Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Sự Đoán Phạt Đối Với vua Hê-rốt Kiêu Ngạo

Ngày 13 – Sự Đoán Phạt Đối Với vua Hê-rốt Kiêu Ngạo

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 12:18-25

 

18 Đến sáng, có vụ rối loạn không nhỏ trong hàng ngũ binh sĩ vì điều đã xảy ra cho Phê-rơ. 19 Vua Hê-rốt ra lệnh tầm nã gắt gao nhưng tìm không được Phê-rơ. Vua cho thẩm vấn lại các lính gác và ra lệnh xử tử hết. Sau đó, vua rời Giu-đê xuống ở tại Sê-sa-rê một thời gian. 20 Trước kia, vua căm giận dân Ty-rơ và dân Si-đôn, nhưng họ đồng lòng đến chầu vua. Sau khi thuyết phục được Ba-la-tư, một cận thần của vua, họ xin cầu hòa vì dân nước họ phải nhờ nước vua cung cấp lương thực 21 Đến ngày đã ấn định, Hê-rốt mặc triều phục, ngồi trên tòa ban huấn thị cho dân. 22 Dân chúng tung hô vua: “Đây là tiếng nói thần linh chứ không phải tiếng người!” 23 Lập tức một thiên sứ của Chúa đánh Hê-rốt vì vua không quy vinh quang về Đức Chúa Trời và vua bị trùng cắn mà chết.

24 Nhưng Đạo Chúa tiếp tục tăng trưởng và phát triển. 25 Sau khi chu toàn nhiệm vụ, Ba-na-ba và Sau-lơ rời Giê-ru-sa-lem quay về An-ti-ốt đem theo Giăng, cũng gọi là Mác.

SUY GẪM:
C
. 23 Đức Chúa Trời đoán phạt Hê-rốt là kẻ đủ kiêu ngạo để thử và đánh cắp sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài đã đổ sự đoán phạt khắc nghiệt trên kẻ mà đáng ra phải đem vinh hiển cho Chúa chứ không phải giành lấy vinh hiển đó. Hê-rốt đã không từ chối khi được dân chúng tán dương ông như một vị thần, mà hơn thế ông còn yêu cầu dân chúng làm như vậy. Hậu quả là ông bị Đức Chúa Trời sai Thiên sứ đánh ngã và bị côn trùng cắn chết. Hãy tỉnh thức trong lời Chúa để khi người ta khen ngợi và tâng bốc chúng ta, chúng ta sẽ không cố gắng có được nó và lấy đi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời một cách vô lương tâm. Đức Chúa Trời sẽ đánh đổ kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

C. 24 Cho dù bất cứ cản trở nào xảy đến thì lời Chúa vẫn được rao ra. Ma quỉ lợi dụng các bậc cầm quyền để giết hại Gia-cơ và bắt giữ Phê-rơ, nhưng ngay trong những khó khăn đó lời Chúa không bị phai mờ mà càng ngày càng phát triển hơn. Ngày hôm nay, Hội thánh Hàn Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn từ cả bên trong và bên ngoài. Chúng ta hãy cầu nguyện để ân điển của Chúa và sự phấn hưng thật sự trong công tác truyền bá Phúc âm.

Cầu nguyện  Nguyện chính con không quên mất ân điển của Chúa, biết dâng vinh hiển và hầu việc Ngài cách khiêm nhường.


Bình Luận:

You may also like