Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Tê-sa-lô-ni-ca Và Bê-rê

Ngày 26 – Tê-sa-lô-ni-ca Và Bê-rê

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 17:1-15

1 Phao-lô và Si-la đi ngang qua hai thành Am-phi-bô-lít và A-bô-lô-ni rồi đến Tê-sa-lô-ni-ca; trong thành này có một hội đường của người Do Thái. 2 Phao-lô theo thói quen vào hội đường và liên tiếp trong ba ngày Sa-bát, dùng Kinh Thánh tranh luận với người Do Thái. 3 Giải thích và chứng minh rằng Chúa Cứu Thế phải chịu thống khổ và sống lại từ kẻ chết. Ông nói: “Đức Giê-su này mà tôi rao truyền cho các ông đây chính là Chúa Cứu Thế!” 4 Một số người được thuyết phục, kết hợp với Phao-lô và Si-la, gồm rất nhiều người Hy Lạp từng kính thờ Đức Chúa Trời và một số đông phụ nữ thuộc giới thượng lưu.
5 Nhưng người Do Thái ghen ghét, rủ bọn côn đồ hung ác ngoài chợ, và tập họp đám đông, gây rối loạn trong thành phố. Họ kéo đến nhà Gia-sôn tìm hai người để đem nộp cho đám đông. 6 Tìm không được, họ kéo Gia-sôn và vài anh em tín hữu đến các nhà cầm quyền thành phố, lớn tiếng tố cáo: “Bọn gây rối thế giới đã đến đây, 7 Và Gia-sôn chứa chấp chúng! Cả bọn chúng đều phạm luật của Sê-sa! Chúng bảo có một vua khác tên là Giê-su!” 8 Nghe lời tố cáo, dân chúng và các nhà cầm quyền thành phố đều náo động. 9 Nhưng họ chỉ bắt Gia-sôn và các đồng bạn nộp tiền thế chân rồi thả ra. 10 Trời vừa tối, anh em tín hữu lập tức đưa Phao-lô và Si-la qua Bê-rê. Vừa đến nơi, hai ông vào hội đường Do Thái. 11 Những người này cởi mở hơn người Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận Đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. 12 Vì thế nhiều người Do Thái tin nhận Chúa, ngoài ra còn có một số đông phụ nữ Hy Lạp thuộc giới thượng lưu và nhiều đàn ông cũng tin.

13 Nhưng khi người Do Thái ở Tê-sa-lô-ni-ca nghe tin Đạo Đức Chúa Trời cũng được Phao-lô công bố tại Bê-rê, họ liền kéo sang, xách động và gây rối trong quần chúng. 14 Anh em tín hữu lập tức đưa Phao-lô ra tận bờ biển, còn Si-la và Ti-mô-thê cứ lưu lại Bê-rê. 15 Các người hướng đạo đưa Phao-lô đến tận A-then, rồi quay về đem chỉ thị cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến với Phao-lô càng sớm càng tốt.

SUY GẪM:

C. 1-3 Ngay khi Phao-lô đến Tê-sa-lô-ni-ca thì ông đi đến nhà hội, ở đó ông có thể gặp người Do Thái. Khi đến đó ông thường dùng Kinh thánh Cựu ước để cắt nghĩa về thập tự giá và sự phục sinh cho người Do Thái, là những người nói về vương quyền vinh hiển của Đấng Christ nhưng lại từ chối lẽ thật về sự thương khó. Phao-lô đã nói cho họ biết rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, điều này đã được hứa trong Cựu ước. Có phải sứ điệp của bạn cũng nói về sự chịu khổ của Đấng Christ và chỉ có cách duy nhất vui hưởng vinh hiển đó là cùng đồng chịu khổ không?

C. 10-11 Người Bê-rê nghe giảng dạy thì mở lòng, và tra xem những điều mà Phao-lô rao giảng có đúng không, họ suy gẫm mỗi ngày. Đây là mâu thuẫn lớn giữa những người Bê-rê, người chỉ nhìn trong Kinh thánh để tra xem điều nào đúng và thích hợp, với  người Do Thái ở Tê-sa-lô-ni-ca, người chỉ tập trung tìm hiểu lẽ thật là gì. Kết quả là nhiều người đã tin nhận. Không quyền phép nào lớn hơn quyền phép trong Kinh thánh. Cũng giống như bất cứ bài biện luận, thông giải, suy gẫm và tài liệu phải được tra xem dưới ánh sáng của Kinh thánh, thì lòng chúng ta cũng phải mở ra để đón nhận. Nếu bạn tin và thừa nhận rằng Kinh thánh là lời của sự sống, thì bạn dành bao nhiêu thời gian và năng lực thực sự để suy gẫm? Có phải bạn đang nỗ lực cách chủ động để suy gẫm và thực hành trong đời sống của mình tất cả những điều dạy trong Kinh thánh, hay bạn chỉ nghe cách bị động về Kinh thánh?

Cầu nguyện  Chúa ôi! Khi con suy gẫm lời Ngài, xin Ngài hãy bày tỏ cho con và con sẽ vâng theo.

Bình Luận:

You may also like