Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 31 – Người Lãnh Đạo Chúa Đã Thiết Lập

Ngày 31 – Người Lãnh Đạo Chúa Đã Thiết Lập

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 7:37-53

37 Chính Môi-se này là người đã bảo dân Y-sơ-ra-ên: ‘Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho các người từ giữa anh em một tiên tri giống như tôi.’
38 Đây là người đã ở với hội chúng trong đồng hoang, và thiên sứ đã nói chuyện với người trên núi Si-nai như với các tổ phụ chúng ta, và người đã tiếp nhận lời hằng sống để truyền lại cho đồng bào.

39 Tuy nhiên, tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời người, nhưng từ bỏ người và trở lòng hướng về Ai-cập. 40 Họ bảo A-rôn: Ông hãy chế tạo các thần để hướng dẫn chúng tôi, vì ông Môi-se này là người từng lãnh đạo chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập đã gặp phải chuyện gì chúng tôi không rõ! 41 Đó là lúc họ chế tạo thần tượng bò con, dâng tế lễ cho thần và làm lễ ăn mừng tượng họ đã làm ra. 42 Nhưng Đức Chúa Trời xoay lưng, bỏ mặc họ thờ phượng các tinh tú trên trời, như đã chép trong Kinh Tiên Tri:

‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi có dâng các thú vật và sinh tế cho Ta
Suốt bốn mươi năm trong đồng hoang không? Không có! 43 Nhưng các ngươi đã khiêng kiệu thờ thần Mô-lóc, Và ngôi sao thần Rom-pha của các ngươi, Là những thần tượng các ngươi chế tạo để thờ phụng. Vì thế, Ta sẽ lưu đày các ngươi qua bên kia xứ Ba-by-lôn?’AmAm 5:25-27

44 Các tổ phụ chúng ta giữ lều chứng cớ với họ trong đồng hoang, dựng lên theo lệnh đã truyền cho Môi-se, đúng theo kiểu mẫu mà ông đã xem thấy. 45 Sau khi nhận được lều chứng cớ, các tổ phụ chúng ta cùng Giô-suê đem lều ấy theo trong cuộc chiếm cứ các xứ mà dân cư đã bị Đức Chúa Trời tống đuổi trước mặt họ. Lều còn trong đất nước cho đến thời Đa-vít, 46 là người được ân sủng trước mặt Đức Chúa Trời. Ông xin phép xây cất một Đền Thờ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 47 Nhưng Sa-lô-môn mới là người xây Đền Thờ cho Ngài.
48 Tuy nhiên, Đấng Chí Cao không ngự trong đền đài do loài người xây dựng, như một tiên tri của Chúa đã nói:

49 ‘Bầu trời là ngai Ta, Và đất là bệ chân Ta. Các ngươi sẽ cất cho Ta loại nhà nào? Chúa phán hỏi như thế. Nơi nào là chỗ Ta nghỉ ngơi? 50 Không phải bàn tay Ta sáng tạo mọi vật này sao?’

EsIs 66:1-2

51 Này, những người cứng cổ, những người có lòng và tai chưa chịu cắt bì, luôn luôn chống cự Thánh Linh, giống hệt như tổ phụ mình. 52 Có tiên tri nào của Chúa mà tổ phụ các ông không bức hại? Họ đã sát hại những người báo trước sự xuất hiện của Đấng Công Chính mà nay các ông lại phản bội và giết Ngài đi. 53 Các ông đã tiếp nhận Kinh Luật do các thiên sứ ban hành nhưng lại không vâng giữ!”

SUY GẪM:

C. 41-43  Đức Chúa Trời trừng phạt những kẻ làm và thờ cúng thần tượng qua việc cứ để mặc họ sống với lối sống thờ thần tượng ấy. Chúa cũng từ bỏ những kẻ không tìm kiếm Ngài mà sống đời sống không có Đấng Tạo Hóa, Ngài để họ sống trong cảnh nô lệ. Nếu chúng ta đang thờ phượng bất kể điều gì hơn Chúa, hãy biết rằng chính điều nó là một sự trừng phạt. Trước khi Đức Chúa Trời xoay mặt khỏi bạn, hãy nhanh chóng xoay mặt bạn khỏi mọi thần tượng mà hướng về Ngài.

C. 44-50  Đức Chúa Trời không bị giới hạn trong đền thờ do tay con người làm ra. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa khiến trời là ngai Ngài và đất là bệ chân Ngài. Làm sao Ngài có thể bị giới hạn phải ngự trong ngôi đền được làm bởi tay con người? Dù là một ngôi đền nguy nga, tráng lệ cũng không xứng đáng cho Chúa vinh quang ngự vào. Đức Chúa Trời dạy Môi-se làm đền chứng ước và chuẩn bị cho Đa-vít lập kế hoạch để Sa-lô-môn xây đền thờ. Nhưng các lãnh đạo tôn giáo Y-sơ-ra-ên cố giới hạn Ngài trong đền thờ Giê-ru-sa-lem. Giờ đây Ê-tiên đang chỉ ra suy nghĩ và thái độ sai lầm của các lãnh đạo tôn giáo về đền thờ và về Đức Chúa Trời. Tôi có thái độ lệch lạc quá tôn sùng tòa nhà Hội thánh hay nếp sống tôn giáo? Hãy suy gẫm sâu sắc Lời của Đức Chúa Trời đừng giới hạn sự vĩ đại của Chúa trong tư tưởng chúng ta.

Cầu nguyện  Nguyện để Hội thánh con vâng lời những người hầu việc Chúa và Lời đã được Ngài thiết lập.

Bình Luận:

You may also like