Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Kết Cục Của Sự Phản Loạn

Ngày 30 – Kết Cục Của Sự Phản Loạn

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 15:23-38

Phê-ca-hia Trị Vì Y-sơ-ra-ên

23 Năm thứ năm mươi triều vua A-xa-ria của Giu-đa, thì Phê-ca-hia, con trai Mê-na-hem, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên. Vua trị vì tại Sa-ma-ri được hai năm. 24 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 25 Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, Tổng Tư Lệnh quân đội của vua, lập mưu phản lại vua. Ông ấy dẫn năm mươi người quê ở Ga-la-át tấn công vào chiến lũy của hoàng cung tại Sa-ma-ri, giết chết vua cùng với Ạt-gốp và A-ri-ê. Rồi ông ta lên ngôi thế vị. 26 Những việc khác của Phê-ca-hia, tất cả những việc vua làm, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên.

Phê-ca Trị Vì Y-sơ-ra-ên

27 Năm thứ năm mươi hai triều vua A-xa-ria của Giu-đa, thì Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên. Vua trị vì tại Sa-ma-ri được hai mươi năm. 28 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Vua chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 29 Trong thời vua Phê-ca trị vì trên Y-sơ-ra-ên, Tiếc-lác Phi-lê-se, vua A-si-ri, đến và hiếm lấy I-giôn, A-bên Bết Ma-ca, Gia-nô-a, Kê-đe, Hát-so, Ga-la-át, và Ga-li-lê, cùng cả địa phận của Nép-ta-li. Vua ấy bắt dân những nơi đó dẫn về A-si-ri lưu đày. 30 Bấy giờ, Ô-sê, con trai Ê-la, lập mưu phản nghịch Phê-ca, con trai Rê-ma-lia. Ông ấy tấn công và giết hạ vua, rồi lên ngôi thế vị, nhằm vào năm thứ hai mươi triều vua Giô-tham, con trai Ô-xia. 31 Những việc khác của Phê-ca, tất cả những việc vua làm, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên.

Giô-tham Trị Vì Giu-đa

32 Năm thứ hai triều vua Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, của Y-sơ-ra-ên, thì Giô-tham, con trai Ô-xia, lên ngôi làm vua Giu-đa. 33 Vua được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu của vua là bà Giê-ru-sa, con gái của Xa-đốc. 34 Vua làm điều lành trước mặt CHÚA, như thân phụ của vua là vua Ô-xia đã làm. 35 Dầu vậy, những tế đàn trên các nơi cao vẫn chưa được trừ bỏ. Dân chúng vẫn còn đến dâng tế lễ và dâng hương trên những tế đàn đó. Vua xây một cổng thượng cho đền thờ CHÚA. 36 Những việc khác của Giô-tham, tất cả những việc vua làm, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 37 Trong thời ấy, CHÚA cho vua Rê-xin của A-ram, và vua Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, đến tấn công Giu-đa. 38 Giô-tham an giấc cùng các tổ phụ mình và được chôn bên cạnh các tổ tiên vua trong thành Đa-vít, tổ phụ của vua. A-cha, con trai vua, lên ngôi kế vị.

SUY GẪM:

C. 29,37  Đức Chúa Trời trừng phạt Y-sơ-ra-ên để họ lại thành tín với Ngài. Khi Phê-ca làm vua Y-sơ-ra-ên, A-si-ri tấn công Y-sơ-ra-ên, chiếm Ga-li-lê và tất cả vùng đất Nép-ta-li, và đày dân chúng qua A-si-ri. Làm phu tù dân ngoại là sự rủa sả theo như lời giao ước. Chúng ta phải lắng nghe lời Chúa kêu gọi ẩn sau sự trừng phạt dân sự khi họ phạm tội và chống nghịch Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sai quân đồng minh A-ram và Y-sơ-ra-ên đến với Giu-đa không trung thành. Bạn có những nan đề khó khăn trong đời sống? Có thể đây là dịp bạn kinh nghiệm tình yêu của Cha, Đấng muốn con cái của lời hứa Ngài sống ngay thẳng dù có khi cần roi sửa trị.

C. 34,35  Kế vị vua Ô-xia, người đã chết vì bệnh phung, Giô-tham trở thành vua nhưng không xóa bỏ những nơi cao. Vua cho xây lại cổng trên của đền thờ, nhưng không dẫn dắt cuộc phấn hưng thuộc linh của Giu-đa (xem II Sử ký 27:2). Nếu chúng ta không chú trọng vào sự quan tâm của Đức Chúa Trời thì mọi thành tựu đáng kinh ngạc của chúng ta chỉ như trấu bị gió thổi bay đi.

Cầu nguyện  Nguyện để con chạy trốn khỏi tội lỗi trước khi sự kỷ luật của Chúa giáng trên con.

Bình Luận:

You may also like