Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Sụp Đỗ

Ngày 29 – Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Sụp Đỗ

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 15:1-22

A-xa-ria Trị Vì Giu-đa

1 Năm thứ hai mươi bảy triều vua Giê-rô-bô-am của Y-sơ-ra-ên, thì A-xa-ria, con trai A-ma-xia, lên ngôi làm vua Giu-đa. 2 Vua được mười sáu tuổi khi mới lên ngôi và trị vì năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu của vua là bà Giê-cô-lia, người Giê-ru-sa-lem. 3 Vua làm điều ngay lành trước mặt CHÚA, như thân phụ của vua là vua A-ma-xia đã làm. 4 Dầu vậy những tế đàn trên các nơi cao vẫn chưa được dẹp bỏ. Dân chúng vẫn còn đến dâng tế lễ và dâng hương trên những tế đàn ấy. 5 CHÚA phạt vua mắc bịnh phung cho đến ngày băng hà. Vua sống biệt lập trong một nhà riêng. Giô-tham, con trai vua, điều hành việc triều chính và quản trị dân trong nước. 6 Tất cả những việc khác của A-xa-ria, tất cả những việc vua làm, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 7 A-xa-ria an giấc với các tổ phụ mình. Người ta chôn vua với các tổ phụ của vua trong thành Đa-vít. Giô-tham, con trai vua, lên ngôi kế vị.

Xa-cha-ri Trị Vì Y-sơ-ra-ên

8 Năm thứ ba mươi tám triều vua A-xa-ria của Giu-đa, Xa-cha-ri, con trai Giê-rô-bô-am, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên. Vua trị vì tại Sa-ma-ri được sáu tháng. 9 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, như các tổ phụ của vua đã làm. Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 10 Sa-lum, con trai Gia-bê, lập mưu phản nghịch vua, hạ sát vua trước mặt dân chúng, rồi lên ngôi thế vị. 11 Những việc khác của vua Xa-cha-ri đều đã ghi trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên. 12 Như thế là ứng nghiệm lời của CHÚA đã phán cho Giê-hu rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ được ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên cho đến đời thứ tư.” Điều đó đã xảy ra như vậy.

Sa-lum Trị Vì Y-sơ-ra-ên

13 Năm thứ ba mươi chín triều vua Ô-xia của Giu-đa, Sa-lum, con trai Gia-bê, lên ngôi làm vua và trị vì được một tháng tại Sa-ma-ri. 14 Bấy giờ Mê-na-hem, con trai Ga-đi, từ Tiệt-sa kéo lên Sa-ma-ri, đánh bại Sa-lum, con trai Gia-bê, ngay ở Sa-ma-ri, giết chết vua đi, rồi lên ngôi thế vị. 15 Những việc khác của vua Sa-lum, kể cả âm mưu do vua chủ xướng, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên. 16 Sau đó Mê-na-hem xuất quân từ Tiệt-sa đến tấn công thành Típ-sắc, cướp phá mọi người trong thành và những người sống trong địa hạt thuộc về thành ấy; bởi vì trước đó họ không chịu mở cửa thành tiếp rước vua, nên vua đánh phạt họ. Vua cho mổ bụng tất cả những phụ nữ mang thai trong thành.

Mê-na-hem Trị Vì Y-sơ-ra-ên

17 Năm thứ ba mươi chín triều vua A-xa-ria của Giu-đa, thì Mê-na-hem, con trai Ga-đi, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên. Vua trị vì mười năm tại Sa-ma-ri. 18 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA.Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 19 Phun, vua A-si-ri, xâm lăng xứ. Mê-na-hem nộp cho Phun 30.000kg bạc, Nt: 1.000 ta-lâng

để vua ấy giúp vua được tiếp tục giữ vững vương quyền. 20 Mê-na-hem thu góp số bạc ấy nơi dân Y-sơ-ra-ên, tức nơi những người giàu có. Mỗi người phải đóng góp 600gm bạc, Nt: 50 shê-ken

để nộp cho vua A-si-ri. Vậy vua A-si-ri lui quân về và không ở lại trong xứ. 21 Những việc khác của Mê-na-hem, tất cả những việc vua làm, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 22 Mê-na-hem an giấc với các tổ phụ mình, và Phê-ca-hia, con trai vua, lên ngôi kế vị.

SUY GẪM:

C. 5  Khi vua A-xa-xia (Ô-xia) trở nên kiêu ngạo, Đức Chúa Trời giáng tai họa trên vua bệnh phung (xem II Sử ký 26:16). Chúng ta phải ghi nhớ rằng chính giây phút lãng quên Đức Chúa Trời là vị Vua Tối Thượng thật trên đời sống chúng ta chính là lúc chính ta trượt ngã.

C. 12  Lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, vương quyền gia tộc vua Giê-hu tồn tại đến đời thứ tư tới sự chết của vua Xa-cha-ri. Sự sụp đổ vương quyền vua Giê-hu là bởi họ đã không vâng phục Chúa. Kết cục là cuộc cải chánh vương tộc Giê-hu thất bại. Bạn giữ lòng đam mê với Đức Chúa Trời bao lâu?

C. 3,4  Giống như vua A-ma-xia, vua A-xa-ria không phá bỏ những nơi cao vốn là những nơi thờ cúng thần tượng, nên dân sự băng hoại. Đóng đinh thần tượng vốn che giấu bên trong tôi, coi chính mình là trung tâm, lên thập tự giá là cách duy nhất để phá bỏ hoàn toàn những nơi cao. Hãy kiểm tra xem “nơi cao” này phải chăng tôi đặt trong gia đình hay nơi làm việc hoặc chính trong lòng tôi?

C. 8-18  Mê-ha-nem nhất quyết không từ bỏ tội lỗi dù phải trả giá bằng chính mạng sống. Chúng ta cần tỉnh thức và cầu nguyện ngõ hầu không rơi vào sự gian ác nghiêm trọng như vầy. Hãy cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo đang phục vụ hơn là kiềm chế họ, và cho cộng đồng chúng ta được cai trị bởi ân sủng.

Cầu nguyện  Xin giúp con sống một đời sống công chính, chống lại sự băng hoại trong cộng đồng.

Bình Luận:

You may also like