Home Chuyên Đề 7 Hiểu Lầm Về Y-sơ-ra-ên Và Kinh Thánh (P2)

7 Hiểu Lầm Về Y-sơ-ra-ên Và Kinh Thánh (P2)

by Hong An
30 đọc

HIỂU LẦM 02: NGƯỜI DO THÁI KHÔNG CHẤP NHẬN CHÚA GIÊ-XU, VÌ VẬY GIAO ƯỚC VỚI Y-SƠ-RA-ÊN ĐÃ BỊ PHÁ VỠ.

Đây là điều không thể.

khoảng 08 Giao ước được mô tả trong Kinh thánh. Bảy trong số các Giao Ước này là vĩnh cửu (Vô điều kiện) và một Giao ước có điều kiện.

* Bảy Giao Ước Vô điều kiện:

1. Giao ước Áp-ra-ham (Sáng thế ký 12:1-3)

2. Giao ước Miền đất hứa, hoặc giao ước mảnh đất Y-sơ-ra-ên, hoặc Giao ước Miền đất Ca-na-an (Sáng thế ký 12:1, 13:14-17, 15:18-21, Phục truyền luật lệ ký 30:1-10, Thi Thiên 105:7-11)

3. Giao ước Lê-vi ký (Dân số ký 25:10-13, Nê-hê-mi 13:29, Giê-rê-mi 33:19-23, Ma-la-chi 2:1-9)

4. Giao ước Đa-vít (2 Sa-mu-ên 7:10-16, Thi Thiên 89, Ê-xê-chi-ên 37:24-25)

5. Giao ước mới (Giê-rê-mi 31:31-34, Lu-ca 22:19-20)

6. Giao ước Giê-ru-sa-lem (Thi Thiên 132:13-14, Ê-xê-chi-ên 16:59-60, 43:1-7, Ê-sai 2:2-4, 4:2-6, Ê-sai 62 và 66:12-13; 19-21, Xa-cha-ri 2:2-5 và 12; 8:1-23; 12:1-9 (câu 6!); 14:1-21)

7. Giao ước Hòa bình (Ê-xê-chi-ên 37: 20-28)

* Một Giao ước có điều kiện:

8. Giao ước luật pháp, Giao ước Sinai, Giao ước Môi-se, Giao ước ‘Cũ’. (Xuất Ê-díp-tô ký 19:5, 20:1-17, Phục truyền luật lệ ký 5.)

Hãy xem Giê-rê-mi 31. Ở đó, bạn có thể thấy rằng chính Đấng Sáng Tạo đã đảm bảo cho sự tồn tại tiếp tục của Y-sơ-ra-ên: “Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ-tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên, đến nỗi sóng nó gầm-thét, Đức Giê-hô-va vạn-quân là danh của Ngài phán rằng: Nếu lệ-luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bấy giờ dòng-giống Y-sơ-ra-ên cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất; thì cũng vậy, ta sẽ bỏ trọn cả dòng-giống Y-sơ-ra-ên vì cớ mọi điều chúng nó đã làm, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 31: 35-37) Vì vậy, Chúa thậm chí sẽ không đuổi họ vì những gì họ đã làm!

Đây là sự lựa chọn của Ngài. Nguồn gốc của Y-sơ-ra-ên là một hành động sáng tạo của Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham và Sa-ra đã quá già để có con, vậy mà phép lạ sinh học đã xảy ra: Áp-ra-ham 100 tuổi và Sa-ra 90 tuổi khi Y-sác được sinh ra. Đức Chúa Trời nói (với Y-sơ-ra-ên): “Con trai đầu lòng của Ta, người mà Ta đã tạo ra để vinh hiển Ta, người mà Ta đã hình thành và làm nên.” Đức Chúa Trời sẵn lòng kết hợp với chính Ngài với họ bằng các Giao ước vĩnh cửu. Ngài yêu Y-sơ-ra-ên như một người cha yêu con trai mình.

Rõ ràng, dân tộc Do Thái không chỉ là một dân tộc được chọn; Chúa đã tạo ra họ. Ngài đã làm điều này với ý định ban phước cho toàn thế giới – tất cả các quốc gia – thông qua quốc gia Y-sơ-ra-ên nhỏ bé này. Và Ngài vẫn thành tín với các kế hoạch và mục đích của Ngài bằng cách thực hiện các lời hứa và Giao ước đời đời của Ngài với Y-sơ-ra-ên.

#7_hiểu_lầm_về_Israel#C4IVietnam

Trích: Bảy hiểu lầm về Y-sơ-ra-ên và Kinh thánh

(Còn tiếp…)

Via Rev Willem Glashouwer – Chủ tịch tổ chức Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Nguồn : https://www.facebook.com/photo/?fbid=640793928237021&set=a.402329312083485

Bình Luận:

You may also like