe lời chứng của những người đang sống ngày hôm nay là điều thích hợp. Giáo viên, và bất cứ ai đang học, được mời chia sẻ vài lời về ý nghĩa của Chúa Giê-su trong cuộc đời họ.

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like